Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMD kupuje Pensando

Úterý, 31 Květen 2022 23:30

Tags: Akvizice | AMD | Datová centra | DPU | Pensando

AMD Pensando-2222Spo­leč­nost AMD ozná­mi­la 26. květ­na, že do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pensan­do Sys­tems v rámci trans­ak­ce v hod­no­tě při­bliž­ně 1,9 mi­li­ar­dy do­la­rů. Plat­for­ma dis­tri­bu­o­va­ných slu­žeb spo­leč­nos­ti Pensan­do roz­ší­ří port­fo­lio pro­duk­tů spo­leč­nos­ti AMD pro da­to­vá cen­t­ra o vy­so­ce vý­kon­nou jed­not­ku pro zpra­co­vá­ní dat (DPU) a soft­wa­ro­vý stack, které jsou již ve vel­kém mě­řít­ku na­sa­ze­ny u clou­do­vých a pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­ků jako Gol­d­man Sachs, IBM Cloud, Micro­soft Azure a Oracle Cloud.

Tým Pensan­da se při­po­jí ke sku­pi­ně AMD Data Cen­ter So­lu­ti­ons Group, kte­rou vede se­ni­or vi­ce­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti AMD Forrest Norrod.

Pensan­do se bude i na­dá­le sou­stře­dit na re­a­li­za­ci svých pro­duk­to­vých a tech­no­lo­gic­kých plánů, nyní s do­da­teč­ným roz­sa­hem, aby mohla urych­lit své pod­ni­ká­ní a oslo­vit ros­tou­cí tržní pří­le­ži­tos­ti u šir­ší­ho počtu zá­kaz­ní­ků.


Mohlo by vás zajímat: