Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

C3D Labs vydává C3D Modeler pro ODA 2019

Středa, 04 Září 2019 12:10

Tags: C3D | DevCon | dwg | Labs | Modeler | ODA 2019 | Řezy | SAT

Sectioning-a-body-with-an-open-shell-1936C3D Mo­de­ler pro ODA 2019 od firmy C3D Labs je od­leh­če­nou verzí ge­o­me­t­ric­ké­ho jádra C3D Mo­de­ler. Verze pro ODA je ur­če­na pro vý­vo­já­ře, kteří píšou 3D apli­ka­ce v SDK Open De­sign Ali­an­ce. Díky touto mo­du­lu mají pří­stup k dů­le­ži­tým funk­cím mo­de­lo­vá­ní 3D těles. Mezi ně patří na­pří­klad pod­po­ra tvor­by kom­plex­ních 3D těles, a to i řezů a sli­cin­gu, včet­ně mož­nos­ti po­dob­né prů­ře­zy de­te­ko­vat, nebo tvor­ba řezů těles s ote­vře­ný­mi pláš­ti. Dále byl vy­lep­šen al­go­rit­mus po vý­kre­sy 3Dwi­refra­mes a in­ter­ak­ce mezi for­má­ty C3D a SAT včet­ně vzá­jem­né kon­ver­ze či ex­por­tu do DWG.

C3D Labs uvede ak­tu­a­li­zo­va­nou verzi C3D Mo­de­ler pro ODA na nad­chá­ze­jí­cí kon­fe­ren­ci ODA Dev­Con, jenž se bude konat za týden v ital­ském Mi­lá­nu. Tato verze je do­stup­ná pro tes­to­vá­ní zdar­ma, čle­no­vé Open De­sign Al­li­an­ce si ji mohou vy­žá­dat na www.opendesign.com/members.


Mohlo by vás zajímat: