Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pandemie urychluje digitální transformaci podniků

Čtvrtek, 22 Říjen 2020 09:40

Tags: Dell | Digitální transformace | DT Index | Studie | Technologie

DT Index Europe-2043Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je po­va­žo­vá­na za dů­le­ži­tý klíč k zo­ta­ve­ní pod­ni­ků. Firmy si to dobře uvě­do­mu­jí a na pan­de­mii ko­ro­na­vi­ru za­re­a­go­va­ly, za­chy­ti­la to ak­tu­ál­ní stu­die spo­leč­nos­ti Dell Tech­no­lo­gies. Podle ní letos 75 % pod­ni­ků v Ev­ro­pě a 80 % ce­lo­svě­to­vě urych­li­lo ně­kte­ré pro­gra­my di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce. Pořád se ale na­jdou firmy, které za­o­stá­va­jí. Mezi hlav­ní pře­káž­ky di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce patří obavy o za­cho­vá­ní dů­věr­nos­ti dat a po­čí­ta­čo­vou bez­peč­nost, ome­ze­né pro­střed­ky a pro­blémy se zís­ká­vá­ním prak­tic­kých po­znat­ků z dat.

Žádné ode­vzda­né če­ká­ní, firmy čelí pan­de­mii ak­tiv­ně. Spo­leč­nost Dell Tech­no­lo­gies zve­řej­ni­la vý­sled­ky své glo­bál­ní srov­ná­va­cí stu­die, které uka­zu­jí, že pod­ni­ky urych­lu­jí své di­gi­tál­ně trans­for­mač­ní pro­gra­my a snaží se během mě­sí­ců do­sáh­nout toho, co by jim jinak tr­va­lo roky. Zjiš­tě­ní, která spo­leč­nost Dell Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je každé dva roky ve své stu­dii Di­gi­tal Trans­for­mati­on Index (DT Index), na­zna­ču­jí, že pod­ni­ky během pan­de­mie covid-19 zin­ten­ziv­ni­ly za­vá­dě­ní trans­for­mač­ních tech­no­lo­gií.
Jedné z prv­ních glo­bál­ních stu­dií zkou­ma­jí­cích vliv pan­de­mie na cho­vá­ní pod­ni­ků se zú­čast­ni­lo 4300 vyš­ších ma­na­že­rů střed­ních až vel­kých firem z 18 zemí. Podle vý­sled­ků stu­die DT Index letos osm z de­se­ti firem urych­li­lo ně­kte­ré pro­gra­my di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a 79 % pře­hod­no­cu­je své ob­chod­ní mo­de­ly.
Pan­de­mie sice ce­lo­svě­to­vě urych­li­la di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, ale její re­a­li­za­ce je ná­roč­ná, 94 % oslo­ve­ných ma­na­že­rů se po­tý­ká s pře­káž­ka­mi. Podle stu­die DT Index 2020 exis­tu­jí tři hlav­ní pře­káž­ky, které brání úspěš­né di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v Ev­ro­pě:

  1. Ne­do­sta­tek roz­počto­vých pro­střed­ků
  2. Ne­schop­nost zís­kat z dat prak­tic­ké po­znatky a za­hl­ce­nost daty
  3. Obavy o za­jiš­tě­ní ochra­ny údajů a ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nost

Re­ak­ce na ne­jis­to­tu ve světě, pri­o­ri­ty se mění

Před ná­stu­pem pan­de­mie in­ves­to­va­ly ev­rop­ské firmy více do zá­klad­ních tech­no­lo­gií než do těch nově vzni­ka­jí­cích. Vý­razná vět­ši­na re­spon­den­tů (85 %) ale uzná­vá, že v dů­sled­ku le­toš­ních ne­če­ka­ných udá­los­tí po­tře­bu­jí agil­něj­ší a lépe šká­lo­va­tel­nou IT in­frastruk­tu­ru, která umož­ní re­a­go­vat na mi­mo­řád­né si­tu­a­ce. Stu­die DT Index uka­zu­je hlav­ní směr in­ves­tic v Ev­ro­pě v příš­tích třech le­tech:

  • Ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost
  • In­frastruk­tu­ra 5G a hard­ware při­pra­ve­ný na 5G
  • Ná­stro­je pro sprá­vu dat
  • Ochra­na dat
  • Hyb­rid­ní clou­do­vá pro­stře­dí

Pod­ni­ky si také uvě­do­mu­jí dů­le­ži­tost no­vých tech­no­lo­gií – 81 % ev­rop­ských re­spon­den­tů před­po­klá­dá vyšší vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty k po­ho­to­vé in­struk­tá­ži, jak pro­vá­dět různé čin­nos­ti nebo opra­vo­vat za­ří­ze­ní, 83 % oče­ká­vá vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce a da­to­vých mo­de­lů k před­po­ví­dá­ní po­ten­ci­ál­ních di­srup­cí a 72 % se do­mní­vá, že prin­cip dis­tri­bu­o­va­ných sys­té­mů – např. Blockcha­in – po­mů­že vy­tvo­řit spra­ved­li­věj­ší pod­mín­ky v eko­no­mi­ce krát­ko­do­bých vzta­hů (tzv. „gig eco­no­my“) díky od­stra­ně­ní pro­střed­ní­ků. Na­vzdo­ry těmto zjiš­tě­ním jenom 16 % do­tá­za­ných plá­nu­je v příš­tích třech le­tech in­ves­to­vat do vir­tu­ál­ní/roz­ší­ře­né re­a­li­ty, 27 % do umělé in­te­li­gen­ce a pou­hých 15 % do tech­no­lo­gií dis­tri­bu­o­va­ných sys­té­mů.


Mohlo by vás zajímat: