Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo esri

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Prezentujte se na Konferenci GIS Esri v ČR
(Matching tags: Příspěvky,Virtual,Arcdata,ESRI,Konference,Uživatelé,GIS)
Máte za­jí­ma­vý pro­jekt, který by ně­ko­mu mohl zjed­no­du­šit práci nebo po­skyt­nout in­spi­ra­ci? Pak ne­vá­hej­te a před­stav­te jej na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR. Po­řa­da­te­lé z Ar­c­da­ta ...
Úterý, 08 Září 2020
2. Přihlašování na Konferenci GIS Esri v ČR spuštěno
(Matching tags: Arcadata,Přihlašování,on-line,ESRI,Konference,GIS)
Dva­cá­té­ho srpna 2020 bylo spuš­tě­no při­hla­šo­vá­ní na vir­tu­ál­ní Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR. Výše re­gis­trač­ní­ho po­plat­ku i roz­sah uzná­va­ných slev letos po­řa­da­te­lé při­způ­so­bi­li ...
Pátek, 21 Srpen 2020
3. Konference GIS Esri v ČR letos virtuálně
(Matching tags: Virtuální,Arcdata,ESRI,Konference,Uživatelé,GIS)
... Dan­ger­mon­da z kon­fe­ren­cí GIS Esri před asi dvěma roky. Ve zprá­vě Petr Seidl uvádí: Nový ko­ro­na­vi­rus, ač pou­hým okem ne­vi­di­tel­ný, mění zá­sad­ním způ­so­bem ži­vo­ty nás všech a pro ...
Úterý, 21 Červenec 2020
4. Konference GIS Esri 2019 v Praze
(Matching tags: Virtual,Arcdata,ESRI,Konference,Uživatelé,GIS)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri se koná už dlou­há léta ve Spo­le­čen­ském sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha a letos při­padla na dny 6. a 7. lis­to­pa­du. Úde­rem de­sá­té ho­di­ny za­há­ji­la kon­fe­ren­ci ...
Pondělí, 13 Červenec 2020
5. Nezmeškejte světovou konferenci Esri
(Matching tags: User,Virtual,Conference,ESRI,Uživatelé)
Ani Uži­va­tel­ské kon­fe­ren­ci Esri, kaž­do­roč­ní akci ko­na­né v San Diegu a na­vště­vo­va­né pra­vi­del­ně cca 20 ti­sí­ci účast­ní­ků, se ne­vy­hnu­la opat­ře­ní proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2020
6. Pozvánka na webinář Začínáme se Survey123 for ArcGIS
(Matching tags: Survey123 for ArcGIS,Arcdata Praha,Pozvánka,ESRI,Webinar,Vzdělávání,GIS)
Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na svůj další webi­nář, který se ten­to­krát za­mě­ří na apli­ka­ci Sur­vey­123 for Ar­c­GIS, která je ur­če­ná ke sběru dat po­mo­cí for­mu­lá­řů. Účast­ní­ci se na se­mi­ná­ři ...
Úterý, 19 Květen 2020
7. Konference GIS Esri bude v listopadu 2020
(Matching tags: 4. až 5. listopadu 2020,Arcdata,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI,Praha)
Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 4. a 5. lis­to­pa­du 2020. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
8. Ohlédnutí za konferencí GIS Esri 2018 jako pozvání na tu letošní
(Matching tags: Arcdata Praha,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI)
Ne­znám žád­nou do­má­cí kon­fe­ren­ci, na které by se pra­vi­del­ně schá­ze­lo více lidí, než právě GIS Esri po­řá­da­nou spo­leč­nos­tí Ar­c­da­ta Praha. Svým roz­sa­hem sice jen vzdá­le­ně ko­pí­ru­je ...
Úterý, 29 Říjen 2019
9. Novinky v Civil 3D 2020.1
(Matching tags: Civil 3D,Novinky,ArcGIS,GIS,BIM,Autodesk,ESRI,2020.1)
Spo­lu­prá­ce firem Au­to­de­sk a Esri po­kra­ču­je a no­vin­kou je in­te­gra­ce BIM a GIS v pro­duk­tu Civil 3D verze 2020.1 po­mo­cí Au­to­de­sk Con­nec­to­ru pro Ar­c­GIS, což uži­va­te­lům umožňuje ...
Pátek, 06 Září 2019
10. TcpMDT 8: Průlomová a plně kompatibilní se ZWCAD 2020
(Matching tags: BIM,ESRI,Topografie,ZWCAD 2020,TcpMDT 8,Aplitop,Modelování krajiny,Výstavba)
... po­zem­ky a te­ré­ny, k dis­po­zi­ci jsou ta­ké ma­py Esri, or­to­gra­fic­ké ob­ráz­ky, kar­to­gra­fie a ma­po­vé služ­by na in­ter­ne­tu. Apli­top ta­ké vy­u­ží­vá IFC Alig­n­ment pro sprá­vu ...
Středa, 14 Srpen 2019
11. Innovyze vydává InfoWater Pro
(Matching tags: Pro,ArcGIS,Správa,Innovyze,InfoWater,Vodní sítě,ESRI)
Uživatelé softwaru Esri ArcGIS Pro mají nyní z prostředí GIS díky integraci s InfoWater Pro přístup k modelovacím nástrojům Innovyze. InfoWater Pro kromě modelování umožňuje i správu ...
Čtvrtek, 11 Duben 2019
12. Arcdata zve na konferenci GIS Esri 2018
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI)
Letošní ročník Konference GIS Esri v ČR se uskuteční v Kongresovém centru Praha ve dnech 7. a 8. listopadu 2018. Konference GIS Esri v ČR je tradičně největším národním setkáním ...
Pátek, 08 Červen 2018
13. Konference GIS Esri již ve středu 7. listopadu
(Matching tags: Arcdata,Geoinformatika,Kongresové centrum,GIS,Konference,ESRI,Praha)
... Specializované workshopy, vedené odborníky z Arcdata Praha a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. ...
Úterý, 06 Listopad 2018
14. Autodesk Connector pro ArcGIS v aktualizaci InfraWorks
(Matching tags: GIS,BIM,Autodesk,ESRI,ArcGIS,Connector,InfraWorks)
Prvním krokem k realizaci vize partnerství mezi společnostmi Autodesk a Esri pro integraci pracovních postupů BIM a GIS je Autodesk Connector pro ArcGIS. Tato nová funkce v aplikaci ...
Pátek, 20 Červenec 2018
Společnosti Esri a Autodesk oznámily na letošní uživatelské konferenci Autodek University v Las Vegas začátek nové spolupráce, jejímž cílem je užší provázanost BIM (informačních modelů budov) a geografických ...
Pondělí, 18 Prosinec 2017
16. Organizační pokyny účastníkům Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: Geoinformatika,GIS,Vzdělávání,Konference,ESRI,Přednášky,2017,Arcdata Praha)
Konference GIS Esri v ČR, která proběhne 8. a 9. listopadu 2017 v Kongresovém centru Praha, už je téměř za dveřmi a organizátoři připravili účastníkům několik důležitých organizačních ...
Čtvrtek, 02 Listopad 2017
17. Co uslyšíte na konferenci GIS Esri v ČR
(Matching tags: Přednášky,2017,Arcdata Praha,Geoinformatika,GIS,Vzdělávání,Konference,ESRI)
Téma hlavního bloku představili pořadatelé už před dvěma týdny a dnes tuto informaci rozšiřují o přehled všech přednášek a jejich abstraktů. V programu konference opět naleznete technologické ...
Středa, 27 Září 2017
18. Innovyze vydává InfoWorks ICM Generation ve verzi 8
(Matching tags: Generation,Simulace,ESRI,Innovyze,InfoWorks,Verze 8,Kanalizace,ICM)
Komplexní řešení InfoWorks ICM pro modely městské kanalizace, jež umožňuje 1D hydrodynamické simulace toku řek, otevřených kanálů a sítě potrubí a 2D simulace povrchových záplav v městském ...
Pondělí, 31 Červenec 2017
19. Termín přihlášení přednášek na konferenci GIS Esri do 30. 6.
(Matching tags: Geoinformatika,Přednášky,2017,Arcdata Praha,GIS,Vzdělávání,Konference,ESRI)
Máte zajímavý projekt a myslíte si, že by vaše zkušenosti mohly někomu zjednodušit práci nebo poskytnout inspiraci? Pak neváhejte a přihlaste svou přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR. ...
Středa, 14 Červen 2017
20. Konference GIS Esri již po pětadvacáté
(Matching tags: Arcdata,ArcGIS,GIS,CAD,ESRI,GeoHub)
Současný svět čelí různorodým problémům, od změny klimatu až po sociální konflikty. Geoinformatici tvrdě pracují na tom, aby porozuměli vztahům ve svých datech. Hledáním a nalézáním na první pohled skrytých ...
Středa, 16 Listopad 2016
21. Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Vzdělávání,Konference,ESRI,Geoinformatika,Arcdata Praha,Kongresové centrum)
Již nyní se objevila informace o konání letošní konference GIS Esri, která je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky ...
Pátek, 07 Duben 2017
22. GIS Day 2016 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: 2016,MENDELU,Day,Arcdata,ArcGIS,Mendelova univerzita,GIS,ESRI,Brno)
Stejně jako jiné organizace, také Mendelova univerzita v Brně hostila 16. listopadu 2016 další ročník mezinárodní osvětové akce GIS Day, pořádané zdarma během Geography Awareness Week organizace National ...
Pondělí, 02 Leden 2017
23. Esri obohacuje CityEngine o virtuální realitu
(Matching tags: Labs,3D Modelování,GIS,Stavebnictví,Virtuální realita,Architektura,ESRI,CityEngine)
... a to díky aplikaci ArcGIS 360 VR, kterou Esri Labs nabízí zdarma. Je tak možné se ponořit do 3D scén, přenést se na další zorné body nebo porovnat různé scénáře urbanistického ...
Středa, 28 Prosinec 2016
24. Finální program Konference GIS Esri ČR
(Matching tags: Arcdata,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI,Praha,Program)
Ať už se na Konferenci GIS Esri v ČR chystáte či nikoli, již dnes si můžete prohlédnout finální program konference včetně časů jednotlivých vystoupení. Vedle zajímavých řečníků v hlavním ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
25. První informace o Konferenci GIS Esri v ČR 2016
(Matching tags: Arcdata,ArcGIS,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI,kartografie,Praha)
Společnost Arcdata Praha zve na letošní ročník Konference GIS Esri v ČR, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. Pokud se zajímáte ...
Středa, 04 Květen 2016
26. Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Mapy,ESRI,Arcdata)
Na letošním ročníku největší GIS konference u nás naše redakce sice nebyla, přesto bychom rádi alespoň krátce zprostředkovali našim čtenářům dění na této akci. Využíváme k tomu oficiální zprávu z webu ...
Středa, 25 Listopad 2015
27. Přihlášky na Konferenci GIS Esri v ČR jen do pátku!
(Matching tags: Arcdata,Program,Přihlášky,GIS,Konference,ESRI,Praha)
Pokud jste se ještě nepřihlásili na největší setkání geoinformatiků v České republice (4. a 5. listopadu 2015), máte nejvyšší čas. Přihlášku je možné zaslat již jen do pátku 23. října ...
Středa, 21 Říjen 2015
28. Gräbert oznamuje ARES Map
(Matching tags: dwg,ArcGIS,ARES,Online,Graebert,Gräbert,Commander,GIS,ESRI,Map)
Ve spolupráci s Esri připravuje firma Gräbert vydání ARES Map, fungující na bázi geografického informačního systému ArcGIS Online od Esri. ARES Map také využívají engine ARES Commander, ...
Pátek, 09 Říjen 2015
29. Termín Konference GIS Esri v ČR se pomalu blíží
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,kartografie,Praha,Arcdata,Geoinformatika,2015)
Na webových stránkách firmy Arcdata Praha proto již dnes naleznete první informace o jejím programu. Jsou například známi hlavní řečníci, mezi nimiž najdete Luďka Prudila, ředitele HZS Libereckého ...
Středa, 23 Září 2015
30. Prestižní světové ocenění pro Úřad geodézie, kartografie a katastru SR
(Matching tags: Slovensko,Klient,ZB GIS,Mapy,Konference,ESRI,Ocenění)
... konferenci ESRI v San Diegu. Celosvětové uznání získal Úřad za projekt, který řeší komplexní přístup ke správě referenčních prostorových dat tzv. základní báze dat pro geografické informační ...
Neděle, 28 Prosinec 2014
31. Moderní mapový framework nad Esri ArcGIS Server platformou
(Matching tags: Server,ArcGIS,Manager,framework,GIS,Mapy,ESRI)
Donedávna byla jedním z rozhodujících limitů pro masívní nasazení technologií GIS vysoká náročnost příslušného softwaru – ten byl „pouze pro experty" a velmi drahý. V posledních ...
Středa, 28 Leden 2015
32. Připojte se k organizátorům Dne GIS 2015
(Matching tags: Den,GIS.GISday,Propagace,2015,ESRI)
Zaregistrujte svou akci u příležitosti Dne GIS, který letos proběhne 18. listopadu, a získejte zajímavé předměty pro účastníky. Pokud se prostřednictvím webového formuláře zaregistrujete nejpozději ...
Pátek, 03 Červenec 2015
33. Na 3D modely měst je CityEngine 2015 od Esri
(Matching tags: GIS,Stavebnictví,Architektura,ESRI,Města,3D model,2015,Projekce,CityEngine)
Společnost Esri vydává CityEngine 2015 určený pro GIS profesionály, architekty, plánovače a městské projektanty, aby mohli vytvořit 3D modely měst a sdílet je přes ArcGIS Online. Nová verze nabízí ...
Pátek, 01 Květen 2015
34. Esri vydala ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Praha,Pro,Arcdata,ArcGIS,Portal)
ArcGIS Pro je nová desktopová aplikace společnosti Esri. Je založená na 64bitové architektuře, podporuje vícejádrové procesory i možnosti současných grafických karet a její pracovní prostředí ...
Pondělí, 02 Únor 2015
35. Pozvánka na semináře Roll-out 2015
(Matching tags: GIS,Vzdělávání,ESRI,Seminář,Praha,Roll-out,ENVI,Arcdata,ArcGIS)
Společnost Arcdata Praha zve na další ročník úspěšných seminářů „Roll-out“, se kterými v lednu 2015 navštíví celkem šest českých a moravských měst. Čekají na vás nejen novinky z aktuálních ...
Úterý, 16 Prosinec 2014
36. Dvě velké GIS konference 43. týdne roku
(Matching tags: GIS,Uživatelé,Konference,ESRI,Praha,Arcdata,Gepro,Atlas)
... proběhne ve dnech 21. a 22. října v pražském hotelu Olšanka. Druhou akcí je ještě větší konference GIS Esri pořádaná společností Arcdata Praha ve dnech 22. a 23. října, již tradičně v pražském ...
Pondělí, 20 Říjen 2014
37. Termín konference GIS Esri v ČR se pomalu blíží
(Matching tags: McKinney,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI,Arcdata,ArcGIS)
Na webových stránkách firmy Arcdata Praha již dnes naleznete první informace o jejím programu a řečnících, na které se můžete těšit. Mezi přednášejícími najdete například českého geografa a hydrologa ...
Středa, 10 Září 2014
38. Se společností T- MAPY nejen o geoportálech
(Matching tags: T-Mapy,geoportály,Rozhovor,T-Kaptor,Jiří Bradáč,ESRI)
... Sweden AB, která patří k významným subjektům na celosvětové úrovni a klíčovým strategickým partnerům firmy Esri. T-MAPY i T-Kartor se orientují na budování informačních systémů s důrazem ...
Pátek, 30 Květen 2014
39. InfoWater UDF od Innovyze ve verzi v10
(Matching tags: GIS,ESRI,ArcGIS,Innovyze,InfoWater,UDF,V10,Distribuce vody)
... systémů. Novinkou je třeba sledování stojaté vody a usazování minerálů a sedimentů, kontrola koroze, využití dezinfekce apod. Díky ArcGIS 10.x od společnosti Esri a technologii Esri GIS je možná dynamická ...
Středa, 14 Srpen 2013
40. Geodis zve na 21. konferenci GIS Esri
(Matching tags: Arcdata,PixoView,PanoramaGIS,MOMAS,UAV,GIS,Konference,ESRI,Geodis)
Společnost Geodis je jako každoročně účastníkem podzimní konference GIS Esri pořádané firmou Arcdata Praha, tentokráte ve dnech 24. a 25. října. Na letošním setkání představí mimo jiné aplikaci PixoView ...
Pondělí, 22 Říjen 2012
41. ArcGIS Online
(Matching tags: Cloud,Arcdata,Dangermond,GIS,ESRI,Praha)
Jaká je budoucnost GIS? Podle Jacka Dangermonda, prezidenta Esri, je to GIS v cloudu. Tomu odpovídají i aktuální trendy diskutované na mezinárodní uživatelské konferenci Esri, kde byl představen nový koncept ...
Pátek, 17 Srpen 2012
42. Základní mapy České republiky oceněny na konferenci Esri
(Matching tags: GIS,ESRI,Praha,Arcdata,IS SMD,Dangermond)
Na mezinárodní uživatelské konferenci Esri v San Diegu (23. – 27. července 2012) převzal zástupce Zeměměřického úřadu ocenění Special Achievement in GIS. Tato cena je každoročně udílena inovativním aplikacím ...
Pátek, 17 Srpen 2012
43. Využití GIS při výzkumu klíšťaty přenášených onemocnění
(Matching tags: GIS,ESRI,DZP. ArcGIS,Klíšťata)
Klíšťata a jimi přenášené nákazy představují aktuálně jeden ze závažných medicínských problémů. V Evropě se vyskytující klíště obecné Ixodes ricinus (obr. 1) je přenašečem řady onemocnění člověka, především ...
Pátek, 10 Srpen 2012
44. Dvacátá konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Arcdata)
Listopad je pravidelným termínem pro konání konference GIS Esri, která je asi vůbec největším domácím setkáním specialistů na systémy, jimiž se v časopisu IT CAD a v příloze InGIS zabýváme. Na letošní ...
Úterý, 17 Leden 2012
45. GIS Day 2011 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: Arcdata,GIS,ESRI)
... informačními technologiemi (GIT). GIS Day, česky Den GIS, je organizován americkou organizací ESRI a v České republice je pořádán pod patronací firmy Arcdata Praha. Letos se k pořádání Dne GIS přihlásily ...
Úterý, 17 Leden 2012
46. Ohlédnutí za 19. konferencí GIS ESRI v ČR
(Matching tags: Uživatelé,Konference,ESRI)
... jej rekordních 85 účastníků. Na ně a na další registrované pak čekaly dva přednáškové dny 19. ročníku konference GIS ESRI v pražském Kongresovém centru, pořádané společností Arcadata Praha.  ...
Pondělí, 03 Leden 2011
47. Inženýrské sítě pod taktovkou GIS ESRI
(Matching tags: Sítě,ESRI)
Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů pro jejich správu již několik let naprostou samozřejmostí. Minuly doby, kdy byl hlavním úkolem sběr dat, ...
Čtvrtek, 18 Listopad 2010
48. Digitální mapa Prahy oceněna za oceánem
(Matching tags: GIS,ESRI)
Útvar rozvoje hl. m. Prahy byl oceněn za aplikaci geoinformačních technologií v praxi. Na mezinárodní uživatelské konferenci Esri v San Diegu (Kalifornie) převzal zástupce Útvaru rozvoje hlavního města ...
Pondělí, 26 Červenec 2010
49. Mapy na internetu, internet v mapách
(Matching tags: GIS,ESRI)
Jistě vás nejednou napadlo, že by bylo zajímavé znát dopředu, jaké jsou v místech, kam právě cestujete, možnosti připojení k internetu. Znát dostupnost internetového připojení v určité oblasti je důležité ...
Středa, 14 Červenec 2010
50. Jaká byla 18. konference GIS ESRI v ČR
(Matching tags: Konference,ESRI)
Jak už bývá na přelomu října a listopadu každoročně pravidlem, konala se také letos, tentokrát ve dnech 21. a 22. října 2009, v Kongresovém centru Praha konference GIS ESRI, pořádaná společností Arcdata. ...
Pondělí, 28 Červen 2010