Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Monitoring a vyhodnocování rizik v okolí dopravní infrastruktury

Autor článku: Unicorn Systems   

Tags: Dopravní infrastruktura | GIS | Monitoring | Unicorn Systems | Vyhodnocování rizik

unicorn-system-monitoring-obrazek-2205Uni­corn Sys­tems se nad rámec svých ob­chod­ních ak­ti­vit také po­dí­lí na pro­jek­tech z ob­las­ti apli­ko­va­né­ho vý­zku­mu a ino­va­cí. Díky po­zi­tiv­ním zku­še­nos­tem z před­cho­zích gran­to­vých pro­jek­tů Uni­corn Sys­tems re­a­li­zu­je spolu s part­ne­ry kom­plex­ní ře­še­ní pro mo­ni­to­ring a vy­hod­no­ce­ní ri­zi­ko­vých jevů v okolí do­prav­ní in­frastruk­tu­ry s vy­u­ži­tím dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země.

Ře­še­ní bude možné vy­u­žít pro mo­ni­to­ring a vy­hod­no­ce­ní rizik v ob­las­ti sprá­vy a pro­vo­zu do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, a za­ru­čit tak bez­peč­nou a odol­nou do­pra­vu. Zá­klad ře­še­ní bude po­sta­ven na ná­stro­jích slou­ží­cích k vy­hod­no­ce­ní dat dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země (DPZ), které do­ká­žou sle­do­vat spe­ci­fic­ká ri­zi­ka v okolí do­prav­ních cest. V této ob­las­ti Uni­corn plá­nu­je vy­u­žít dru­ži­co­vá data spolu s me­to­dou ra­da­ro­vé in­ter­fe­ro­me­t­rie (InSAR). Ra­da­ro­vá in­ter­fe­ro­me­t­rie zpra­co­vá­vá dlou­hé ča­so­vé řady ze série dru­ži­co­vých sním­ků a tím umožňuje efek­tiv­ní a přes­né ploš­né ma­po­vá­ní de­for­ma­cí na roz­sáh­lej­ších úze­mích. Dále budou pro vy­bra­né ob­las­ti vy­u­ži­ty také bez­po­sád­ko­vé le­tec­ké pro­střed­ky (UAV) ne­bo­li drony.

V rámci pro­jek­tu je re­a­li­zo­vá­na řada vý­zkum­ných ak­ti­vit, te­rén­ních prací, sním­ko­vá­ní území a míst­ních še­t­ře­ní. Mo­ni­to­ro­vá­ny a vy­hod­no­co­vá­ny jsou nejen pří­rod­ní změny (pre­dik­ce ne­sta­bi­lit, ploš­né de­for­ma­ce pod­lo­ží), ale také ne­po­vo­le­né stav­by či pří­rod­ní jevy jako zdra­vot­ní stav ve­ge­ta­ce v ochran­ných pás­mech sil­nič­ní a že­lez­nič­ní sítě. Vý­stu­py těch­to ak­ti­vit po­ve­dou k vý­vo­ji spe­ci­fic­kých me­to­dik, které umož­ní sle­do­vat a vy­hod­no­co­vat po­ten­ci­ál­ní ohro­že­ní v okolí do­prav­ních tahů.

Me­to­di­ky budou trans­for­mo­vá­ny do apli­kač­ní ro­vi­ny, nej­čas­tě­ji for­mou skrip­tů, soft­wa­ro­vých kniho­ven či spe­ci­fic­kých funk­cí a ná­stro­jů. Im­ple­men­ta­cí a in­te­gra­cí těch­to vstu­pů vznik­ne kom­plex­ní apli­ka­ce s ná­zvem Risk Mo­ni­tor, zkrá­ce­ně RIMO.

Pro­jekt je pod­po­ro­ván v rámci pro­gra­mu Do­pra­va 2020+, za kte­rým stojí Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra ČR. Hlav­ním im­ple­men­tač­ním part­ne­rem a ga­ran­tem apli­ko­va­né me­to­di­ky je spo­leč­nost Gisat, vý­zkum­nou část za­střešu­jí Pří­ro­do­vě­dec­ká fa­kul­ta Uni­ver­si­ty Kar­lo­vy a Fa­kul­ta ži­vot­ní­ho pro­stře­dí České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Z po­hle­du bu­dou­cí vy­u­ži­tel­nos­ti ře­še­ní spo­lu­pra­cu­je Uni­corn také se Sprá­vou že­lez­nic a Ře­di­tel­stvím sil­nic a dál­nic ČR v ro­lích ex­ter­ních apli­kač­ních ga­ran­tů.

Do bu­douc­na Uni­corn plá­nu­je i pře­nos do ener­ge­tic­ké­ho sek­to­ru, pro­to­že úlohy, které řeší pro­vo­zo­va­te­lé a správ­ci pře­no­so­vých či dis­tri­buč­ních sítí ve svých ochran­ných pás­mech, jsou v zá­sa­dě velmi po­dob­né.


Mohlo by vás zajímat: