Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DP Technology ohlásila nový ESPRIT 4.6

Pondělí, 04 Leden 2021 15:39

Tags: 4.6 | CAM | DP Technology | ESPRIT | Machining Cloud | NC kódy | Obrábění

4.6 Release Image 1-2101DP Tech­no­lo­gy ozna­mu­je novou ak­tu­a­li­za­ci své ob­lí­be­né řady New ESPRIT. Verze 4.6 ob­sa­hu­je funk­ce, jako vy­lep­še­ní dráhy sou­struž­nic­kých ná­stro­jů, pod­po­ra funk­cí kon­tu­ro­vé­ho typu v po­cke­tingu a au­to­ma­tic­ká ori­en­ta­ce ná­stro­je pro 5osou dráhu ná­stro­je, vy­lep­še­ná pod­po­ra pro ví­ce­vře­te­no­vé a ví­ce­ka­ná­lo­vé stro­je a nové při­po­je­ní k ka­ta­lo­gu ná­stro­jů Ma­chi­ning Cloud. Verze 4.6 ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní dráhy ná­stro­je pro cykly sou­stru­že­ní. Tato vy­lep­še­ní sníží spo­tře­bu ná­stro­jů, mi­ni­ma­li­zu­jí zá­sa­hy ob­slu­hy stro­je a sníží po­tře­bu ma­nu­ál­ní úpra­vy NC kódu.

Nová pod­po­ra funk­cí ob­ry­so­vé­ho typu v po­cke­tingu umož­ňu­je uži­va­te­lům po­u­žít cyk­lus Pro­fit­Mil­ling ke zdrs­ně­ní pro­fi­lu bez vy­tvá­ře­ní další hra­nič­ní ge­o­me­t­rie. Pro­gra­mo­vá­ní je snaz­ší, rych­lej­ší a umožňuje au­to­ma­ti­za­ci s in­te­gra­cí cen­t­ra­li­zo­va­né zna­lost­ní da­ta­bá­ze (KBM).
5osá kom­po­zit­ní au­to­ma­tic­ká ori­en­ta­ce ná­stro­je je novou me­to­dou pro­gra­mo­vá­ní pro kom­po­zit­ní cyk­lus. Pro­gra­mo­vá­ní 5o­sé­ho kom­po­zi­tu je mno­hem jed­no­duš­ší, zejmé­na u dílů s těžko pří­stup­ný­mi ob­last­mi. Au­to­ma­tic­ká ori­en­ta­ce dává před­nost kon­ti­nu­i­tě dráhy ná­stro­je a vy­tvá­ří lepší po­vr­cho­vou úpra­vu do­kon­če­né­ho dílu.
ESPRIT 4.6 umož­ňu­je pod­po­ru ví­ce­vře­te­no­vých stro­jů s mi­mostře­do­vým po­moc­ným vře­te­nem s po­su­vem v ose X, včet­ně stro­jů s ko­ní­kem a po­moc­ným vře­te­nem na­mon­to­va­ným na stej­ném supor­tu v ose X.
Ví­ce­ka­ná­lo­vé stro­je lze ovlá­dat novou in­ter­ak­tiv­ní me­to­dou, která syn­chro­ni­zu­je po­hy­by v cyklu.
Ma­chi­ning Cloud je nej­rych­lej­ší způ­sob, jak najít, vy­brat a se­sta­vit ná­stro­je od před­ních vý­rob­ců ná­stro­jů. ESPRIT vy­lep­šu­je při­po­je­ní k Ma­chi­ning Clou­du zjed­no­du­še­ným pra­cov­ním tokem a za­ve­de­ním no­vé­ho správ­ce úloh pro plné ří­ze­ní im­por­tu se­stav ná­stro­jů.
Další informace o DP Technology a CAM Softwaru ESPRIT získáte na www.espritcam.com.


Mohlo by vás zajímat: