Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje společnost Avery Design Systems

Čtvrtek, 10 Listopad 2022 07:53

Tags: Akvizice | Avery De­sign Sys­tems | EDA | Siemens | Xce­le­ra­to­r

Siemens Avery Design Systems Opengraph-2245Si­e­mens Digital Industries Software roz­ši­řu­je své port­fo­lio pro ově­řo­vá­ní in­te­gro­va­ných ob­vo­dů akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Avery De­sign Sys­tems a plá­nu­je při­dat její tech­no­lo­gii do port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­to­r jako sou­část své sady pro­duk­tů pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní (EDA) pro ve­ri­fi­ka­ci in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IC). Akvi­zi­ce roz­ší­ří pod­ni­ko­vou plat­for­mu spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro ve­ri­fi­ka­ci a do­pl­ní ji o na­bíd­ky Ve­ri­fi­cati­on Pro­to­col a Com­pli­an­ce Test Suite od Avery.

Zá­kaz­ní­ci mohou op­ti­ma­li­zo­vat kva­li­tu a zkrá­tit dobu uve­de­ní na trh vy­u­ži­tím ve­ri­fi­kač­ní­ho ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens v rámci si­mu­lač­ních, emu­lač­ních a pro­to­ty­po­va­cích cyklů.

Akvi­zi­ce Avery De­sign Sys­tems Si­e­men­sem pod­lé­há pod­mín­kám uza­vře­ní a před­po­klá­dá se, že bude do­kon­če­na v prv­ním čtvrt­le­tí fiskál­ní­ho roku 2023. Pod­mín­ky trans­ak­ce ne­by­ly zve­řej­ně­ny.


Mohlo by vás zajímat: