Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo veletrh

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. EMO Hannover 2025 bude zkrácen na 5 dnů
(Matching tags: EMO Hannover 2025,Výrobní technologie,EMO,Veletrh,Strojírenství)
Doba tr­vá­ní ve­letr­hu EMO Han­no­ver 2025 se v bu­douc­nu zkrá­tí ze šesti na pět dní. Podle Dr. Mar­ku­se Hee­rin­ga, vý­kon­né­ho ře­di­te­le Ně­mec­ké­ho svazu vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů ...
Středa, 15 Květen 2024
2. Na HANNOVER MESSE 2024 se vstupenkou zdarma
(Matching tags: Hannover Messe,Strojírenství,Elektrotechnika,Veletrh,PRO­ve­letrhy plus)
Vá­že­ní čte­ná­ři, do­vol­te, abychom vás po­zva­li k ná­vštěvě me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE, na kte­rém před­sta­ví v ter­mí­nu od 22. do 26. dubna 2024 přes 4000 firem no­vin­ky ...
Pondělí, 25 Březen 2024
3. Pozvánka na jubilejní 30. ročník veletrhu AMPER
(Matching tags: AMPER 2024,Brněnské veletrhy,Elektrotechnika,Veletrh)
Me­zi­ná­rod­ní elek­tro­tech­nic­ký ve­letrh Amper 2024 s podti­tu­lem Smart and Con­nec­ted World pro­běh­ne ve dnech 19.–21. břez­na 2024. Cel­kem 410 vy­sta­vo­va­te­lů z 23 zemí před­sta­ví ...
Pátek, 15 Březen 2024
4. Poslední volné plochy pro vystavovatele na HM24
(Matching tags: ProVeletrhy,#HM24,MPO,Průmysl,Hannover Messe,Veletrh)
Již za ne­ce­lé tři mě­sí­ce, v pon­dě­lí 22. dubna, ote­vře své brány me­zi­ná­rod­ní ve­letrh pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl Han­no­ver Messe. Na vý­sta­viš­ti je k dis­po­zi­ci pár po­sled­ních ...
Pondělí, 29 Leden 2024
5. Datakit vystavuje na Global Industrie Lyon
(Matching tags: Global Industrie Lyon,Kon­verz­e­ dat,Data­kit,Veletrh)
Na nej­vět­ší prů­mys­lo­vé vý­sta­vě ve Fran­cii „Glo­bal In­du­st­rie Lyon“ před­ve­de Data­kit svá nová kon­verz­ní ře­še­ní pro tech­nic­ké pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře na stán­ku 3D 148 od 7. do 10. břez­na ...
Středa, 08 Únor 2023
6. Na Orgatecu dominovala židle Space od Rim CZ
(Matching tags: Nábytek,Design,Veletrh,Space,RIM CZ,Židle,Orgatec,Agility)
Velký úspěch na ve­le­tr­hu Or­ga­tec za­zna­me­na­la otoč­ná kan­ce­lář­ská židle Space od Rim CZ, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s brit­ským de­sig­né­rem Ro­bi­nem Plat­tem. Pre­zen­tu­je tři ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
7. EuroBLECH 2022 – budoucnost technologií zpracování plechu
(Matching tags: EuroBLECH 2022,Zpracování plechu,Hannover,Veletrh,Technologie)
Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – ote­ví­rá své brány na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Od 25. do 28. října 2022 bude 1300 vy­sta­vo­va­te­lů ...
Pondělí, 24 Říjen 2022
8. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
9. Canon na FESPA motivuje tiskaře k větší odvaze
(Matching tags: Produktové premiéry,Berlín,FESPA,Veletrh,Canon)
Větší od­va­ha a snaha za­ne­chat u zá­kaz­ní­ka tr­va­lej­ší dojem. K tomu chce spo­leč­nost Canon mo­ti­vo­vat po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb během ve­letr­hu FESPA, který se koná ...
Úterý, 31 Květen 2022
10. UNITED GRINDING představuje C.O.R.E. a další světové novinky na GrindingHub 2022
(Matching tags: UNITED GRINDING Group,GrindingHub,C.O.R.E.,Veletrh,Obrábění,Strojírenství)
Uni­ted Grin­ding Group, jeden z před­ních vý­rob­ců přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Grin­dingHub ...
Neděle, 15 Květen 2022
11. Veletrh GrindingHub je plně obsazen
(Matching tags: GrindingHub,Brusné technologie,Stuttgart,Veletrh,Trendy)
Zhru­ba dva týdny před za­há­je­ním ve­letr­hu Grin­dingHub bylo při­dě­le­no po­sled­ních ně­ko­lik metrů čtve­reč­ních vý­stav­ní plo­chy. Od 17. do 20. květ­na před­sta­ví své pro­duk­ty více než 370 ...
Pondělí, 02 Květen 2022
12. Unikátní technologie na veletrhu Reklama Polygraf Obaly
(Matching tags: Car Wrapping,3Dexpo,Obaly,PVA Expo Praha,Polygrafie,Reklama,Veletrh,3D tisk)
Co se ak­tu­ál­ně děje v obo­rech re­kla­my, po­ly­gra­fie, obalů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií před­sta­ví ve­letrh Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly 2022 ve dnech 3. až 5. květ­na. K vi­dě­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
13. Zjistěte více o IC.IDO na Laval Virtual
(Matching tags: Laval Virtual,Francie,IC.IDO,Spolupráce,ESI Group,Veletrh,Virtuální realita)
ESI Group se zú­čast­ní ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Im­mer­si­on me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu a kon­fe­ren­ce Laval Vir­tu­al za­mě­ře­né na VR/AR a imer­ziv­ní tech­ni­ky, která se bude ...
Středa, 30 Březen 2022
14. RAIL BUSINESS DAYS 2022 nabídnou 3 akce v jednom
(Matching tags: Rail Business Days,Kolejová vozidla,Výstaviště Brno,Železnice,Veletrh,Konference)
Ve dnech 7. až 9. červ­na 2022 se v pro­sto­rách br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě usku­teč­ní akce, která nemá v čes­kém že­lez­nič­ním pro­stře­dí ob­do­by. Je­di­neč­ný kon­cept spojí me­zi­ná­rod­ní ...
Čtvrtek, 27 Leden 2022
15. Siemens prezentuje na EMO digitalizaci v obrábění
(Matching tags: Milán,Průmysl,EMO,Digitalizace,Siemens,Veletrh,Obrábění)
Si­e­mens se le­toš­ní­ho ve­letr­hu EMO Mi­la­no (4. až 9. října) zú­čast­ní pod slo­ga­nem „Di­gi­ta­li­zati­on in Ma­chi­ne Tool Ma­nu­factu­ring – In­fi­ni­te op­por­tu­ni­ties from in­fi­ni­te data“ ...
Pátek, 01 Říjen 2021
16. Vše se odehraje naživo: EPLAN Virtual Fair
(Matching tags: Lea­der­ship Talks,Virtual Fair,on-line,Eplan,Veletrh,ECAD)
Loni při­ví­tal EPLAN na svém me­zi­ná­rod­ním vir­tu­ál­ním ve­letr­hu okolo 1400 účast­ní­ků ze 73 zemí. Pů­so­bi­vá čísla, a to ještě před­tím, než se vir­tu­ál­ní for­má­ty staly téměř vše­o­bec­ným ...
Středa, 26 Srpen 2020
17. Molding Expo: rychlost příprav na rok 2021 se zvyšuje
(Matching tags: Přípravy,Molding Expo,2021,Vystavovatelé,dodavatelé,Nástroje,Modely,Veletrh,Formy)
Pří­pra­vy na me­zi­ná­rod­ní vý­sta­vu Mol­ding Expo, která se bude konat na Messe Stutt­gart od 8. do 11. červ­na 2021, na­bý­va­jí na síle. Nejen, že pro­jek­to­vý tým je již v po­lo­vi­ně fáze ...
Úterý, 14 Červenec 2020
18. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: 100RIES,TGM,Czech Innovation Expo,2018,Brno,MCAE Systems,MSV,Veletrh,Výstavy)
Letošní mezinárodní strojírenský veletrh slaví kulaté 60. jubileum. Akci doprovodí unikátní výstava nazvaná 100RIES, která návštěvníkům při­blí­ží 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
19. Motto EuroBLECH 2018: Vstupte do digitální reality
(Matching tags: Zpracování,Výstava,EuroBLECH,Plechy,tváření,Hannover,Veletrh)
Mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu EuroBLECH 2018 se koná už po 25. ve dnech 23. až 26. října 2018 na výstavišti v ně­me­c­kém Hannoveru. Šest měsíců před zahájením ...
Středa, 09 Květen 2018
20. AMB 2018 – srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu
(Matching tags: CAM,CAE,Strojírenství,Obrábění,Veletrh,CAD,MES,Výstava,Digital Way,AMB 2018,Stuttgart)
... ploše více než 120 000 metrů čtverečních. Vypadá to dobře, AMB 2018 tak bude největší veletrh AMB všech dob. Novou halou Paula Horna (hala 10), mi­mo­řá­d­nou výstavou AMB Digital Way a příslušným ...
Sobota, 28 Duben 2018
21. Výstava „Digital Way“ na veletrhu AMB 2018 ve Stuttgartu
(Matching tags: Veletrh,Výstava,Digital Way,AMB 2018,Stuttgart)
Aktuální studie prokazují, že podniky vidí v digitalizaci zvýšený po­ten­ci­ál. Dotazovaní nositelé rozhodnutí jsou optimističtí a očekávají, že se jim s průmyslem 4.0 podaří ...
Úterý, 13 Březen 2018
22. Na HANNOVER MESSE s elektronickou vstupenkou zdarma
(Matching tags: Hannover,Hannover Messe,Veletrh,eTickets,Vstupenky)
Prestižní mezinárodní veletrh Hannover Messe (23.– 27. 4. 2018) je téměř za dveřmi a díky veletržní správě Deutsche Messe mohou naši čtenáři navštívit tuto akci prostřednictvím permanentních ...
Úterý, 20 Únor 2018
23. Na Hannover Messe 2018 se soustředí síly robotů
(Matching tags: Veletrh,Automatizace,Hannover Messe,Robotics Award,Roboty,Průmysl 4.0)
Seznam firem zabývajících se roboty a přihlášených na veletrh Hannover Messe 2018 nabízí jména jako ABB, Epson, Kawasaki, Kuka, Mitsubishi, Schunk, Stäubli, Universal Robots, Franka Emika ...
Úterý, 30 Leden 2018
24. Praha přivítá Maker Faire – festival pro kutily 21. století
(Matching tags: Maker Faire,Prusa Researche,DIY,Wien,Veletrh,Praha)
Letos na jaře se dočkají i kutilové z České republiky. V Praze se totiž uskuteční první ročník Prague Maker Faire – setkání hobby tvůrců, te­ch­nologických kutilů, bastlířů a vynálezců, a to o víkendu ...
Čtvrtek, 04 Leden 2018
25. Samsung představí na CES 2018 první prohnutý monitor QLED s Thunderboltem 3
(Matching tags: Thunderbolt 3,CES 2018,Prohnutý monitor,QLED,Samsung,Veletrh)
Společnost Samsung Electronics rozšíří na veletrhu CES 2018 u své jedinečné řady zahnutých monitorů možnosti konektivity i výkonu a před­staví zde svůj nový model CJ791 – prohnutý monitor ...
Středa, 03 Leden 2018
26. Blíží se termín konání BIM World Munich 2017
(Matching tags: Mnichov,BIM World,CzBIM,Veletrh,Konference,Výstava)
Jak upozorňuje web czbim.pr.co, ve dnech 28. a 29. listopadu 2017 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ...
Pátek, 10 Listopad 2017
27. Veletrh EuroBLECH 2018 zahájil rezervaci stánků
(Matching tags: 2018,Rezervace,Stánky,Zpracování plechu,CIM,EuroBLECH,CAM,Veletrh,CAD)
EuroBLECH 2018, 25. mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude konat od 23. do 26. října 2018 na výstavišti v němec­kém Hanoveru. Jeden rok před zahájením předního ...
Pátek, 06 Říjen 2017
28. Ocenění nejlepší exponátů veletrhu For Arch
(Matching tags: Exponáty Ocenění,Čestné uznání,Grand Prix,Veletrh,Stavebnictví,For Arch)
Ve dnech 19.–23. září proběhl 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu For Arch. Také letos vybrala odborná porota nejlepší exponáty a technologie letošního roku. O prestižní ocenění ...
Pondělí, 25 Září 2017
29. EMO zahajuje německý prezident Frank-Walter Steinmeier
(Matching tags: Veletrh,Hannover,EMO,Kovozpracování,Zahájení,VDW)
Prestižní strojírenský veletrh EMO v Hannoveru zahajuje v 10 hodin v hale 2 v Kongresovém centru německý prezident Frank-Walter Steinmeier a poté se vydá na osobní prohlídku ...
Pondělí, 18 Září 2017
30. ZWCAD 2018 uvidíte na veletrhu For Arch 2017
(Matching tags: 2018,For Arch,ZWCAD,CADservis,Praha,Veletrh)
Na blížícím se mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2017 v Praze (19.–23. 9.) budou mít možnost návštěvníci stánku 1C25 v hale 1 zhlédnout naživo novou verzi 2018 softwaru ZWCAD. Na tomto ...
Pátek, 15 Září 2017
31. China Brand Show 2017
(Matching tags: Čína,China Brand Show,Varšava,Obchodní kontakty,Polsko,Veletrh)
Ve dnech 13. – 15. 9. 2017 se v polské Varšavě uskuteční veletrh China Brand Show 2017 Poland. Jedná se o jednu z hlavních platforem pro přední čínské společnosti, ...
Pátek, 04 Srpen 2017
32. Veletrh EMO 2017 opět v Hannoveru
(Matching tags: Kovozpracování,VDW,Reportáž,Veletrh,EMO,Preview,Hannover)
... se připravuje, jaké budou doprovodné programy a které firmy se budou akcí účastnit jako vystavovatelé. Veletrh EMO Hannover, který se sem vrací po 4 letech, se sice bude konat ...
Úterý, 18 Červenec 2017
33. EMO Hannover 2017 fórem trendů ve výrobní technice
(Matching tags: Hannover,EMO,Veletrh,Kovozpracování,Nová řešení,VDW,2017)
Světový veletrh kovoobrábění EMO se uskuteční po čtyřleté přestávce opět v Hannoveru od 18. do 23. září 2017. Producenti výrobní techniky z celého světa předvedou pod heslem ...
Pátek, 09 Červen 2017
34. MSV 2017 v Nitře ve velkém stylu
(Matching tags: Veletrh,Výstavy,Strojírenství,Nitra,MSV,2017)
Mezinárodní strojírenský veletrh se v Nitře letos dočkal už 24. ročníku a opět bude pro návštěvníky připraveno obrovské množství expozic s nejnovějšími stroji či technologiemi ze světa ...
Pátek, 19 Květen 2017
35. Výstava 3D Expo letos již počtvrté
(Matching tags: Průmysl,3Dexpo,MCAE,3D skenování,Výstava,3D tisk,Konference,Veletrh)
... konání na výstavní areál PVA Expo Praha v Letňanech v termínu 9. až 12. května 2017, kdy se zde konají Průmyslové veletrhy Praha – For Industry, For Energo a For Logistics. ...
Středa, 03 Květen 2017
36. Canon na veletrhu Reklama Polygraf
(Matching tags: Océ,Velkoformáty,Canon,Veletrh,UVgel,Workshop,Reklama,Polygraf)
... čekají na návštěvníky expozice společnosti Canon na veletrhu reklamy, médií a polygrafie Reklama Polygraf 2017. Ten se koná 24. až 26. dubna na výstavišti PVA EXPO Praha. ...
Čtvrtek, 13 Duben 2017
37. EMO Hannover 2017 vrcholnou událostí pro kovozpracovatele
(Matching tags: VDW,Kovozpracování,Doprovodné akce,Vystavovatelé,Veletrh,EMO,Hannover)
Veletrh EMO Hannover bude 18. - 23. září opět místem mezinárodního setkání světa odborníků z výroby. Pod heslem „Connecting systems for intelligent production“ přitom bude v centru pozornosti ...
Pátek, 07 Duben 2017
38. Canon s celým portfoliem velkoformátových řešení na FESPA
(Matching tags: Tiskárna,Canon,Veletrh,Océ,Velkoformáty,FESPA 2017,64palcová,Roll-to-roll,Colorado)
Společnost Canon na veletrhu FESPA 2017 představí své rozšířené portfolio velkoformátových tiskových řešení. Veletrh FESPA 2017 se uskuteční ve dnech 8. až 12. května 2017 na výstavišti ...
Pondělí, 20 Březen 2017
39. Siemens představuje příklady řešení pro digitální podnik
(Matching tags: comos,Veletrh,PLM,Software,Siemens,Norimberk,Digitální podnik,MindSphere,Walkinside,IoT,Průmysl 4.0)
V úterý 22. listopadu se otevřely brány norimberského veletrhu SPS IPC Drives 2016 (22. – 24. 11.). Společnost Siemens zde v pavilónu č. 11 představuje portfolio řešení pro tzv. digitální ...
Úterý, 22 Listopad 2016
40. MCAE představí na MSV nástroje 4. průmyslové revoluce
(Matching tags: J750,MSV 2016,Průmysl 4.0,Stratasys,Systems,MCAE,Veletrh,3D tisk)
Expozice společnosti MCAE Systems na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně vloni přilákala desítky tisíc návštěvníků. Letos firma v rámci MSV 2016 mění své umístění do pavilonu ...
Pátek, 30 Září 2016
41. Elektrodokumentace v oblasti kolejových vozidel
(Matching tags: Veletrh,Hannover,ECAD,Innnotrans 2016,Elektrodokumentace,Kolejová vozidla,Engineering Base,Berlín,Aucotec)
Společnost Aucotec z Hannoveru představí na veletrhu InnnoTrans 2016 v Berlíně (20.–23. září) na stánku 102 v hale 6.2 poprvé svůj nový koncept pro tvorbu elektrodokumentace v oblasti ...
Čtvrtek, 15 Září 2016
42. Kogenerační jednotka od MCAE získala zlato na Invent Areně
(Matching tags: INVENT,ARENA,WERK,OPPI,MCAE,Třinec,Rapid,Prototyping,Výstava,Systems,3D tisk,Veletrh)
Ve dnech 16.-17. června 2016 se ve Werk Areně v Třinci konal 1. ročník mezinárodní výstavy Invent Arena, která je synonymem propagace nejnovějších poznatků vědy a techniky, prezentace ...
Středa, 29 Červen 2016
43. Se Siemensem na Amperu 2016 vstoupíte do světa digitalizace
(Matching tags: AMPER,Digital Factory,ECAD,Průmysl 4.0,Veletrh,Siemens)
Společnost Siemens představí na veletrhu Amper 2016 svou vizi digitalizace. Od 15. do 18. března předvede na stánku 4.01 v pavilonu P ucelené portfolio výrobků a řešení pro průmyslovou automatizaci, energetiku ...
Středa, 20 Leden 2016
44. Soubor průmyslových veletrhů nabírá tempo
(Matching tags: Veletrh,For 3D,For Infosys,ForInfosys,Fot Transport,For Energo,For Industry,For Logistic)
Další ročník průmyslových veletrhů se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v novém termínu, a to 10. – 13. května 2016. Tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR ENERGO a FOR LOGISTIC budou rozšířeny o veletrh 3D technologií ...
Pondělí, 18 Leden 2016
45. Veletrh CONECO v Bratislavě od středy 6. dubna 2016
(Matching tags: Dřevostavby,Expo,Coneco,Racioenergia,Incheba,Pasívní domy,Voda,Bratislava,Veletrh,Stavebnictví)
Veletrhy Coneco, Racioenergia, Pasivní domy, Dřevostavby, Voda 2016 každoročně přinášejí nové trendy ve stavebnictví i v architektuře. A mohly by být zajímavé i pro naše stavbaře. Pod jednou střechou ...
Úterý, 05 Duben 2016
46. Ohlédnutí za MSV 2015
(Matching tags: MSV 2015,Výstava,Strojírenství,Veletrh)
Vyjdeme-li ze zprávy zveřejněné 18. září na portálu BVV.cz, proběhl 57. ročník MSV ve znamení konjunktury a o prezentaci na veletrhu i prohlídku expozic byl velký zájem. Hlavním tématem se stal Průmysl ...
Čtvrtek, 24 Září 2015
47. Jak těžit ze zájmu o kreativní odvětví ukazuje Canon na FESPA
(Matching tags: FESPA,2016,Océ,Canon,Veletrh,Arizona,Digital,Amsterdam)
V nizozemském Amsterdamu odstartoval 8. března veletrh FESPA Digital 2016. Společnost Canon zde do pátku 11. března představuje příležitosti, které tisk přináší kreativním odvětvím. Kreativní ...
Středa, 09 Březen 2016
48. Siemens představí na Amperu 2016 budoucnost digitalizace
(Matching tags: Chytré budovy,Veletrh,Siemens,Automatizace,Digitalizace,Digital Factory,AMPER)
Společnost Siemens se již tradičně zúčastní 24. ročníku mezinárodního veletrhu Amper 2016, který se koná 15. – 18. března 2016. Hlavním tématem expozice bude digitalizace. V zastoupení svých ...
Úterý, 09 Únor 2016
49. Sharp představuje displeje 8k a spolupráci příští generace
(Matching tags: Systems,Veletrh,ISE,Sharp,Inormation,Amsterodam,Sharp 4K,Sharp 8K,Big Pad)
Společnost Sharp Information Systems Europe oznámila svůj program pro veletrh Integrated Systems Europe (ISE), který se koná od 9. do 12. února 2016 v Amsterodamu. Návštěvníci stánku ...
Pátek, 05 Únor 2016
50. Postřehy z Euromoldu
(Matching tags: Veletrh,Skenování,CAD,Reportáž,CAM,Frankfurt,Euromold)
Opět jsem měl příležitost navštívit po krátké přestávce veletrh Euromold. Letošní, 21. ročník byl naposledy uspořádán ve Frankfurtu, příští rok budeme muset jet až do Düsseldorfu, kam se přesouvá. ...
Pondělí, 20 Duben 2015