Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Carbon uvádí tři nové pryskyřice pro zubní laboratoře

Čtvrtek, 14 Prosinec 2023 17:48

Tags: 3D tisk | Carbon | Desktop He­al­th | Flex­ce­ra Base | Keysto­ne Key­Gu­ard | Materiály | Pac­‑Dent Rodin Sculp­tu­re

pacdent-rodin-sculpture-2350Car­bon, tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost v ob­las­ti vý­vo­je pro­duk­tů a vý­ro­by, ozná­mil uve­de­ní tří prů­lo­mo­vých prys­ky­řic na své plat­for­mě – Pac­‑Dent Rodin Sculp­tu­re, Desktop He­al­th Flex­ce­ra Base a Keysto­ne Key­Gu­ard. Každá z prys­ky­řic byla peč­li­vě tes­to­vá­na a ově­ře­na pro po­u­ži­tí s tis­kár­na­mi Car­bon, čímž vý­znam­ně při­spí­vá do port­fo­lia den­tál­ních ma­te­ri­á­lů Car­bo­nu.

Toto uve­de­ní na trh je sou­čás­tí ini­ci­a­ti­vy Car­bo­nu, je­jímž cílem je usnad­nit a pod­po­řit ino­va­ce v den­tál­ním prů­mys­lu a umož­nit la­bo­ra­to­řím di­ver­zi­fi­ko­vat své vý­rob­ní mož­nos­ti a zkou­mat nové apli­ka­ce. Plat­for­ma Car­bo­nu, která je zná­má svou rych­los­tí, přes­nos­tí a kon­zis­tent­ní­mi vý­sled­ky, nyní na­bí­zí ještě větší vše­stran­nost díky těmto ově­ře­ným prys­ky­ři­cím vy­vi­nu­tým před­ní­mi part­ne­ry v oboru. Tato ro­bust­ní na­bíd­ka ma­te­ri­á­lů v kom­bi­na­ci s přís­ným fi­rem­ním va­li­dač­ním pro­ce­sem za­jiš­ťu­je spo­leh­li­vost a kon­zis­ten­ci pro flo­ti­lu tis­ká­ren uži­va­te­lů.

Díky za­ve­de­ní no­vých prys­ky­řic se zubní la­bo­ra­to­ře mohou těšit na zlep­še­ní efek­ti­vi­ty svých pra­cov­ních po­stu­pů a na­bíd­ky pro­duk­tů a zá­ro­veň mohou zá­kaz­ní­kům po­sky­to­vat nej­no­věj­ší po­kro­ky v ob­las­ti zubní péče. Každá prys­ky­ři­ce ote­vře zub­ním la­bo­ra­to­řím nové pří­le­ži­tos­ti.

Pac­‑Dent Ro­di­no­va so­chař­ská prys­ky­ři­ce: Prys­ky­ři­ce Pac­‑Dent Rodin Sculp­tu­re Resin, vy­vi­nu­tá pro mo­der­ní zubní ná­hra­dy, před­sta­vu­je nové ře­še­ní all­‑on­‑x pro dlou­ho­do­bé pro­vi­zor­ní ná­hra­dy na Car­bon plat­for­mě. Tato prys­ky­ři­ce sli­bu­je špič­ko­vou přes­nost, es­te­ti­ku a pev­nost. Je ob­zvláš­tě po­zo­ru­hod­ná tím, že je první v řadě Car­bo­nu, která má po­vo­le­ní FDA 510k pro do­čas­né zubní ná­hra­dy all­‑on­‑x a na­bí­zí na­no­hyb­rid­ní ke­ra­mic­ké slo­že­ní pro re­a­lis­tic­ké tr­va­lé ná­hra­dy. Kromě toho je to první ma­te­ri­ál pro tr­va­lé ko­run­ky, který ob­sa­hu­je více než 50 % ke­ra­mic­ké­ho pl­ni­va, což splňuje po­ža­dav­ky na ak­tu­a­li­zo­va­né úhra­dy po­jiš­ťov­ny ADA: D2740, D2630, D2644.

Desktop He­al­th Flex­ce­ra Base: Po úspěš­né va­li­da­ci vý­pl­ňové zubní prys­ky­ři­ce Flex­ce­ra Smile Ultra+ se Flex­ce­ra Base při­po­ju­je k port­fo­liu Car­bo­nu jako nej­no­věj­ší ino­va­ce v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů pro zubní ná­hra­dy. Tato prys­ky­ři­ce je ur­če­na k vy­tvá­ře­ní vy­so­ce odol­ných zub­ních ná­hrad­ních bází, které kom­bi­nu­jí op­ti­mál­ní odol­nost proti zlo­me­ni­nám s vy­ni­ka­jí­cí es­te­tic­kou kva­li­tou. Jak Flex­ce­ra Base, tak Flex­ce­ra Smile Ultra+ jsou schvá­le­ny FDA, což za­jiš­ťu­je, že zubní la­bo­ra­to­ře mohou svým zá­kaz­ní­kům bez obav na­bí­zet spo­leh­li­vá tr­va­lá i do­čas­ná ře­še­ní.

Keysto­ne In­dustries Key­Gu­ard: Keysto­ne In­dustries při­ná­ší na plat­for­mu Car­bon ma­te­ri­ál Keysto­ne Key­Gu­ard, který je určen pro vy­so­ce kva­lit­ní, na míru při­pra­ve­né chrá­ni­če zubů. Tento do­pl­něk na­bí­zí zub­ním lé­ka­řům mož­nost di­gi­tál­ně na­vr­ho­vat spor­tov­ní chrá­ni­če zubů s vlast­ní va­ri­a­bil­ní tloušť­kou stěny, které po­sky­tu­jí po­hod­lí a ochra­nu kon­co­vé­ho uži­va­te­le. Tato prys­ky­ři­ce při­ná­ší do port­fo­lia pré­mi­o­vých prys­ky­řic Car­bon další hod­not­nou apli­ka­ci.

Nové ma­te­ri­á­ly je možné ob­jed­nat oka­mži­tě, při­čemž Car­bon po­sky­tu­je kom­plex­ní pod­po­ru a ško­le­ní. Další in­for­ma­ce o Car­bo­nu a nové na­bíd­ce prys­ky­řic na­lez­ne­te na carbon3d.com/dental.

 


Mohlo by vás zajímat: