Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Mapy jsou pro každého 2022

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 02 Červen 2022 22:57

Tags: GIS | Konference | Mapy jsou pro každého

Mapy pro kazdeho Kouty 09 2021-2222Po­řa­da­te­lé této kon­fe­ren­ce, Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zvou zá­jem­ce na další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. V pře­kot­ném ob­do­bí di­gi­tál­ních tech­nic­kých map vní­ma­jí, že je nutné se po­dí­vat i na jiná té­ma­ta, která nás kaž­do­den­ně v práci po­tká­va­jí. Akce se usku­teč­ní 13. – 14. září 2022 v ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně.

Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho je pře­de­vším o po­zná­ní, sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vzá­jem­né in­spi­ra­ce a někdy i o vý­mě­ně méně pří­z­ni­vých zku­še­nos­tí z praxe.

Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky, bá­ječ­nou at­mo­sfé­ru a milá se­tká­ní. Veš­ke­ré in­for­ma­ce jsou uve­de­ny na webu kon­fe­ren­ce www.​gis​konf​eren​ce.​cz.

V pří­pa­dě zájmu se re­gis­truj­te na této ad­re­se.

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat pořadatele:
Michal Souček – micsoucek@outlook.cz, 724 177 447
Drahomíra Zedníčková – dzednickova@topgis.cz, 724 013 046


Mohlo by vás zajímat: