Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové průmyslové monitory od Rockwell Automation

Autor článku: Rockwell Automation   
Středa, 25 Květen 2022 12:17

Tags: ASEM | ASEM 6300M | Hardware | Monitory | Průmysl | Rockwell Automation

ASEM 6300M family-2221Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě po­třeb dle da­né­ho vy­u­ži­tí. Nové prů­mys­lo­vé mo­ni­to­ry Allen-Bradley ASEM 6300M jsou sou­čás­tí řady pro­duk­tů dříve známé jako Ver­sa­View 6300 a na­bí­zí ně­ko­lik kon­strukč­ních mož­nos­tí.

Tyto mož­nos­ti po­sky­tu­jí vý­rob­cům stro­jů znač­nou vol­nost v ob­las­ti při­způ­so­be­ní mo­ni­to­rů na zá­kla­dě fak­to­rů, jako jsou cena, výkon nebo vzhled. Mezi klí­čo­vé kon­strukč­ní mož­nos­ti patří ná­sle­du­jí­cí:

  • Mo­de­ly z ne­re­zo­vé oceli, včet­ně va­ri­ant se stup­něm ochra­ny IP66K a IP69K, se kte­rý­mi mů­že­te spl­nit po­ža­dav­ky uži­va­te­lů na pro­duk­ty vhod­né pro oplach tla­ko­vou vodou.
  • Ostat­ní mo­de­ly, které jsou k dis­po­zi­ci pro rych­lou re­ak­ci na nej­růz­něj­ší po­tře­by, jako jsou eko­no­mic­ké va­ri­an­ty z hli­ní­ku, nebo ce­lo­ploš­né skle­ně­né va­ri­an­ty pro do­sa­že­ní ele­gant­ní­ho vzhle­du dis­ple­je.
  • Jed­no­do­ty­ko­vé a ví­ce­do­ty­ko­vé dis­ple­je, které umožňují vý­rob­cům stro­jů při­způ­so­bit mo­ni­to­ry je­jich pre­fe­ro­va­né­mu soft­wa­ru nebo pro­voz­ním po­ža­dav­kům uži­va­te­le.
  • Ve­li­kos­ti mo­ni­to­rů v roz­sa­hu od 8,4 do 24 palců, do­stup­né ve stan­dard­ním i ši­ro­ko­úhlém pro­ve­de­ní.
  • Va­ri­an­ta na dlou­hé vzdá­le­nos­ti, která bude brzy k dis­po­zi­ci a umož­ní in­sta­la­ci mo­ni­to­ru až 100 metrů od po­čí­ta­če v pro­stře­dí, jako je roz­sáh­lá vý­rob­ní linka.

Mo­ni­to­ry ASEM 6300 po­má­ha­jí vý­rob­cům stro­jů od­li­šit se s na­bíd­kou od kon­ku­ren­ce jak v ob­las­ti vý­ko­nu, tak i vzhle­du. Mo­ni­to­ry je možné při­způ­so­bit nej­růz­něj­ším pro­stře­dím. Pokud navíc zkom­bi­nu­je­te dis­ple­je s vy­so­kým roz­li­še­ním s ex­trém­ně mo­der­ním vzhle­dem, vznik­nou mo­ni­to­ry, které za­jis­tí při­da­nou hod­no­tu i těm nej­vý­kon­něj­ším in­te­li­gent­ním stro­jům.

Všech­ny mo­ni­to­ry ASEM 6300M na­bí­zí dis­plej s vy­so­kým roz­li­še­ním, na kte­rém jsou pře­hled­né všech­ny zá­sad­ní vý­rob­ní in­for­ma­ce i do těch nejmen­ších de­tai­lů. Na mo­ni­to­rech lze zob­ra­zit až čtyři dlaž­di­ce s in­for­ma­ce­mi sou­čas­ně. To za­jiš­ťu­je ob­slu­ze nejen zá­sad­ní pře­hled, jako jsou údaje o vý­ko­nu a in­struk­ce k pra­cov­ním čin­nos­tem, ale také zde mohou sle­do­vat videa ve vy­so­kém roz­li­še­ní a ka­ná­ly se sig­ná­lem z kamer v re­ál­ném čase.

V kom­bi­na­ci s prů­mys­lo­vý­mi po­čí­ta­či Allen-Bradley ASEM 6300B mohou prů­mys­lo­vé mo­ni­to­ry ASEM 6300M po­mo­ci vý­rob­cům stro­jů do­sáh­nout zá­sad­ní úspo­ry času. Tyto dva pro­duk­ty je možné snad­no pro­po­jit i in­te­gro­vat a še­t­řit tak čas ne­zbyt­ný ke kon­fi­gu­ra­ci mo­ni­to­rů pro správ­nou práci s po­čí­ta­či.

Mo­ni­to­ry na­bí­zí také stan­dar­di­zo­va­né vý­ře­zy pro ještě snad­něj­ší vý­mě­nu. Ať už se vý­rob­ce stro­je roz­hod­ne pro stan­dard­ní nebo ši­ro­ko­úh­lý mo­ni­tor, bude mít mož­nost snad­no up­gra­do­vat na nové verze mo­ni­to­ru bez nut­nos­ti měnit kon­strukč­ní pro­ve­de­ní stro­je.

Prů­mys­lo­vé mo­ni­to­ry ASEM 6300M vy­chá­zí z od­bor­ných zna­los­tí a tech­no­lo­gií spo­leč­nos­ti ASEM – před­ní­ho po­sky­to­va­te­le di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií pro au­to­ma­ti­za­ci, jehož akvi­zi­ci spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on pro­ved­la v roce 2020.


Mohlo by vás zajímat: