Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo monitory

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nové pracovní monitory AOC řady B3
(Matching tags: 27B3CA2,27B3CF2,24B3CA2,24B3CF2,Řada B3,AOC,Monitory,Hardware)
AOC, spe­ci­a­lis­ta na mo­ni­to­ry, ozna­mu­je uve­de­ní své nej­no­věj­ší řady B3, která před­sta­vu­je nový po­hled na zá­klad­ní mo­ni­to­ry B2C ur­če­né pro mo­der­ní do­má­cí a kan­ce­lář­ské ...
Pondělí, 19 Únor 2024
2. Nový monitor Philips 49B2U6900CH
(Matching tags: Webová kamera,Smart KVM,49B2U6900CH,USB-C,MMD,Philips,Monitory)
Nový mo­ni­tor po­sou­vá hra­ni­ce, které dosud ne­by­ly na B2B trhu firmy Phi­lips pře­kro­če­ny. Phi­lips 49B2U­6900CH s sebou při­ná­ší velké množ­ství no­vých funk­cí, které usnad­ňují tý­mo­vou ...
Pondělí, 29 Leden 2024
3. Nové monitory Dell UltraSharp komfortem pro oči
(Matching tags: U3425WE,U4025QW,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je první 40­pal­co­vý mo­ni­tor s roz­li­še­ním 5K Ul­tra­Sharp 40 Cur­ved Thurn­der­bolt Hub (U4025QW). Nový mo­ni­tor zís­kal pětihvěz­dič­ko­vou cer­ti­fi­ka­ci ...
Pátek, 05 Leden 2024
4. Ocenění pro Acer z Good Design Awards
(Matching tags: Monitory,Ocenění,Acer,Počítače,Elektrokolo,Good Design Awards,Periferie)
Oce­ně­ní 2023 Good De­sign Awards zís­ka­la smě­si­ce pro­duk­tů Acer v čele s pro­duk­ty za­mě­ře­ný­mi na udr­ži­tel­nost, jako je elek­tro­ko­lo Acer ebii a ně­ko­lik za­ří­ze­ní z eko­lo­gic­ké ...
Pátek, 06 Říjen 2023
5. Samsung uvádí monitor ViewFinity S9 s rozlišením 5K
(Matching tags: S90PC,Sam­sung Electro­nics,View­Fi­ni­ty,UHD,Monitory)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vu­je nový pří­růs­tek do své řady mo­ni­to­rů View­Fi­ni­ty – model S9 (S90PC) s úh­lo­příč­kou 27 palců ne­bo­li 69 cm. Nový mo­ni­tor je ná­stup­cem loňského mo­de­lu ...
Úterý, 25 Červenec 2023
6. Nová generace monitorů BenQ PhotoVue
(Matching tags: SW272Q,SW272U,AQ­CO­LOR,PhotoVue,BenQ,Monitory,Hardware)
BenQ uvádí na trh mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů SW272U a SW272Q. Nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce z řady Pho­to­Vue ur­če­né fo­to­gra­fům na­bí­zí 27­pal­co­vou úh­lo­příč­ku, roz­li­še­ní ...
Středa, 12 Červenec 2023
7. Výkonná řada podnikových monitorů AOC P3
(Matching tags: Hardware,Monitory,AOC,USB-C,Řada P3)
Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV a 24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, ...
Pondělí, 30 Leden 2023
8. Nové monitory a PC periferie od Dellu
(Matching tags: UltraSharp,Klávesnice,Myš,Dell,Monitory)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 6K za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii IPS Black. Vedle roz­li­še­ní 6K na­bíd­ne vyšší kon­trast, sy­těj­ší čer­nou a věrné zob­ra­ze­ní ...
Pondělí, 09 Leden 2023
9. Monitor Philips 27B1U7903 s Thunderbolt 4 a Mini LED
(Matching tags: Fotografové,Koloristi,Kameramani,Mini LED,Thunderbolt 4,27B1U7903,grafici,Philips,Monitory)
Kre­a­tiv­ci, uměl­ci a pro­fe­si­o­ná­lo­vé v kul­tur­ních a dal­ších kre­a­tiv­ních sek­to­rech pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by a hle­da­jí ře­še­ní, která splňují je­jich spe­ci­fic­ké ...
Středa, 30 Listopad 2022
10. EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa
(Matching tags: CG2700X,CG2700S,Co­lo­rEd­ge,Videa,Eizo,Monitory,Hardware)
Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ...
Úterý, 29 Listopad 2022
11. Nové dokovací USB-C monitory Philips s webkamerou
(Matching tags: Webkamera,USB-C,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
S ohle­dem na ne­u­stá­lé změny pra­cov­ních rytmů, pro­sto­rů a stylů uvádí spo­leč­nost MMD, před­ní spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je a li­cenč­ní part­ner pro mo­ni­to­ry znač­ky Phi­lips, ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
12. BenQ uvádí na trh osvětlení k monitoru ScreenBar Halo
(Matching tags: Hardware,Monitory,Osvětlení,BenQ,Scre­enBar Halo)
Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh Scre­enBar Halo. Uni­kát­ní osvět­le­ní k mo­ni­to­ru za­jis­tí kva­lit­něj­ší svě­tel­né pro­stře­dí při práci i zá­ba­vě. Tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci a ná­roč­ní ...
Pondělí, 12 Září 2022
13. EIZO FlexScan EV2781 s kvalitním obrazem a ergonomií
(Matching tags: EV2781,WQHD,USB-C,FlexScan,IPS,Eizo,Monitory)
Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do stále se roz­ši­řu­jí­cí řady kan­ce­lář­ských mo­ni­to­rů EIZO uka­zu­je, jak má vy­pa­dat mo­der­ní ko­nek­ti­vi­ta. 27­pal­co­vý mo­ni­tor IPS s roz­li­še­ním WQHD ...
Úterý, 23 Srpen 2022
14. IPS monitor EIZO FlexScan EV2490 s USB-C
(Matching tags: EV2490,USB-C,FlexScan,24 palců,IPS,Eizo,Monitory,Hardware)
S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. ...
Středa, 27 Červenec 2022
15. Nejnovější řada monitorů USB-C od AOC
(Matching tags: Hardware,Monitory,AOC,USB-C,AGON by AOC,Řada V5)
AOC ozna­mu­je nové mo­ni­to­ry řady V5 ur­če­né pře­de­vším pro do­má­cí uži­va­te­le nebo stu­den­ty, kteří chtě­jí sty­lo­vě up­gra­do­vat ob­ra­zov­ku ve své do­má­cí kan­ce­lá­ři. Jedná se o ze ...
Úterý, 26 Červenec 2022
16. Nový monitor LCD 24" NEC MultiSync EA242WU
(Matching tags: EA­242WU,Mul­ti­Sync,Sharp,24 palců,Nec,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor NEC Mul­ti­Sync EA­242WU s velmi úzkým rámem je op­ti­ma­li­zo­va­ný pro se­sta­vy s ně­ko­li­ka dis­ple­ji a na­vr­že­ný pro pod­po­ru ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­ty v sou­čas­ných ...
Středa, 13 Červenec 2022
17. Samsung rozšiřuje profesionální řadu monitorů ViewFinity
(Matching tags: Hardware,Monitory,Grafika,Film,Fotografie,Samsung,View­Fi­ni­ty,S80PB)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na ...
Středa, 22 Červen 2022
18. Nové průmyslové monitory od Rockwell Automation
(Matching tags: ASEM 6300M,ASEM,Rockwell Automation,Průmysl,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě ...
Středa, 25 Květen 2022
19. Nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce a monitory od HP
(Matching tags: ZBook Stu­dio G9,ZBook Fury G9,HP Z24m,HP Inc,Pracovní stanice,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock ...
Čtvrtek, 19 Květen 2022
20. Nové stereoskopické 3D monitory Acer SpatialLabs View
(Matching tags: SpatialLabs View,Acer,Monitory,Hardware)
Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech ...
Středa, 18 Květen 2022
21. Nové monitory Dell s technologií IPS Black
(Matching tags: IPS Black,Ul­tra­Sharp,Dell,Grafika,Monitory,Hardware)
V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 32 a 27 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
22. Profesionální monitory BenQ s certifikací Pantone SkinTone
(Matching tags: Skin Tone,Pan­to­ne,AQ­CO­LOR,Tech­no­lo­gie,DesignVue,BenQ,Monitory)
Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na úspěch v po­do­bě zisku cer­ti­fi­ka­ce Pan­to­ne Skin­To­ne. Jako první na světě ji zís­ka­ly mo­ni­to­ry z řady De­sig­n­Vue, mo­de­ly PD3205U a PD2705U. ...
Pátek, 18 Únor 2022
23. Nový 34palcový monitor BenQ DesignVue PD3420Q
(Matching tags: De­sig­n­Vue,PD3420Q,BenQ,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří­růs­tek série De­sig­n­Vue pro pro­fe­si­o­nál­ní de­signe­ry na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9. Je vy­ba­ven ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
24. Monitor EIZO FlexScan EV2485 s USB-C
(Matching tags: EV2485,FlexS­can,16:10,USB-C,Eizo,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2485 vy­u­ží­vá pro nej­mo­der­něj­ší při­po­je­ní vstu­py USB-C upstre­am, Dis­pla­y­Port a HDMI a čtyři porty USB down­stre­am. Při­tom 24­pal­co­vý mo­ni­tor ve ...
Středa, 17 Listopad 2021
25. Nové ASUS ProArt produkty pro profesionální tvůrce
(Matching tags: Routery,ProArt,Projektory,Asus,Základní desky,Myši,Monitory,Hardware)
ASUS před­sta­vil na akci Cre­a­te the Un­cre­a­ted vý­znam­né roz­ší­ře­ní eko­sys­té­mu ře­še­ní této znač­ky pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly. Patří mezi ně mo­ni­to­ry Pro­Art s OLED dis­ple­ji, ...
Neděle, 05 Září 2021
26. Super-wide monitor Philips 498P9Z se špičkovým výkonem
(Matching tags: Monitory,Haedware,MMD,Philips,Super-Wide,498­P9Z)
Phi­lips uvádí na trh nový extra ši­ro­ko­úh­lý model Phi­lips 498­P9Z s úh­lo­příč­kou 49” (124 cm) a po­mě­rem stran 32:9, aby vy­ho­věl po­tře­bám pro­fe­si­o­ná­lů jako jsou gra­fič­tí de­sig­né­ři, ...
Čtvrtek, 08 Červenec 2021
27. Pokročilé zabezpečení monitoru Philips B Line 243B9H
(Matching tags: 243B9H,B Line,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
Lidé pra­cu­jí­cí před mo­ni­to­rem mnoho hodin, ať už doma nebo v kan­ce­lá­ři, mají spe­ci­fic­ké po­tře­by na snad­né po­u­ží­vá­ní mo­ni­to­ru a po­hod­lí. Pro­duk­to­vá řada Phi­lips B Line ...
Čtvrtek, 27 Květen 2021
28. Nový 23,8" full HD monitor EIZO FlexS­can EV2480
(Matching tags: EV2480,USB-C,Full HD,FlexScan,Eizo,Monitory,Hardware)
Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší ...
Pátek, 21 Květen 2021
29. BenQ SW271C – monitor pro fotografy
(Matching tags: 3840 x 2160,27palců,SW271C,4K rozlišení,BenQ,IPS,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ uvádí model SW271C. Pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor s fo­to­gra­fic­kým za­mě­ře­ním na­va­zu­je na svého před­chůd­ce a ino­vu­je jej o ně­ko­lik dů­le­ži­tých vlast­nos­tí. ...
Středa, 07 Duben 2021
30. Monitor ASUS ProArt PA32UCX-PK pro kreativní profesionály
(Matching tags: PA32UCX-PK,ProArt,Fotografie,Film,Asus,Grafika,Monitory,Hardware)
Nej­dů­le­ži­těj­ším aspek­tem při vý­bě­ru mo­ni­to­ru pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti fo­to­gra­fie a filmu je přes­nost barev a kva­li­ta ob­ra­zu. ASUS se ne­dáv­no ze­ptal ...
Pondělí, 08 Březen 2021
31. Dva nové monitory EIZO FlexScan EV2495 a EV2795
(Matching tags: EV2495,EV2795,FlexScan,Eizo,Monitory,Hardware)
EIZO před­sta­vu­je dva nové téměř bez­rá­meč­ko­vé LCD mo­ni­to­ry FlexS­can EV2795 a EV2495 o úh­lo­příč­kách 27 a 24,1 palce, které se díky do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C do­ko­na­le hodí ...
Pátek, 05 Únor 2021
32. Nový přírůstek do produktové řady monitorů Philips B Line
(Matching tags: 243B1JH,B Line,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
Nej­no­věj­ším pří­růst­kem do pro­duk­to­vé řady Phi­lips B Line je mo­ni­tor Phi­lips 243B1JH (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm), vy­ba­ve­ný spous­tou funk­cí pro po­ho­dl­nou a bez­peč­nou pro­duk­ti­vi­tu. ...
Pátek, 05 Únor 2021
33. Nové monitory Dell pro pohodlnou práci
(Matching tags: Videokonference,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou ...
Pondělí, 11 Leden 2021
34. Dva nové monitory Philips Brilliance s dokováním USB-C a Windows Hello
(Matching tags: 329­P1H,326­P1H,Windows Hello,Brilliance,Dokování,USB-C,MMD,Philips,Monitory)
MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, ozná­mil nové mo­ni­to­ry Phi­lips 326­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm) a Phi­lips 329­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm), které na­bí­ze­jí ve­sta­vě­nou ...
Středa, 09 Prosinec 2020
35. Zakřivený monitor EIZO FlexScan EV3895
(Matching tags: Eizo,FlexScan,EV3895,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
36. Interaktivní dotykové monitory Philips
(Matching tags: 242B9­TL,172B9­TL,Dotykové,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvádí na trh nové LCD mo­ni­to­ry s tech­no­lo­gií Smo­o­th­Touch a an­ti­re­flex­ní vrst­vou – mo­ni­tor Phi­lips 172B9­TL (17"/43,2 cm) ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2020
37. Nové monitory Dell UltraSharp
(Matching tags: U3431WE,U2421E,SB521A,Soun­dbar,UP3221Q,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost Dell před­sta­vu­je no­vin­ky v port­fo­liu Ul­tra­Sharp mo­ni­to­rů. Podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti IDC je 81 % za­měst­nan­ců pře­svěd­če­no, že mo­ni­to­ry s vyš­ším roz­li­še­ním, ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
38. MMD uvádí nový monitor Philips 279C9
(Matching tags: 27 palců,IPS,Philips,Monitory,Hardware)
MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů Phi­lips, před­sta­vu­je nový 27­pal­co­vý LCD mo­ni­tor Phi­lips 279C9 s úh­lo­příč­kou 68,47 cen­ti­me­t­ru. Model s vý­raz­ným de­signem splňuje ná­roč­né ...
Středa, 12 Srpen 2020
39. Dell představil XPS Desktop
(Matching tags: S-Series,XPS,Stolní PC,Desktop,Nvidia,Dell,Monitory)
Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
40. MMD představuje monitor Philips 272B1G
(Matching tags: 27",IPS,Philips,Monitory,Hardware)
MMD uvádí na trh nový Full HD mo­ni­tor Phi­lips 272B1G. Na­vr­že­ný pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu, ale zá­ro­veň mi­mo­řád­ně ohle­du­pl­ný k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Tento ...
Čtvrtek, 18 Červen 2020
41. Výkonný eco-friendly monitor z řady Philips B1
(Matching tags: 245B1,275B1,242B1,Hardware,Monitory,MMD,Quad HD,Philips)
MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvedl na trh 24­pal­co­vý (23,8“ / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 245B1. Nový model po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz s Quad HD 2560 x 1440 ...
Pondělí, 04 Květen 2020
42. ColorEdge CS2740 – monitor pro každého
(Matching tags: Hardware,Monitory,Video,Fotografie,Eizo,USB-C,ColorEdge,CS2740)
Mi­mo­řád­ně ostře, de­tail­ně a pře­de­vším ne­zkres­le­ně a přes­ně – tak zob­ra­zu­je mo­ni­tor CS2740 vše, co uži­va­tel po­tře­bu­je: sním­ky, videa i gra­fi­ku. Vše­u­měl z řady ...
Pátek, 24 Duben 2020
43. BenQ SW321C s oceněním Best Professional Photo Monitor 2020
(Matching tags: BenQ,Hardware,Monitory,Ocenění,SW321C,TIPA)
Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ze série Pho­to­Vue ur­če­ný fo­to­gra­fům – BenQ SW321C. Oce­ně­ní „Best Pro­fes­si­o­nal Photo Mo­ni­tor ...
Pondělí, 20 Duben 2020
44. Ekologicky navržený monitor Philips 243B1
(Matching tags: Philips,Monitory,Hardware,MMD,Ekologie,USB-C,243B1)
MMD před­sta­vu­je nový LCD mo­ni­tor Phi­lips 243B1 s úh­lo­příč­kou 60,5 cen­ti­me­t­rů. Mo­ni­tor je vy­ba­ven roz­li­še­ním Full HD (1920 x 1080), do­ko­va­cí tech­no­lo­gií USB-C, při­po­je­ním ...
Středa, 19 Únor 2020
45. Přesný 27palcový grafický monitor ColorEdge CS2731
(Matching tags: Eizo,ColorEdge,Grafika,Monitory,Hardware,CS2731)
Přes­nost, ba­rev­ná věr­nost a nej­mo­der­něj­ší roz­hra­ní – to jsou před­nos­ti mo­ni­to­ru Co­lo­rEd­ge CS2731. Pře­nos ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu, rych­lé da­to­vé pře­no­sy a na­pá­je­ní při­po­je­né­ho ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020
46. Profesionální displej BenQ SW321C z řady PhotoVue
(Matching tags: Profesionální,PhotoVue,4K UHD,BenQ,SW321C,AQCOLOR,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model BenQ SW321C. 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ur­če­ný fo­to­gra­fům na­bí­zí 4K UHD roz­li­še­ní a tech­no­lo­gie Paper Color Sync a AQ­CO­LOR. ...
Pátek, 07 Únor 2020
47. MMD představuje nový monitor Philips 276C8
(Matching tags: Philips,Monitory,Hardware,276C8,Móda,MMD,Quad HD,USB-C)
Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí ...
Středa, 04 Prosinec 2019
48. Monitor AOC Q27T1 s designem od studia F. A. Porsche
(Matching tags: Monitory,Design,Hardware,AOC,Q27T1,Studio F. A. Porsche)
Nový mo­ni­tor AOC Q27T1, jehož de­sign je na­vr­žen svě­tozná­mým stu­di­em F. A. Por­sche, vstu­pu­je do ob­cho­dů. Tento 27” (68,6 cm) model s QHD roz­li­še­ním, IPS pa­ne­lem a ze tří stran ...
Úterý, 05 Listopad 2019
49. Nová řada monitorů Philips E1
(Matching tags: Kanceláře,3D grafika,Philips,Hry,Domácnosti,MMD,CAD,Monitory,Hardware,Série E1)
Společnost MMD rozšiřuje svoji řadu monitorů a představuje zcela novou sérii Philips E1. Tato nová rodina monitorů kombinuje elegantní design a inovace pro maximální výkon a pohodlí při práci jak doma, ...
Čtvrtek, 01 Srpen 2019
50. Nové hybridní USB dokovací monitory Philips
(Matching tags: 241B7QIBHEB,272B7QUBHEB,Dokovací,Hardware,Monitory,Philips,USB,MMD,Hybridní)
Společnost MMD rozšiřuje svou řadu monitorů vybavených USB dokovací stanicí o 24palcový Philips 241B7QIBHEB a 27palcový Philips 272B7QUBHEB. Nové monitory nabízí vše, co současní profesionálové ...
Pondělí, 08 Červenec 2019