Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti

Pátek, 13 Září 2019 09:58

Tags: 3D tisk | APCS-45 | Brno | Metrologie | MSV | OPTiMUM | Renishaw | Technologie

Renishaw XK10 laser lr-1937Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci 55 v ha­le P ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu na­jdou jak nej­vy­spě­lej­ší me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní, tak adi­tiv­ní tech­no­lo­gie pro 3D tisk z ko­vu. S ni­mi lze vy­tvá­řet slo­ži­té dílce s kon­strukč­ní svo­bo­dou, které tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi nelze do­sáh­nout. Prů­my­sl 4.0. při­ná­ší pro vý­rob­ce roz­sáh­lé změny v po­do­bě di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce, kte­rým je po­tře­ba se pro za­cho­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti po­stup­ně při­způ­so­bit.

Díky zku­še­nos­tem může Re­ni­shaw svým part­ne­rům po­mo­ci s apli­ka­cí vy­so­ké úrov­ně au­to­ma­ti­za­ce a pro­po­je­ním vý­rob­ní­ho pro­ce­su, aby moh­li co nej­dří­ve tě­žit z vý­hod tech­no­lo­gií bu­douc­nos­ti. Je to ně­co, co Re­ni­shaw ús­pěš­ně dě­lá už od své­ho za­lo­že­ní před 50 lety.

Mezi no­vin­ka­mi, které Re­ni­shaw na MSV v Brně před­sta­ví, bude mimo jiné nová řada di­a­man­to­vých do­te­ků OP­Ti­MUM. Byla vy­vi­nu­ta spe­ci­ál­ně pro vy­u­ži­tí v me­t­ro­lo­gic­kých apli­ka­cích vy­ža­du­jí­cích vy­so­ce odol­ný dotek. Hlav­ní vý­ho­dou ku­lič­ky po­kry­té di­a­man­tem je to, že si za­cho­vá­vá svůj ku­lo­vi­tý tvar a ne­tr­pí ´ubý­vá­ním´ ma­te­ri­á­lu nebo před­čas­ným opo­tře­be­ním během ske­no­vá­ní abra­ziv­ních ma­te­ri­á­lů či měk­kých sli­tin. Pří­cho­zí budou mít rov­něž pří­le­ži­tost vidět ná­stro­jo­vou sondu NC4 + Blue, která je schop­ná zdo­ko­na­le­nou op­ti­kou přes modrý laser za­jis­tit vyšší přes­nost mě­ře­ní mezi jed­not­li­vý­mi ná­stro­ji. Díky tomu lze do­cí­lit účin­něj­ší­ho pro­ce­su ob­rá­bě­ní.

Renishaw APCS-45 tool setting probes lr-1937

Další ukáz­kou ino­va­cí v ob­las­ti ná­stro­jo­vých sond bu­de son­da APCS-45, kte­rá je vy­ba­ve­na al­ter­na­tiv­ním me­cha­nis­mem ochran­né­ho krytu do­te­ku. No­vá son­da, na­vr­že­ná pro sou­stru­hy a ví­ce­ú­če­lo­vé stro­je pra­cu­jí­cí v těch nej­ná­roč­něj­ších ob­rá­bě­cích pod­mín­kách, po­sky­tu­je odol­né, spo­leh­li­vé a au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní pro usta­ve­ní ši­ro­ké škály ná­stro­jů u pro­ce­sů, jako je sou­stru­že­ní, dráž­ko­vá­ní, zá­vi­to­vá­ní či vy­vr­tá­vá­ní.

No­vin­kou z ob­las­ti ka­lib­rač­ních sys­té­mů, kte­ré umož­ňu­jí di­a­gnos­ti­ko­vat a opra­vo­vat pro­blé­my dříve, než chyby v ge­o­me­t­rii nebo se­ří­ze­ní stro­je ovliv­ní kva­li­tu vý­ro­by, je vy­rov­ná­va­cí la­se­ro­vý sys­tém Re­nishaw XK10. Di­gi­tál­ní ře­še­ní pro se­sta­vo­vá­ní a se­ři­zo­vá­ní ob­rá­bě­cích stro­jů bu­de mož­né si také na místě vy­zkou­šet.

Vedle uve­de­ných no­vi­nek ve své ex­po­zi­ci Re­nishaw před­ve­de ná­sle­du­jí­cí tech­no­lo­gie a ře­še­ní:

  • 3D tisk z kovu – Tech­no­lo­gie spé­ká­ní práš­ko­vé­ho ko­vu umož­ňu­je vy­tvá­ře­ní slo­ži­tých díl­ců z oce­li, hli­ní­ku, ti­ta­nu a dal­ších ma­te­ri­á­lů. Ho­to­vé dílce lze dále te­pel­ně zpra­co­vá­vat, ob­rá­bět a po­vr­cho­vě upra­vo­vat. K pro­hléd­nu­tí bude i ko­lo­běž­­ka, která byla jako první na světě vy­tiš­tě­ná v 3D tis­kár­ně na VŠB-TÚ Os­t­ra­va.
  • Au­to­ma­tic­ké usta­ve­ní a de­tek­ce po­ško­ze­ní ná­stro­je – Usta­vo­vá­ní ná­stro­jů pří­mo na stro­ji eli­mi­nu­je chyby ma­nu­ál­ní­ho usta­vo­vá­ní ope­rá­to­rem a za­jiš­ťu­je tak kon­zis­tent­ní, rych­lé a přes­né vý­sled­ky. Ši­ro­ký sor­ti­ment kon­takt­ních a bez­kon­takt­ních sys­té­mů pro usta­vo­vá­ní ná­stro­jů je kom­pa­ti­bil­ní s vět­ši­nou ob­rá­bě­cích stro­jů.
  • Mě­ře­ní ob­rob­ků na stro­ji – Sní­ma­cí sys­témy pro ob­rá­bě­cí stro­je umož­ňu­jí au­to­ma­tic­ké usta­ve­ní ob­rob­ku a me­zi­o­pe­rač­ní mě­ře­ní během pro­ce­su ob­rá­bě­ní. Sondy pro ob­rá­bě­cí stro­je umožňují přes­né mě­ře­ní v ti­sí­ci­nách mi­li­me­t­ru. Pr­votříd­ní mě­ří­cí výkon, je pod­po­řen mnoha soft­wa­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi pro PC i mo­bil­ní te­le­fo­ny.
  • Mě­ře­ní dílců mimo stroj – Kon­t­rol­ní ro­bo­ty Re­nishaw Equa­tor jsou ur­če­ny pro roz­mě­ro­vou kon­t­ro­lu vy­ro­be­ných dílců ihned po vy­jmu­tí ze stro­je. Po­sky­tu­jí rych­lou zpět­nou vaz­bu a umož­ňu­jí au­to­ma­tic­ké ko­rek­ce vý­rob­ní­ho pro­ce­su bez zá­sa­hu ob­slu­hu­jí­cích pra­cov­ní­ků.
  • Pě­ti­o­sé mě­ře­ní na sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích – Tech­no­lo­gie pě­ti­o­sé­ho mě­ře­ní REVO vy­u­ží­vá po­hy­by sou­řad­ni­co­vé­ho mě­ři­cí­ho stro­je ve třech osách a po­hy­by sní­ma­cí hlavy ve dvou osách k velmi rych­lé­mu a přes­né­mu mě­ře­ní. Přes­nost ne­ní ov­liv­ně­na dy­na­mic­ký­mi chy­ba­mi ob­vyk­lý­mi u běž­ných tříosých sys­té­mů. Sys­tém REVO umož­ňu­je kon­takt­ní a ske­no­va­cí mě­ře­ní, mě­ře­ní drs­nos­ti po­vrchu a bez­kon­takt­ní op­tic­ké mě­ře­ní.
  • Nový sys­tém lišt za­jiš­ťu­jí­cí bez­peč­né upnu­tí kon­t­ro­lo­va­né­ho dílu – Quic­kLo­ad byl spe­ci­ál­ně vy­vi­nut pro po­u­ži­tí na sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích. Kom­bi­no­va­tel­ná kon­struk­ce lišty a desek má za cíl ma­xi­mál­ně zvý­šit schop­nost ob­slu­hy rych­le kon­t­ro­lo­vat a uvol­ňo­vat dílce. Nový sys­tém lišt ne­dáv­no roz­ší­řil řadu me­t­ro­lo­gic­kých upí­na­cích prvků Re­nishaw.

Mohlo by vás zajímat: