Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová navigace MapFactoru pro nákladní a rozměrná vozidla

Čtvrtek, 27 Srpen 2020 09:35

Tags: Android | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator | Truck Pro

MapFactor Navigator Truck Pro-2-2035Ma­p­Fac­tor před­sta­vu­je novou na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor Truck Pro pro An­dro­id ur­če­nou spe­ci­ál­ně pro ři­di­če roz­měr­ných vo­zi­del, jako jsou ka­mi­o­ny, ná­klad­ní vozy, do­dáv­ky, au­to­bu­sy, ka­ra­va­ny, obyt­né vozy a či pří­věsy. Trasa je op­ti­ma­li­zo­vá­na na zá­kla­dě pa­ra­me­t­rů a roz­mě­rů vo­zi­dla, typu ná­kla­du a do­prav­ní si­tu­a­ce. Nová apli­ka­ce vy­chá­zí z ob­lí­be­né české off-line na­vi­ga­ce Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor a do­ká­že tudíž na­vi­go­vat i bez da­to­vé­ho při­po­je­ní pouze za po­mo­ci GPS. Tom­Tom mapy pro roz­měr­ná vo­zi­dla jsou sta­že­né ve vašem za­ří­ze­ní.

Na­vi­ga­tor Truck Pro ob­sa­hu­je vý­hod­né roční před­plat­né za­hr­nu­jí­cí:

  • pro­fe­si­o­nál­ní off-line Tom­Tom Truck mapy pro Ev­ro­pu nebo Se­ver­ní Ame­ri­ku včet­ně čtvrt­let­ních ak­tu­a­li­za­cí
  • ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (Live HD Traf­fic) pro vy­bra­né země
  • až 3 al­ter­na­ti­vy trasy
  • funk­ce Head-Up Dis­play
  • off-line i on-line vy­hle­dá­vá­ní
  • zob­ra­ze­ní do­prav­ních ome­ze­ní pro ná­klad­ní vo­zi­dla/au­to­bu­sy přímo na mapě
  • ba­rev­ná sché­ma­ta pro apli­ka­ci

Roční před­plat­né zna­me­ná fi­nanč­ní úspo­ru zejmé­na pro pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če, pro­to­že ob­sa­hu­je ba­lí­ček všech pla­ce­ných doplňků včet­ně nej­no­věj­ších pro­fe­si­o­nál­ních map pro ná­klad­ní vo­zi­dla, které ob­sa­hu­jí spe­ci­fic­ké in­for­ma­ce, jako jsou výšky a šířky pod­jez­dů, nos­nos­ti mostů, zá­ka­zy vjez­du a další ome­ze­ní. A aby ne­ku­po­va­li za­jí­ce v pytli, na­bí­zí Ma­p­Fac­tor všem prv­ních 7 dní na vy­zkou­še­ní zdar­ma.
Na­vi­ga­tor Truck Pro ob­sa­hu­je i všech­ny funk­ce z Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id, jako jsou op­ti­ma­li­za­ce prů­jezd­ních bodů, va­ro­vá­ní před rych­lost­ní­mi ra­da­ry, ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost a va­ro­vá­ní při jejím pře­kro­če­ní, ob­lí­be­ná místa a trasy, ši­ro­ká da­ta­bá­ze bodů zájmu (POI), vzdá­le­ná ko­mu­ni­ka­ce s dis­pe­če­rem, mož­nost vlast­ní­ho při­způ­so­be­ní apli­ka­ce a mnohé další.
Nová apli­ka­ce je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v Ob­cho­dě Play a stojí jistě za vy­zkou­še­ní.


Mohlo by vás zajímat: