Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průvodce kupujícího 3D tiskárny Stratasys 2022

Pátek, 18 Listopad 2022 11:03

Tags: 3D tisk | Průvodce | Stratasys | Tiskárny

Pruvodce Stratasys-2246Stra­ta­sys na­bí­zí ke sta­že­ní zcela novou pří­ruč­ku pro ku­pu­jí­cí 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Tento prak­tic­ký prů­vod­ce srov­ná­vá a po­rov­ná­vá všech pět hlav­ních tech­no­lo­gií 3D tisku, včet­ně: FDM, Po­ly­Jet, ste­re­o­li­to­gra­fie, DLP (pro­gra­mo­va­tel­ná fo­to­po­ly­me­ri­za­ce - P3) a práš­ko­vé (se­lek­tiv­ní ab­sorpč­ní fúze - SAF).

Zís­kej­te od­bor­ný pře­hled o tom, kde se jed­not­li­vé tech­no­lo­gie ob­vykle po­u­ží­va­jí, jaké vlast­nos­ti lze od dílů oče­ká­vat, jaké jsou po­ža­dav­ky na ško­le­ní a za­ří­ze­ní, jaké ma­te­ri­á­ly jsou pro jed­not­li­vé plat­for­my k dis­po­zi­ci a jaké jsou po­ža­dav­ky na ná­sled­né zpra­co­vá­ní.

Tiskarny Stratasys-2246

Prů­vod­ce pak po­rov­ná­vá hlav­ní atri­bu­ty každé z nich, jako je roz­li­še­ní vrs­tev, kva­li­ta boč­ních stěn, po­vr­cho­vá úpra­va, me­cha­nic­ké vlast­nos­ti, snad­nost po­u­ži­tí a další.

Jednoduše klikněte pro přímé stažení PDF

 

Stahnete nyni

 

 


Mohlo by vás zajímat: