Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SolidSteel je nyní k dispozici ve verzi 3.1.0

Autor článku: Klietsch   
Neděle, 09 Květen 2021 23:39

Tags: DSTV Assistant | Klietsch | SolidSteel | SolidWorks

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

V nové verzi byly roz­ší­ře­ny knihov­ny pro­fi­lů, šrou­bů, pod­lo­žek a matic o další me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy a byly pro­ve­de­ny ně­kte­ré opra­vy chyb. Všech­ny po­drob­nos­ti si mů­že­te zob­ra­zit na webu.

  Detailní informace zde  

Kromě toho byl také ak­tu­a­li­zo­ván a je nyní k dis­po­zi­ci DSTV As­sistant ve verzi 1.1.0, který ex­por­tu­j­te NC sou­bo­ry ve for­má­tu DSTV ze So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric, So­lid­works sva­řen­ců, struk­tur­ní­ho sys­té­mu So­lid­works nebo im­por­to­va­ných STEP, SAT či ji­ných ge­o­me­t­rií.

  Vy­u­žij­te nové funk­ce a au­to­ma­ti­z­my  

 


Mohlo by vás zajímat: