Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze Jevera pro navrhování obuvi

Úterý, 15 Prosinec 2020 11:47

Tags: 2021.0 | Digitální vzorování | Jevero | Navrhování | Obuv | Rhino | YouTube

Jevero-2051Je­ve­ro 2021.0 umož­ňu­je nej­pruž­něj­ší a nej­už­ší spo­lu­prá­ci mezi de­sig­né­ry vzorů, vý­vo­já­ři a ná­vr­há­ři obuvi. Tento mo­dul pro vy­tvá­ře­ní vzorů, který vy­u­ží­vá plat­for­mu Rhino a je kom­pa­ti­bil­ní s Rhino 7, umožňuje vy­tvá­řet sou­čás­ti vzorů, vy­ví­jet ve­li­kos­ti a ex­por­to­vat do všech druhů ře­za­cích stro­jů. Pod­po­ru­je všech­ny druhy pra­cov­ních po­stu­pů a bez­pro­blé­mo­vě pro­po­ju­je pro­ces ná­vr­hu a vý­ro­by. Mů­že­te se při­po­jit ke ko­mu­ni­tě vý­vo­já­řů vzorů, kteří sdí­le­jí triky a zna­los­ti o vy­tvá­ře­ní po­čí­ta­čo­vých vzorů. Po­dí­vej­te se na vý­u­ko­vé pro­gra­my na You­Tu­be a za­čně­te Je­ve­ro po­u­ží­vat.

Klik­nu­tím na tento odkaz zís­ká­te pří­stup k vi­deím na You­Tu­be.


Mohlo by vás zajímat: