Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KICT odhaluje špičkovou technologii skenování do BIM

Autor článku: Redakce   
Úterý, 14 Listopad 2023 14:58

Tags: 3D vidění | AEC | BIM | Digitální dvojčata | KICT | Skenování | Stavebnictví | Umělá inteligence

iStock-1413650172-2346Ko­rej­ský in­sti­tut sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství a sta­veb­ních tech­no­lo­gií (KICT) vy­tvo­řil tech­no­lo­gii Ske­no­vá­ní do BIM, za­lo­že­nou na re­verz­ním in­že­nýr­ství. Tuto tech­no­lo­gii lze po­u­žít pro 3D mo­de­lo­vá­ní ge­o­prosto­ro­vých in­for­ma­cí, na­pří­klad pro mo­de­lo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat. Vy­ná­lez eli­mi­nu­je chyby a ruční pře­pra­co­vá­ní při trans­for­ma­ci 3D ske­no­va­ných dat do BIM nebo tva­ro­vých mo­de­lů, které se tra­dič­ně pro­vá­dí ručně nebo po­mo­cí dra­hé­ho za­hra­nič­ní­ho soft­wa­ru.

Dr. Kang Tae­‑wook a me­zi­ná­rod­ní vý­zkum­ný tým vy­vi­nu­li ře­še­ní na míru s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií 3D vi­dě­ní, hlu­bo­ké­ho učení a zpra­co­vá­ní dat. Tým za­hr­no­val vý­zkum­ní­ky z Uni­ver­si­ty of North Flo­ri­da, Pur­due Uni­ver­si­ty a State Uni­ver­si­ty of New York.

Objev byl uči­něn během vý­zkum­né­ho pro­jek­tu s ná­zvem „3D vi­si­on & AI based In­do­or ob­ject Scan to BIM pi­pe­li­ne for buil­ding fa­ci­li­ty ma­na­ge­ment“.

Jak technologie Skenování do BIM funguje

Tech­no­lo­gie au­to­ma­tic­ky seg­men­tu­je ob­jek­ty z 3D dat mrač­na bodů, ex­tra­hu­je in­for­ma­ce o tvaru a ge­ne­ru­je BIM ob­jek­ty, čímž vý­raz­ně zkra­cu­je dobu mo­de­lo­vá­ní a pře­pra­co­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Podle vý­zkum­ní­ků z KICT může tato tech­no­lo­gie vést k 23,7ná­sob­né­mu zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a 110,21% ná­růstu mo­de­lo­va­cích in­for­ma­cí. Tech­no­lo­gii lze při­způ­so­bit kon­krét­ním po­tře­bám.

Tech­no­lo­gie má vy­u­ži­tí při tvor­bě 3D map, vek­to­ri­za­ci, bez­peč­nos­ti na sta­ve­niš­ti, přes­ném ří­ze­ní sta­veb a di­gi­ta­li­za­ci pro­sto­ro­vých dat, díky čemuž je uni­ver­zál­ní pro ro­bo­ti­ku za­lo­že­nou na vi­dě­ní a sys­témy pod­po­ry au­to­nomní­ho ří­ze­ní.

Technologie projde testováním

Pro­bí­há spo­lu­prá­ce se spo­leč­nost­mi jako BNG a Trim­ble Bu­il­ding Point za úče­lem míst­ní­ho tes­to­vá­ní a ně­kte­ré tech­no­lo­gie byly ote­vře­ny na Gi­tHu­bu, aby se pod­po­řil roz­voj od­vět­ví.

V sou­čas­né době je tech­no­lo­gie au­to­ma­ti­za­ce re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství ske­no­vá­ní do BIM ob­tíž­ně spe­ci­a­li­zo­va­tel­ná pro jed­not­li­vé účely ve sta­veb­nic­tví a ná­kla­dy na vy­u­ži­tí této tech­no­lo­gie pro prů­my­sl AEC (ar­chi­tek­tu­ra, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví) jsou také vy­so­ké. Ne­dáv­no vy­vi­nu­tá tech­no­lo­gie Scan to BIM vý­raz­ně po­mů­že do­má­cí prů­mys­lo­vé kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti AEC.


Mohlo by vás zajímat: