Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tridify oznamuje Web VR pro službu BIM to XR

Neděle, 15 Září 2019 15:57

Tags: BIM | BIM to XR | IFC | Služba | Stavebnictví | Tridify | Web VR

Tridify-1938Tato nová mož­nost ur­če­ná pro BIM to XR umožňuje mít BIM mo­de­ly ihned on-line a sdí­le­né přes in­ter­ne­to­vý odkaz. Apli­ka­ce Web VR vy­u­ží­vá BIM pře­ve­de­né do for­má­tu IFC, aby au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ři­la na plat­for­mě Tri­di­fy in­ter­ak­tiv­ní 3D model a při­řa­di­la mu do­stup­né URL, které lze vlo­žit na in­ter­ne­to­vou strán­ku, po­slat e-mai­lem nebo SMS, a po­dí­vat se na něj tak dá kromě po­čí­ta­čů také v mo­bil­ním te­le­fo­nu, table­tu či po­mo­cí ná­h­lav­ní VR soupra­vy. Není tedy již nutné po­sí­lat sa­mot­ný sou­bor s mo­de­lem. In­ter­ne­to­vé zob­ra­ze­ní a vy­u­ži­tí se dá spra­vo­vat podle ak­tu­ál­ních po­třeb.

Mo­de­ly se ne­da­jí ko­pí­ro­vat, čímž jsou ochrá­ně­na vlast­nic­ká práva. Pri­már­ně je apli­ka­ce ur­če­na ar­chi­tek­tům nebo sta­va­řům, ale po­u­žít ji mohou i běžní lidé. V sou­čas­né době již apli­ka­ci po­u­ží­va­jí spo­leč­nos­ti WSP, Ste­fan Ahl­man Ar­chi­tects a SATO. Cena služ­by pro malé a střed­ní pro­jek­ty činí 20 do­la­rů mě­síč­ně.
Více se dozvíte na tridify.com.


Mohlo by vás zajímat: