Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jaké zvolit CAD/CAM řešení pro nástrojárny

Tags: CAD | CAM | Formy | Software

Umí každý CAD, konstrukční software, všechno? Umí každý CAM, technologický software, všechno? Je vhodný CAD Rhinoceros pro nástrojaře? Je vhodný Kovoprog pro EDM řezačky? Jak dlouhý je cyklus návrhu, konstrukce a výroby vstřikovací formy s řešením CimatronE? Zvolili jsme vhodnou kombinaci CAD/CAM pro naši nástrojárnu? To jsou otázky, se kterými se setkáváme každý den. Zkusme tedy identifikovat řešení, které je vhodné pro nástrojaře. Zaměřme se na výrobce forem.

Úvodem tohoto článku bychom měli zmínit, jaké jsou vlastně potřeby výrobců forem a nástrojů a co především je pro jejich práci přínosné. Není žádným novým objevem, že ze všeho nejdůležitějším faktorem při výrobě forem je čas, respektive maximální možné zkrácení času stráveného při práci s návrhem a konstrukcí formy, stejně tak i s dalšími etapami její výroby. Jak jeden z mých kolegů říká: i na crossovém motocyklu se dá jet silniční závod, ale těžko můžeme od takového motocyklu očekávat, že bude před ostatními mít výhodu. Možná ano, v případě vyjetí motocyklu z tratě, ale to je tak vše a o to v závodě nejde. Stejně tak je zcela jasná odpověď na otázku, zda nám „obecný“ CAD/CAM poskytne to samé nebo, když budu přehánět, dokonce lepší řešení nežli CAD/CAM na tuto práci specializovaný. Odpovězte si sami. Co tedy dělá tyto produkty tzv. specializované a proč jsou to ty jediné správné?

Rychlý návrh konstrukce

Specializovaný CAD/CAM software by nám měl v první řadě umožnit mimo jiné především tyto vlastnosti a možnosti: dostatečnou, tzn. tu nejvyšší možnou rychlost při návrhu a 3D konstrukci formy. Systém by měl umožňovat hrubý návrh chlazení, vyhazovačů a vtokové soustavy a toto předběžné řešení by mělo být snadno modifikovatelné a s možností vytvořit alternativní varianty.
Výsledkem je potom rychlá koncepce formy ve 3D, kterou lze použít jako prvotní základ pro finální verzi, která je předložena ke schválení zákazníkovi. Zároveň by měl software umět automaticky generovat kusovníky, nabízet možnost předobjednání normalizovaných dílů a předložení výchozích polotovarů pro obrábění ještě před definitivním schválením konečného tvaru jednotlivých částí formy.

Úspora času s katalogy normálií

Je naprostou samozřejmostí, aby CAD/CAM pro nástrojaře obsahoval funkční nástroje pro snadný přístup k normáliím, dílům obecných katalogů, nejlépe od všech renomovaných výrobců. Všechny tyto díly by měly mít možnost být ještě dále upravovány dle potřeb a zvyklostí zákazníka, který tak může obecné normálie rozšířit o vlastní – nové, jím používané díly. Integrace katalogových součástí do sestav by měla být jednoduchá svým snadným výběrem, zadáním umístění a automatickou změnou položky v závislosti na ostatních komponentách.
Dále by software měl obsahovat knihovny dílů, jejichž pomocí se dají vytvářet i podsestavy, definované jako jedna katalogová položka, kterou lze použít pro vložení do sestavy v jiném projektu. Obdobně by mělo být možno nakládat i s uživatelem definovanou knihovnou výkresů, ve které se dají seskupovat jednotlivé výkresové prvky pro pozdější použití u jiné formy.

Použití mechanismů a dalších komponent

Na stejném základě jako knihovna normálií by měla být i správa jednotlivých mechanismů a součástí (šoupátka, vložky, kluzné elementy, otevírací mechanismy, tahače jader apod.), která je připravena pro vložení do sestavy formy. Uživatelé by měli mít možnost definovat i vlastní komponenty (např. rámy), které často používají. Je samozřejmostí, že i takto vytvořené části lze pak dále použít v jiných variantách nových projektů a dalších sestav forem.

Optimalizace dělící plochy

Pro tvorbu dělící roviny by měl software obsahovat sadu pokročilých aplikací, analýz a designérských nástrojů, umožňujících vyhlazení vnějších ploch a dutin. V návaznosti na celkovou koncepci formy – včetně její násobnosti, tvarových vložek nebo možnosti rozměrových řad. Zároveň by měl být k použití pro návrh dělící roviny celý komplex potřebných částí, sestavený z velkého množství jednotlivých ploch.
Tyto nástroje, za předpokladu, že jsou plně funkční, poté snadno vyhodnotí optimální sražení a úkosy (včetně negativních), přiřadí plochy odpovídajícím směrům otevírání formy a simulují dráhy pohybu s ohledem na její jednotlivé části. Potřebná flexibilita a rychlost návrhu je dána tím, že jsou k dispozici funkce, které aktivně napomáhají práci s plošnými segmenty a útvary a také s objemovými 3D modely – tj. jednotlivými díly formy.

Flexibilita při návrhu, změnová řízení

Nástroje, které by měl specializovaný software obsahovat, umožňují konstruktérovi načíst základovou desku a všechny další katalogové díly během krátké chvíle. V každém okamžiku procesu návrhu má zpřístupněnu editaci všech základních prvků i komponent s přihlédnutím na rozměry součástí a rozdílnou smrštivost (offset) výlisku v různých směrech. Možnost optimalizovat základní desku s přidanými vodicími čepy a vtokovými kanály by měla zůstat vždy dostupná.

Systém vyhazovačů

Nástroje pro vyhazovací mechanismy by měly nabízet:
  • snadné a rychlé umístění vyhazovače, použitím hybridních 2D/3D technik
  • automatizované uspořádání vyhazovačů s podporou metod pro ořezání styčných ploch, těsnící v horní dosedací části a s vůlí podél těla
  • vazbu mezi modelem vyhazovače a výkresovou dokumentací, ve které je v nejlepším případě tento díl automaticky označen jako vyhazovač s příslušnými parametry

Zjednodušený návrh komplexního chladicího systému

Specializované řešení pro výrobu forem by mělo disponovat sadou nástrojů zjednodušujících návrh chladicího systému včetně všech jeho složek, jako např. kanálů, chladítek, nálitků, spojovacích kusů a uzavíracích zátek. Dále by měl být software schopen rozpoznat veškeré kolize jednotlivých součástí a pohlídat, zda jsou chladicí kanály umístěny v optimální poloze vůči klíčovým komponentám.

Návrh vtokové soustavy

Software by měl obsahovat funkce umožnující vysoce efektivní návrh vtokové soustavy s použitím všech standardů a požadavků zákazníka. Při použití funkce pro automatickou tvorbu vstřikovacích trysek se vtok transformuje do skupiny křivek s jednoduchými tvarovými rozměry. Dále existuje možnost, kdy hybridní 2D/3D technologie pak tyto křivky sama konvertuje do 3D geometrie. Už během průběhu návrhu formy lze všechny tvary exportovat do aplikace pro NC programování.

CAD nástroje

Jak už bylo zmíněno, CAD systém by měl být vyvinut a optimalizován pro potřeby konstruktérů forem a z toho vyplývá následující:
  • obsahuje všechny standardní nástroje pro tvorbu sestav a objemové i plošné modelování
  • všechny nástroje jsou připraveny pro práci s „nesešitými“ modely a nízkou kvalitou importovaných dat
  • speciální nástroje pro tvorbu geometrie formy, manipulaci s křivkami, plochami vč. jejich protahování a ořezávání
Zvolili jsme vhodnou kombinaci CAD/CAM pro naši nástrojárnu?
Zvolili jsme vhodnou kombinaci CAD/CAM pro naši nástrojárnu?

Automatická tvorba výkresové dokumentace

Vygenerování přesného a podrobného výkresu včetně kusovníku je nedílnou součástí práce konstruktéra forem. Software pro to určený by měl obsahovat vše potřebné pro tvorbu výkresu z jakéhokoliv typu modelových dat. Systém by měl umět pracovat s „nesešitými“ modely a vytvářet řezy u otevřených objektů. Šetří tak čas a zdroje používáním předdefinovaných šablon a dat, extrahovaných ze 3D modelů.

Integrované řešení od poptávky k dodávce

Shrnuto, podtrženo, specializovaný CAD/CAM software pro výrobu forem by měl představovat integrované řešení, podporující všechny fáze procesu návrhu, vývoje a výroby formy. Systém tak zastřešuje vše od poptávky k dodávce – od úvodního převzetí dat od zákazníka až po finální vygenerování NC kódů pro obrábění a výkresy montážní sestavy.
Široký rozsah CAD/CAM funkcí umožní pracovat s jedněmi daty bez nutnosti jejich konverze při plné asociativitě mezi jednotlivými etapami procesu. To znamená, že se všechny případné změny ve 3D modelu v úvodní fázi návrhu promítnou do výkresové dokumentace a NC dat automaticky.

Závěrem

V konkurenčním prostředí tržního hospodářství nejsou výrazy „rychlost dodávky“, „jakost“, „flexibilita“ jen prázdnými pojmy. Jsou to stěžejní faktory, které ovlivňují obchodní vztahy a jsou klíčem k úspěchu.
Zákazníci vyžadují od dodavatelů přizpůsobení svým požadavkům, včasné dodání, rychlou odezvu a reakci na změny, a to bez kompromisů na kvalitě. Ceny se snižují a náklady rostou – což má negativní dopad na zachování marží výrobců. Tito mohou čelit jen zrychlením a vyšší precizností své práce v celé její šíři, tj. od prvotního převzetí požadavku zákazníka až po dodání hotového kusu.

Řešení

CimatronE specializovaný CAD/CAM software pro výrobu forem obsahuje potřebné nástroje, nutné pro konstruktéry forem:
  • vysoká flexibilita a možnost konfigurace softwaru
  • katalogy a nástroje pro návrh vtokové soustavy, vyhazovačů a chladicího systému
  • automatická tvorba vložek
  • snadné umístění a manipulace s jednotlivými komponentami formy
CimatronE v9.0, trochu více pro nástrojaře
Společnost Cimatron Ltd., výrobce specializovaného konstrukčně-technologického CAD/CAM softwaru CimatronE pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů, začala v červnu 2009 distribuovat novou verzi CimatronE 9.0. Nová verze přináší nástrojárnám velké množství nových funkcí a mnoho vylepšení, které zvyšují výkonnost, flexibilitu a časovou úsporu a poskytuje další možnosti pro uživatele ke snadnému dosažení zvýšení produktivity. Verze CimatronE 9.0 prodělala značný posun kupředu, a to jak v CAD, tak i CAM řešení.

Pokud vás výše uvedený text zaujal a problematika návrhu a výroby forem se týká přímo vás, budeme rádi za váš e-mail či telefonát.

Mohlo by vás zajímat: