Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

STUDENTSKÉ PROJEKTY 2019/2020

Pondělí, 09 Září 2019 11:41

Tags: IMSI Design | Školy | Soutěž | Špinar - software | Studentské projekty | TurboCAD | Vzdělávání

Studentská soutěž pořádaná společností ŠPINAR – software, s. r. o.Logo-spinar-1937
Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku

Spo­leč­nost ŠPI­NAR – soft­ware, s. r. o., si vás touto ces­tou do­vo­lu­je oslo­vit a po­zvat vaši školu a vaše stu­den­ty k účas­ti na 12. roč­ní­ku stu­dent­ské sou­tě­že STU­DENT­SKÉ PRO­JEK­TY.

Le­toš­ní roč­ník po­řá­dá­me ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní ško­lou tvor­by a de­sig­nu ná­byt­ku, s. r. o., v Li­ber­ci.

Sou­těž je ur­če­na pro stu­den­ty všech typů škol v České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce (zejmé­na tech­nic­ké obory v ob­las­ti ná­byt­kář­ství, dře­vař­ství, truh­lář­ství, ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví, stro­jí­ren­ství, de­sig­nu, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, elek­tro­tech­ni­ky…), které mají za­kou­pe­ný pro­gram Tur­bo­CAD a také pro stu­den­ty, kteří vlast­ní osob­ní li­cen­ci pro­gra­mu Tur­bo­CAD.

Stu­den­ti se do sou­tě­že mohou při­hlá­sit na zá­kla­dě vy­pl­ně­ní zá­vaz­né při­hláš­ky. Při­hláš­ka spo­leč­ně s pra­vi­dly sou­tě­že je uve­řej­ně­na na in­ter­ne­to­vých strán­kách www.​spinar.​cz/​studentske-​souteze. Při­hláš­ky za­šle­te do 20. 9. 2019.

Tě­ší­me se na vaše za­jí­ma­vé pro­jek­ty.


Mohlo by vás zajímat: