Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Teamcenter – ochrana dat a know-how – 25. 3.

Pátek, 20 Březen 2020 15:10

Tags: ITS | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webinar

PLM-Teamcenter-2012Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 25. břez­na 2020 od 10:00 ho­din na we­bi­nář s té­ma­tem ochra­ny know-how a za­bez­pe­če­ní kon­strukč­ních dat. Pro kon­ku­ren­ci není nic cen­něj­ší­ho než in­for­ma­ce o va­šich vý­rob­cích a vý­rob­ním pro­ce­su. In­for­ma­ce a kon­strukč­ní data je třeba chrá­nit před zne­u­ži­tím a po­čí­ta­čo­vou kri­mi­na­li­tou. Te­am­cen­ter je bez­peč­ný sys­tém sprá­vy ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), který umož­ňu­je pří­stup k in­for­ma­cím pouze opráv­ně­ným uži­va­te­lům. Chrá­ní kon­strukč­ní data v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku (kon­struk­ce, vý­ro­ba, tech­no­lo­gie, vývoj, kva­li­ta atd.) až k do­da­va­te­lům.

Za­jí­má vás, jak ře­še­ní Te­am­cen­ter po­mů­že v ochra­ně va­še­ho know-how a za­bez­pe­če­ní kon­strukč­ních dat?

Při­hlas­te se na webi­nář

Pokud ne­bu­de­te mít v době ko­ná­ní webi­ná­ře čas, svou re­gis­tra­cí si za­jis­tí­te pří­stup k zá­zna­mu ce­lé­ho webi­ná­ře, který si bu­de­te moci kdy­ko­li pře­hrát. Pokud bu­de­te mít k ob­sa­hu we­bi­ná­ře ja­ký­ko­li dotaz, ne­vá­hej­te ITS kon­tak­to­vat.


Mohlo by vás zajímat: