Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy jsou pro každého 2019 – Komplexní zpráva o dění na konferenci

Autor článku: Karel Heinige   
Pátek, 21 Srpen 2020 09:38

Tags: 2019 | GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 145901870Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho s webo­vou strán­kou www.​gis​konf​eren​ce.​cz se i letos ko­na­la v jed­nom z kou­zel­ných koutů Čes­ko­mo­rav­ské vr­cho­vi­ny – v ho­te­lu Luna u obce Kouty. Akci za­há­jil Petr Kazda a úvod­ních pár slov při­da­la i ře­di­tel­ka spo­leč­nos­ti To­p­gis Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zá­stup­ky­ně hlav­ní­ho part­ne­ra kon­fe­ren­ce. Na za­čát­ku se pří­tomní se­zná­mi­li pro­střed­nic­tvím filmu s kam­pa­ní Stro­my svo­bo­dy, za kte­rou stojí, stej­ně jak za kon­fe­ren­cí, br­něn­ská Na­da­ce Part­ner­ství.

Blok první

Bez­pro­střed­ně po za­ha­jo­va­cím filmu na­stou­pil s první od­bor­nou před­náš­kou Zde­něk Za­jí­ček, pre­zi­dent ICT Unie, který po­ho­vo­řil na téma Di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a vzni­ku DTM ČR (di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy). V něm se zmí­nil o Por­tá­lu sta­veb­ní­ka, soft­wa­ru sta­veb­ních úřadů, o vy­bu­do­vá­ní sady da­to­vých úlo­žišť, atd. Do­kon­ce se okra­jo­vě dotkl i In­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy – BIM. Po­čí­tá se s při­dě­lo­vá­ním tzv. rod­né­ho čísla stav­by, které bude mít každá stav­ba. Di­gi­tál­ní tech­nic­ká mapa je ve­de­na pro území kraje a správ­cem je kraj­ský úřad. V mapě se budou vést i údaje dů­le­ži­té z hle­dis­ka obra­ny státu a bez­peč­nos­ti, ale v jiném re­ži­mu. Ak­tu­ál­ně už exis­tu­jí DTM obce, kde správ­ci jsou obce v sa­mo­stat­né pů­sob­nos­ti. DTM ve­řej­né sprá­vy se sklá­dá z ka­ta­strál­ní mapy, or­to­fo­to­ma­py a di­gi­tál­ních tech­nic­kých map krajů.
Pro­ble­ma­ti­ka vy­vo­la­la tolik otá­zek, že po­řa­da­te­lé mu­se­li po asi půl ho­di­ně od­po­vě­dí na otáz­ky tyto pře­ru­šit, aby byl ale­spoň čás­teč­ně do­dr­žen ča­so­vý roz­vrh. Pro­blém byl v tom, že Zde­něk Za­jí­ček musel bez­pro­střed­ně po své pre­zen­ta­ci odjet, a dis­kus­ní fórum tak ne­moh­lo po­kra­čo­vat v době mimo před­náš­ky.

Jiří Po­lá­ček z ČÚZK na­stou­pil s pro­ble­ma­ti­kou po­sky­to­vá­ní údajů z KN a GDPR a já si za­psal, že roz­sah po­sky­to­va­ných slu­žeb KN se v pod­sta­tě ne­mě­ní, s ur­či­tý­mi vý­jim­ka­mi.

Do Na­da­ce Part­ner­ství se z br­něn­ské rad­ni­ce pře­su­nul Mar­tin Ander, který mlu­vil o kva­lit­ních ge­o­da­tech jako pod­mín­ce úspěš­né adap­ta­ce na změny kli­ma­tu. V jeho před­náš­ce za­zně­lo, že glo­bál­ní otep­le­ní pod­stat­ně mění prou­dě­ní vzdu­chu v at­mo­sfé­ře a bu­de­me za­ží­vat čas­těj­ší a vý­raz­něj­ší ex­trémy po­ča­sí. V Česku má podle kli­ma­to­lo­gů na­růs­tat počet tro­pic­kých dnů a po­ros­te počet pří­va­lo­vých dešťů i ob­do­bí beze srá­žek. Města jsou ohro­že­na tzv. te­pel­ný­mi os­t­ro­vy, pro­to­že tep­lo­ta je až o 5 stupňů vyšší než v okol­ní kra­ji­ně. Sta­tis­tic­ká data do­kon­ce mluví o zvý­še­ném počtu úmrtí. Opat­ře­ní jsou tzv. mi­ti­gač­ní – pro zmír­ně­ní pů­so­be­ní. Proto by se mělo po­stu­po­vat opat­ře­ní­mi k při­způ­so­be­ní se změ­nám kli­ma­tu. K tomu by měly smě­řo­vat ná­sle­du­jí­cí kroky: po­sí­le­ní ze­le­né in­frastruk­tu­ry měst, do­pl­ně­ní vod­ních ploch, při­způ­so­be­ní budov – ven­kov­ní stí­ně­ní, ze­le­né stře­chy, a po­sí­le­ní vo­do­zá­drž­ných funk­cí kra­ji­ny. Ma­po­vé (GIS) ná­stro­je po­má­ha­jí iden­ti­fi­ko­vat, po­psat a vi­zu­a­li­zo­vat pro­blém a re­a­li­zo­vat efek­tiv­ní ře­še­ní. K těm patří tep­lot­ní mapy, ve­ge­tač­ní index, kde je po­ři­zo­vá­na in­ten­zi­ta ze­le­ně v plo­chách v růz­ném čase (pře­váž­ně ze sa­te­li­tu). Mapy/GIS slou­ží i správ­cům ze­le­ně, aby byla kva­lit­ní. Na­pří­klad pro­jekt Stro­my pod kon­t­ro­lou shro­maž­ďu­je údaje o stro­mech a na­po­má­há péči o ně.
Znovu zmí­nil také ak­ti­vi­tu Sá­zí­me bu­douc­nost – 10 miliónů stro­mů pro Česko. Po­sled­ní zmín­kou byla in­for­ma­ce o Life Tree Check a plá­no­va­cím soft­wa­ru Life Tree Check Pro.

Mi­roslav Rych­ta­řík z Úřadu vlády ČR pak sám za sebe mlu­vil o di­gi­tál­ních tech­nic­kých ma­pách ve­řej­né sprá­vy. Svým způ­so­bem na­vá­zal na Zdeňka Za­jíč­ka a hu­mor­ným způ­so­bem, po­dob­ně jak v loňském roce o GDPR, po­u­ká­zal na to, co vlast­ně chce­me. Do­kon­ce se do­stal i k firmě Hu­a­wei, ale hlav­ní tě­žiš­tě před­náš­ky spo­čí­va­lo ve vy­svět­le­ní pro­ble­ma­ti­ky vý­bě­ru jed­no­ho jídla účast­ní­ky zá­jez­du a všech aspek­tů, se kte­rý­mi je po­tře­ba po­čí­tat, aby bylo vy­ho­vě­no všem, a jest­li je to vůbec možné. Na závěr za­zně­la po­le­mi­ka se Zdeňkem Za­jíč­kem, který už me­zi­tím odjel.

MJPK-DSC05938

O stan­dar­di­za­ci územ­ní­ho plá­no­vá­ní po­ho­vo­ři­la Ka­te­ři­na Vr­bo­vá z mi­nis­ter­stva pro míst­ní plá­no­vá­ní. Zmí­ni­la se o ak­tu­ál­ní le­gisla­ti­vě, rov­něz na­vá­za­la na Z. Za­jíč­ka a mlu­vi­la o di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní, ná­rod­ním ge­o­por­tá­lu územ­ní­ho plá­no­vá­ní a stan­dar­dech pro vy­bra­né části ÚPD (územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce) podle roz­sa­hu a ná­le­ži­tos­tí sta­no­ve­ných vy­hláš­kou.

Tech­nic­kou strán­kou před­cho­zí před­náš­ky se pak za­bý­val Josef Beneš z Hyd­ro­sof­tu Ve­lesla­vín a po­u­ká­zal na za­jí­ma­vá tech­nic­ká ře­še­ní po­u­ži­tá v ak­tu­ál­ních pro­jek­tech.
Zmí­nil se o vý­měn­ném for­má­tu di­gi­tál­ních dat pro vek­to­ro­vá i di­gi­tál­ní data a stan­dard­ních vy­bra­ných částí územ­ní­ho plánů. Na závěr uvedl in­for­ma­ci, komu to pro­spě­je a koho to po­stih­ne.

Vla­di­mír Plšek z To­p­gi­su uká­zal Gi­sOn­li­ne.cz a chtěl se vě­no­vat sprá­vě obcí s pří­kla­dy z praxe. Tedy se o to sna­žil, ale živé ukáz­ky ha­va­ro­va­ly na mož­nos­ti pro­mí­tat to, co se dělo na no­te­boo­ku, také na plát­no. Pros­tě Win­dows 10. Proto byla ra­dě­ji vy­hlá­še­na pře­stáv­ka na oběd a před­náš­ka pře­su­nu­ta na poz­dě­ji.

MJPK-DSC05972

Blok druhý

Od­po­led­ní druhý blok za­há­jil Jan Ha­ruda z auto*mat, který se snaží vy­bur­co­vat lidi k tomu, aby jez­di­li do práce na kole, a uká­zal vy­u­ži­tí dat výzvy Do práce na kole jako cestu ke Smart city – tomu svému chyt­ré­mu městu.

Po této cel­kem krát­ké před­náš­ce na­stou­pil Petr Vy­bral ze spo­leč­nos­ti En­vi­part­ner a před­sta­vil mo­bil­ní apli­ka­ci Gi­sel­la pro An­dro­id a její po­u­ži­tí. Jde o apli­ka­ci pro sběr dat (www.​gisella.​cz). Data se dají pre­zen­to­vat ve webo­vé apli­ka­ci Wegas. Apli­ka­ce je v sou­čas­nos­ti k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní s An­dro­i­dem v České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce, při­pra­vu­je se ex­pan­ze do dal­ších zemí a také por­ta­ce na iOS.

Ani tento pří­spě­vek nebyl pří­liš dlou­hý, takže v ča­so­vém sou­la­du s pro­gra­mem na­stu­pu­je Dag­mar Mon­ta­go­vá z Ku­ři­mi, která se vě­nu­je po­stra­chu sta­veb­ní­ků – zá­vaz­né­mu sta­no­vis­ku or­gá­nu územ­ní­ho plá­no­vá­ní. Evi­den­ce zá­vaz­ných sta­no­vi­sek vedou v Ex­ce­lu a také v apli­ka­ci od spo­leč­nos­ti T-Mapy. Jako pod­kla­dy po­u­ží­va­jí or­to­fo­to­ma­py, šikmé sním­ko­vá­ní...

Lenka Ší­mo­vá ze Stu­dio MAP, České Bu­dě­jo­vi­ce, na­bíd­la téma Nová po­do­ba územ­ních plánů pro blíz­kou bu­douc­nost. Na ně­ko­li­ka pří­kla­dech z růz­ných ča­so­vých ob­do­bí uká­za­la do­sa­vad­ní gra­fic­ké zná­zor­ně­ní územ­ních plánů a vy­slo­vi­la názor, že by se i v pre­zen­ta­ci územ­ních plánů měly vy­u­žít mo­der­ní tech­no­lo­gie se změ­nou gra­fic­ké­ho po­dá­ní, po­u­žít 3D, vir­tu­ál­ní re­a­li­tu apod. Mělo by to být ná­zor­něj­ší nejen pro laic­kou ve­řej­nost, ale i pro sa­mot­né za­stu­pi­tel­stvo obcí.

Před­vá­dě­ná apli­ka­ce ze šik­mých sním­ků Terra­Ex­plo­rer Pro umožňuje různé si­mu­la­ce po­hle­dů a na­sta­ve­ní vý­hle­dů, umís­ťo­vá­ní budov, po­u­ží­vat za­stí­ně­ní... To vše před­ve­dl Vla­di­mír Plšek v ná­vaz­nos­ti na Lenku Ší­mo­vou.
A po­kra­čo­val svou vlast­ní před­náš­kou, která se ne­po­ved­la do­po­led­ne – tedy před­sta­ve­ním Gi­sOn­li­ne na obec­ních pro­jek­tech. Patří do nich paspor­ty, na­pří­klad ve­řej­né­ho osvět­le­ní nebo hřbi­to­vů s mož­nos­tí zob­ra­ze­ní pro ve­řej­nost (zde byla ukáz­ka toho, co vidí ve­řej­nost a co úřed­ník, a mož­nost ode­sí­lá­ní upo­zorňují­cích e-mailů). V Gi­sOn­li­ne se dě­la­ly i paspor­ty o do­prav­ních znač­kách na dál­ni­ci pro ŘSD. V Gi­sOn­li­ne se pra­cu­je také se sen­zo­ry praš­nos­ti, osvět­le­ní, hus­to­ty do­pra­vy, hus­to­ty ná­klad­ní a osob­ní do­pra­vy apod. a data ze sen­zo­rů se sbí­ra­jí a ucho­vá­va­jí v da­to­vém cen­t­ru To­p­Gi­su. Dá se sle­do­vat i ve­ge­ta­ce, její výška, údrž­ba, do­kon­ce se dají sle­do­vat a lo­ka­li­zo­vat i suché stro­my po­mo­cí in­fra­čer­ve­ných sním­ků.

Tomáš Orlík ze Sky­li­neGlo­be se vě­no­val ná­vrat­nos­ti in­ves­tic do 3D GIS. Vlast­ně i apli­ka­ce výše zmí­ně­ná – Terra­Ex­plo­rer, je pro­duk­tem této ně­mec­ko-iz­ra­el­ské firmy. Tomáš Orlík se vě­no­val od­ha­du eko­no­mic­ké­ho pří­no­su 3D ge­o­in­for­ma­ce, zhod­no­til po­u­ži­tou me­to­di­ku a uká­zal ně­ko­lik pří­pa­do­vých stu­dií.

MJPK-DSC06004

S údaji o 3D da­tech pro roz­voj a sprá­vu měst při­šel se svou tro­chou do mlýna opět Vla­di­mír Plšek. Šlo o fi­rem­ní pre­zen­ta­ci To­p­Gi­su, při které před­sta­vil po­u­ží­va­né tech­no­lo­gie, sním­ko­vá­ní, ste­re­o­gra­m­me­t­ric­ké ma­po­vá­ní budov, ma­po­vá­ní in­te­ri­é­rů budov, la­se­ro­vé ske­no­vá­ní kan­ce­lá­ří, vy­hod­no­ce­ní pa­ra­me­t­rů fasád, so­lár­ní ka­tastr s vý­po­čtem oslu­ně­ní, ana­lý­zy vi­di­tel­nos­ti (např. pro plá­no­vá­ní bez­drá­to­vé­ho in­ter­ne­tu), ana­lý­zu výš­ko­vé čle­ni­tosti budov.

Druhý den – blok třetí

Druhý den začal opět na čas, ale pro­to­že první před­ná­še­jí­cí ne­do­jel včas z dů­vo­du de­fek­tu kola, začal pre­zen­ta­cí Po­zem­ko­vá úpra­va – je­di­ný kom­plex­ní ná­stroj pro opat­ře­ní v kra­ji­ně Mar­tin Malec z Ge­o­car­tu CZ. Kromě asi de­se­ti­sekun­do­vé­ho před­sta­ve­ní Ge­o­car­tu ho­vo­řil o smys­lu, le­gisla­ti­vě, fi­nan­co­vá­ní, har­mo­no­gra­mu, re­a­li­zač­ní do­ku­men­ta­ci, re­a­li­za­ci, plánu spo­leč­ných za­ří­ze­ní, tech­no­lo­gi­ích po­zem­ko­vých úprav. Po­zem­ko­vých úprav bychom se ne­mě­li bát, když někde za­čnou, tak po­u­ží­vat ak­tiv­ní a po­zi­tiv­ní pří­stup.

Po­kra­čo­val Josef Beneš z Hyd­ro­sof­tu Ve­lesla­vín o tom, jak jed­no­du­chá ře­še­ní bý­va­jí nej­ú­čin­něj­ší. Při­pra­vil si ukáz­ky za­jí­ma­vých tech­nic­kých ře­še­ní z po­sled­ní doby a mezi nimi Tri­ap­py s po­u­ži­tím HVMap Fra­mework + MySQL, Su­ro­vá voda s po­u­ži­tím HVMap Fra­mework, HVMap for Web­Map a Oracle + Oracle Apex, Raci v ČR s mo­bil­ním ře­še­ním, po­kro­či­lým sbě­rem dat v te­ré­nu, webo­vým roz­hra­ním pro ve­ri­fi­ka­ci dat a pro pre­zen­ta­ci dat (je zde i mor­fo­lo­gie a klíč k ur­čo­vá­ní raků, in­for­ma­ce o pů­vod­ních a in­vaz­ních dru­zích apod.) a apli­ka­ce PRVK pra­cu­jí­cí na HVMap Fra­mework, HVMap for web­Map a MySQL.

Po těch­to dvou pre­zen­ta­cích na­stou­pil ko­neč­ně Da­niel Bárta, který opra­vil de­fekt, s té­ma­tem Do­prav­ní ne­ho­dy cyk­lis­tů a je­jich vi­zu­a­li­za­ce v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či skrze Web­GLa­yer, což je vlast­ní ini­ci­a­ti­va a práce před­ná­še­jí­cí­ho.

MJPK-DSC06062

Firma As­sec­co za­stou­pe­ná La­di­sla­vem Čap­kem se vě­no­va­la té­ma­tu Role ge­o­prosto­ro­vých in­for­ma­cí v kon­tex­tu územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. GIS uti­li­ty má na sta­ros­ti pro celý svět di­vi­ze vznik­lá z bý­va­lé­ho Be­ri­tu a sídlí v Brně. As­sec­co stojí za Por­tá­lem ob­ča­na ČR. Vy­tvo­ři­la Por­tál sta­veb­ní­ka v Litvě a má své vize i pro Por­tál sta­veb­ní­ka v ČR.
Vý­ho­dou je, že As­sec­co má zku­še­nos­ti nejen z Litvy, ale i z Ně­mec­ka, Ra­kous­ka a Švý­car­ska. Je do­da­va­te­lem i pro sprá­vu DTM, vy­tvo­ři­la na­pří­klad nový ZA­BAGED. No­vin­kou je SAMO (Stra­te­gic Asset Ma­nage­ment & Ope­rati­ons), ře­še­ní pro vy­tě­že­ní a ho­mo­ge­ni­za­ci dat ze sou­čas­ných he­te­ro­gen­ních sys­té­mů jako zá­kla­du pro ná­sled­né ana­lý­zy, si­mu­la­ce a re­por­ty.

Jitka Ko­mi­nác­ká z měst­ské­ho úřadu v Břec­la­vi se i přes hla­so­vou in­dis­po­zi­ci vě­no­va­la apli­ka­ci k evi­den­ci re­klam­ních za­ří­ze­ní ve městě. A před­sta­vi­la ty­pic­ké tram­po­ty GIS spe­ci­a­lis­ty, tedy gi­sá­ka, na měst­ském úřadě.

Po­sled­ní pří­spě­vek si vzal na sta­rost Jiří Pánek z Ka­ted­ry roz­vo­jo­vých a en­vi­ro­men­tál­ních stu­dií PřF (po­ci­to­vé­ma­py.cz), před­sta­vil Ge­o­Par­ti­ci­pa­ci a pro­šel 50 let od prv­ních mo­de­lů par­ti­ci­pa­ce až po mo­bil­ní apli­ka­ce. Na svých slajdech uká­zal pří­kla­dy hor­ších i lep­ších apli­ka­cí.

MJPK-DSC06108

Tímto te­le­gra­fic­kým zá­pi­sem, po­ři­zo­va­ným on-line během před­ná­šek, jsem ur­či­tě ne­po­sti­hl pří­jem­nou at­mo­sfé­ru akce, na kte­rou se její účast­ní­ci vždy těší a jistě se budou chtít zú­čast­nit i příští­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce. Ten pro­běh­ne opět na stej­ném místě, ve stej­ném ho­te­lu ve dnech 2.–3. červ­na 2020. Re­gis­tra­ce bude spuš­tě­na v lednu 2020.

Poznámka redakce: Jak jistě víte, bylo konání konference v roce 2020 přesunuta kvůli covidu na 2.–3. září. Registrovat se je stále možné na www.giskonference.cz.

Clanek vInGIS I 2019

 


Mohlo by vás zajímat: