CIO Agenda
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 27 palců | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 279C9 00-RTP-global-001MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů Phi­lips, před­sta­vu­je nový 27­pal­co­vý LCD mo­ni­tor Phi­lips 279C9 s úh­lo­příč­kou 68,47 cen­ti­me­t­ru. Model s vý­raz­ným de­signem splňuje ná­roč­né po­ža­dav­ky na pro­duk­ti­vi­tu a na­bí­zí pří­jem­ný pocit z práce. Kva­li­tou ob­ra­zu a er­go­no­mic­ký­mi vlast­nos­ti je mo­ni­tor ur­čen pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti fi­nanč­nic­tví a pro práci s CAD nebo 3D gra­fic­ký­mi apli­ka­ce­mi. Mo­ni­tor už do­ká­zal zís­kat oce­ně­ní iF De­sign Award a letos se stal také ví­tě­zem Red Dot. Phi­lips 279C9 má Zero Bezel de­sign s mi­ni­mál­ním rá­meč­kem, takže lze vy­tvá­řet ví­ce­mo­ni­to­ro­vé se­sta­vy.

Celý článek...

Tags: All-in-One | Bang & Oluf­sen | Hardware | HP Pavilion | Počítače

BigBen 27 ROC SnowWhite-2032All-in-one po­čí­ta­če HP Pa­vi­li­on 24 a HP Pa­vi­li­on 27 byly na­vr­že­ny pro po­tě­še­ní z fil­mo­vých ma­ra­to­nů, ře­še­ní ná­roč­ných pro­jek­tů a práci ve škole. Kom­bi­na­ce formy a funk­ce umožňuje po­čí­ta­či za­pad­nout do ja­ké­ho­ko­li pro­sto­ru. Nové po­čí­ta­če byly vy­tvo­ře­ny s ohle­dem na práci z do­mo­va. Ar­chi­tek­to­nic­ké de­signo­vé prvky s os­t­rý­mi li­ni­e­mi a jem­ný­mi vzory po­sky­tu­jí mo­der­ní styl a cha­rak­te­ris­tic­kým ře­me­sl­ným zpra­co­vá­ním a po­ho­dl­nou ob­slu­hou. HP Pa­vi­li­on 24 je první All-in-one po­čí­tač s na­bí­je­cí­mi pod­lož­ka­mi Wi­re­less Qi za­bu­do­va­ný­mi do sto­ja­nu. S pro­ce­so­rem Intel Core i7 10. ge­ne­ra­ce, nebo AMD Ry­ze­n7 a s vý­kon­nou dis­krét­ní gra­fic­kou kar­tou (vo­li­tel­ně až Nvi­dia Ge­For­ce GTX 1650) je práce rych­lá a snad­ná.

Celý článek...

Tags: Bullitt Group | CAT | FLIR | Lepton | MSX | Qual­comm | S62 Pro

Cat S62 practise3-2031Bul­litt Group, dr­ži­tel glo­bál­ní li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vu­je nový špič­ko­vý model v ob­las­ti chyt­rých te­le­fo­nů s ter­moka­me­rou, který vy­u­ží­vá sní­mač Lep­ton spo­leč­nos­ti FLIR Sys­tems s nej­vyš­ším do­stup­ným roz­li­še­ním. Cat S62 Pro je třetí ge­ne­ra­cí řady Cat 60 a ex­klu­ziv­ně dis­po­nu­je nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi v rámci pro­gra­mu Ther­mal by FLIR. Díky sní­ma­či FLIR Lep­ton 3.5 a nové apli­ka­ci My­FLIR Pro na­bí­zí Cat S62 Pro ob­rov­ský čtyř­ná­sob­ný ná­růst počtu pi­xe­lů ter­mál­ní­ho ob­ra­zu a bez­kon­ku­renč­ní sadu funk­cí, které jsou ob­sa­že­ny v apli­ka­ci. Cat S62 Pro splňuje po­ža­dav­ky stup­ně krytí IP68 a ame­ric­ké­ho vo­jen­ské­ho stan­dar­du Mil Spec 810H, do­kon­ce je pře­kra­ču­je.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Hardware | HD-1500 | Mobilní | OMRON | Robot | Výroba

Omron HD-1500-2-2030OMRON ozná­mil uve­de­ní ro­bo­ta HD-1500, nej­sil­něj­ší­ho a nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do fi­rem­ní řady mo­bil­ních ro­bo­tů. Nový model HD-1500 se vy­zna­ču­je nos­nos­tí až 1500 kg a je ide­ál­ní pro sou­čas­né to­vár­ny, kde musí ře­še­ní pro au­to­nomní ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem plnit ná­roč­něj­ší úkoly prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce. Do hry také vstu­pu­jí po­ža­dav­ky na im­ple­men­ta­ci no­vých pra­vi­del pro udr­žo­vá­ní pře­de­psa­ných ro­ze­stu­pů mezi lidmi v dů­sled­ku pan­de­mie ne­mo­ci Covid-19. Nos­nost mo­de­lu HD-1500, která činí 1500 kg, umožňuje pře­pra­vu vel­kých au­to­mo­bi­lo­vých sou­čás­tí, jako jsou pod­voz­ky a ob­jem­ná bře­me­na o ve­li­kos­ti pa­le­ty – po­lož­ky, které by se tra­dič­ně pře­pra­vo­va­ly po­mo­cí vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků.

Celý článek...

Tags: Antarktida | CF-20 | FZ-M1 | Inuit Wind­Sled | Panasonic | Toughbook | Tou­gh­pad | Vědci

Panasonic Toughbook CF-20-2030Za téměř dva mě­sí­ce ura­zil tým Inuit Wind­Sled 2538 ki­lo­me­t­rů v nej­od­leh­lej­ší a nejmé­ně pro­zkou­ma­né ob­las­ti pla­ne­ty Země – v kon­ti­nen­tál­ní Antark­ti­dě. Za vy­u­ži­tí odol­ných table­tů a no­te­boo­ků Pa­na­so­nic Tou­gh­book pro­ved­la čtve­ři­ce vědců 10 špič­ko­vých vý­zkum­ných pro­jek­tů v obo­rech bi­o­lo­gie, gla­ci­o­lo­gie, me­te­o­ro­lo­gie a te­le­ko­mu­ni­ka­cí. Je těžké si před­sta­vit, že i na zdán­li­vě pře­lid­ně­ném světě stále na­jde­me ob­las­ti, kde není ani ži­váč­ka. Tým pro­jek­tu Inuit Wind­Sled na Antark­ti­dě ura­zil 2538 ki­lo­me­t­rů v prů­bě­hu 52 dnů. Tato ob­last patří mezi nej­od­leh­lej­ší a nej­mé­­ně pro­zkou­ma­né na celém světě. Život ve zdej­ší ab­so­lut­ní prázd­no­tě je mnoh­dy vy­lou­čen.

Celý článek...

Tags: 133 m/min | 1800 | Canon | Hardware | Inkoust | Produkční tisk | ProStream

Canon ProStream 1800-2-2030Pro­dukč­ní in­kous­to­vá tis­kár­na Canon Pro­Stre­am 1800 s kon­ti­nu­ál­ním po­dá­vá­ním díky svému vý­ko­nu po­sou­vá mož­nos­ti ko­merč­ní­ho tisku. Nej­no­věj­ší model ze série Pro­Stre­am 1000 na­bí­zí ještě vyšší rych­lost, až 133 metrů za mi­nu­tu, a i při ta­ko­vé rych­los­ti do­ká­že za­cho­vat kva­li­tu plně srov­na­tel­nou s of­se­to­vým tis­kem. Tato nová pro­dukč­ní tis­kár­na před­sta­vu­je roz­ší­ře­ní úspěš­né tech­no­lo­gie Pro­Stre­am, která byla na trh uve­de­na v roce 2017 a do­čka­la se již 30 in­sta­la­cí. Model Pro­Stre­am 1800 byl na­vr­žen tak, aby po­sou­val hra­ni­ce ko­merč­ní­ho tisku a splňoval ne­u­stá­le se mě­ní­cí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.

Celý článek...

Tags: Dell | Desktop | Monitory | Nvidia | S-Series | Stolní PC | XPS

Dell XPS Desktop Black-2030Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu s ním při­chá­zí na trh i tři nové mo­ni­to­ry Dell S-Se­ries. Zcela pře­pra­co­va­ný XPS Desktop se vrací jako dosud nej­vý­kon­něj­ší sys­tém XPS, jaký kdy Dell po­sta­vil. Je vy­ba­ve­ný vý­kon­ný­mi kom­po­nen­ta­mi včet­ně nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core 10. ge­ne­ra­ce (až do i9K) a gra­fic­kých karet až do Nvi­dia Ge­For­ce RTX 2070 Super, aby byl při­pra­ve­ný na vý­po­čet­ně ná­roč­né úlohy, kre­a­tiv­ní práci, hry i vir­tu­ál­ní re­a­li­tu.

Celý článek...

Tags: Cooler Master | Kampaň | Kickstarter | Pi Case 40 | Raspber­ry Pi

Raspberry Pi-2029Spo­leč­nost Co­o­ler Mas­ter spouš­tí svou dru­hou kickstar­te­ro­vou kampaň tý­ka­jí­cí se Pi Case 40. Pouz­dro ur­če­né mini po­čí­ta­čům Rasp­ber­ry Pi si za­klá­dá na funkč­nos­ti, odol­nos­ti a s tím spo­je­né dlou­hé ži­vot­nos­ti. Rasp­ber­ry Pi je ukry­ta v ele­gant­ním hli­ní­ko­vém obalu s další bez­peč­nost­ní ochra­nou z ter­mosta­tic­ké­ho po­ly­u­re­ta­nu. Díky hli­ní­ko­vé kon­struk­ci běží sys­tém po kom­ple­ta­ci v chla­du a ma­xi­mál­ně po­ti­chu bez nut­nos­ti dal­ší­ho ven­ti­lá­to­ru i při vy­so­kých tak­tech. Co­o­ler Mas­ter Pi Case 40 po­sky­tu­je přímý pří­stup ke ko­nek­to­rům desky a umožňuje také na­pro­gra­mo­vat tla­čít­ko na­pá­je­ní na různé akce.

Celý článek...

Tags: CAT | Dělníci | Hardware | S42 | Telefony | Terénní pracovníci

S42 Hero Front Angled-2028Sku­pi­na Bul­litt Group, dr­ži­tel glo­bál­ní li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vu­je nový model Cat S42 – odol­ný chyt­rý te­le­fon, vy­so­ce spo­leh­li­vý i v ex­trém­ních pod­mín­kách. Tento nový pří­růs­tek je nyní možné předob­jed­nat za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 6799 Kč. S42 těží z více než de­se­ti let vý­zku­mu a vý­vo­je v ob­las­ti de­sig­nu odol­ných te­le­fo­nů a na­bí­zí vý­ji­meč­né vlast­nos­ti po­dob­ně jako ostat­ní te­le­fo­ny znač­ky Cat. Má mnoho dů­le­ži­tých funk­cí a vlast­nos­tí za­jí­ma­vých pro různé pro­fe­se. Mezi ně patří zej­mé­na dlou­há výdrž ba­te­rie, špič­ko­vá odol­nost a velký dis­plej s vy­so­kým jasem, dobře či­tel­ným i na pří­mém slun­ci.

Celý článek...

Strana 5 z 43

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>