Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Carbon představuje pryskyřici EPX 150

Středa, 01 Listopad 2023 17:48

Tags: 3D tisk | Carbon | EPX 150 | Materiály | Pryskyřice

epx-150-sample-part-2344Car­bon, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem pro­duk­tů a vý­rob­ních tech­no­lo­gií, ozná­mi­la uve­de­ní EPX 150 – no­vé­ho, vy­so­ce vý­kon­né­ho tu­hé­ho ma­te­ri­á­lu, který bude je­di­neč­ně do­stup­ný na plat­for­mě Car­bon Idea­‑to­‑pro­ducti­on (od ná­pa­du k vý­ro­bě). Zpří­stup­ňuje nové mož­nos­ti v apli­ka­cích vy­ža­du­jí­cích vy­so­kou tep­lot­ní a che­mic­kou odol­nost, jako jsou elek­tric­ké ko­nek­to­ry, stří­ka­cí trys­ky a au­to­klá­vo­va­tel­né lé­kař­ské pří­stro­je. EPX 150 je nyní k dis­po­zi­ci v Ev­ro­pě a Se­ver­ní Ame­ri­ce.

EPX 150 na­bí­zí lepší tep­lot­ní a che­mic­kou odol­nost než EPX 82 a lepší hou­žev­na­tost a cel­ko­vou po­u­ži­tel­nost než CE 221. Jako dosud nej­rych­le­ji tisk­nou­cí vy­so­ko­tep­lot­ní prys­ky­ři­ce Car­bon je ur­če­na pro tisk slo­ži­tých prvků vyšší rych­los­tí, takže je vhod­ná pro díly s jem­ný­mi de­tai­ly a přís­ný­mi to­le­ran­ce­mi.

Kon­struk­té­ři a in­že­ný­ři po­tře­bu­jí ma­te­ri­á­ly, které po­sky­tu­jí kom­bi­na­ci přes­nos­ti, opa­ko­va­tel­nos­ti a pro­pust­nos­ti pro vý­ro­bu mnoha slo­ži­tých dílů, které na­vr­hu­jí ve vel­kém mě­řít­ku – EPX 150 je po­sky­tu­je. Díky EPX 150 a své tech­no­lo­gii Car­bon vy­tvo­ři­la adi­tiv­ní pro­ces při­pra­ve­ný k vý­ro­bě s ma­te­ri­á­ly, které se do­ká­ží vy­rov­nat schop­nos­tem vy­so­ce vý­kon­ných ter­mo­plas­tů, což umož­ní pro­vá­dět pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­bu na jed­not­né plat­for­mě, urych­lit ča­so­vý har­mo­no­gram vý­vo­je pro­duk­tů a sní­žit ná­kla­dy.

Díky při­dá­ní ma­te­ri­á­lu EPX 150 do plat­for­my Car­bon idea­‑to­‑pro­ducti­on budou mít nyní uži­va­te­lé k dis­po­zi­ci kom­bi­na­ci vlast­nos­tí vy­so­ce vý­kon­ných ma­te­ri­á­lů, vy­ni­ka­jí­cí­ho roz­li­še­ní a atrak­tiv­ní eko­no­mi­ky, díky níž bude vý­ro­ba slo­ži­tých, pev­ných dílů do­sa­ži­tel­ná v krat­ších ča­sech, bez in­ves­tic do li­so­vá­ní. Mezi vý­ho­dy EPX 150 patří:

  • Te­pel­ný výkon – Tep­lo­ta te­pel­né de­for­ma­ce (0,455 MPa) 155 °C a mož­nost del­ší­ho po­u­ži­tí při 125 °C.
  • Na­bí­zí vý­ji­meč­nou che­mic­kou odol­nost při zvý­še­ných tep­lo­tách pro au­to­mo­bi­lo­vé/prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, zejmé­na vůči po­lár­ním ka­pa­li­nám, jako je voda, chla­di­cí/ne­mrz­nou­cí ka­pa­li­na a vodní mycí ka­pa­li­ny.
  • Pro lé­kař­ské apli­ka­ce je EPX 150 scho­pen vy­dr­žet více než 250 cyklů parní ste­ri­li­za­ce v au­to­klá­vu bez vý­raz­ných me­cha­nic­kých a vi­zu­ál­ních změn.
  • Nízká die­lek­tric­ká kon­stan­ta a ztrá­to­vý či­ni­tel vhod­ný pro po­kro­či­lé elek­tro­nic­ké apli­ka­ce
  • Na­vr­že­no pro tisk jem­ných slo­ži­tých prvků vyšší rych­los­tí, s lep­ším čiš­tě­ním a delší ži­vot­nos­tí ná­do­by, což umo­ž­ňuje vyšší efek­ti­vi­tu vý­ro­by.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na Carbon3d.com.


Mohlo by vás zajímat: