Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

2VV zve na FOR ARCH 2020

Čtvrtek, 10 Září 2020 10:36

Tags: 2VV | For Arch | Multi-VAC | Stavebnictví | TZB | Větrání | Vytápění

2VV-2037Firma 2VV spo­leč­ně se svým dis­tri­bu­to­rem, fir­mou Multi-VAC, zve zá­jem­ce na již 31. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho sta­veb­ní­ho ve­letr­hu For Arch, který se za do­dr­že­ní bez­peč­nost­ních opat­ře­ní usku­teč­ní ve dnech 22.–26. 9. 2020 v praž­ském ve­letrž­ním are­á­lu Letňany. V le­toš­ním roce firma 2VV slaví 25 let pů­so­be­ní ve světě vzdu­cho­tech­ni­ky a při této pří­le­ži­tos­ti by ráda před­sta­vi­la kom­plet­ní port­fo­lio z ob­las­ti vě­trá­ní a vy­tá­pě­ní.

Ná­vštěv­ní­ci se tak mohou těšit na re­ku­per­ač­ní jed­not­ky pro re­zi­denč­ní seg­ment, tak i nově na jed­not­ky pro ko­merč­ní vě­trá­ní. Z ob­las­ti vy­tá­pě­ní bude před­sta­ve­no kom­plet­ní ře­še­ní pro vy­tá­pě­ní prů­mys­lo­vých hal a vzdu­cho­vé clony pro za­jiš­tě­ní kom­for­tu v ob­cho­dech, ob­chod­ních cen­t­rech a dal­ších ve­řej­ných pro­sto­rech.

Pro on-line vstupenku klikněte zde

 

 


Mohlo by vás zajímat: