Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KORADO má nový web zaměřený i na koncové zákazníky

Autor článku: Redakce   
Pátek, 29 Duben 2022 01:20

Tags: KORADO | Otopná tělesa | TZB | Web

Korado web-2217Český vý­rob­ce otop­ných těles Ko­ra­do spus­til nový web. Kromě tech­nic­kých dat, která jsou dů­le­ži­tá pro od­bor­ní­ky je na webu i in­spi­ra­ce pro nákup kla­sic­kých i de­signo­vých otop­ných těles, kon­vek­to­rů či vě­t­ra­cích jed­no­tek, ale také kon­takt na pro­dej­ce. Pů­vod­ní web byl po­ja­tý tech­nic­ky se za­mě­ře­ním pře­de­vším na B2B a od­bor­ní­ky – dů­klad­nou ana­lý­zou ale bylo zjiš­tě­no, že i pro ně je mnoh­dy ori­en­ta­ce slo­ži­tá.

V rámci mo­der­ni­za­ce webu tedy došlo ke zjed­no­du­še­ní cesty k in­for­ma­cím, a to nejen pro od­bor­ní­ky, ale také pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky. Cílem změny webu bylo ma­xi­mál­ně zjed­no­du­šit do­po­sud slo­ži­tou na­vi­ga­ci, zvý­šit or­ga­nic­kou ná­vštěv­nost a zlep­šit zá­kaz­nic­kou zku­še­nost. Osvěd­če­né a hojně vy­u­ží­va­né funkčnosti byly za­cho­vá­ny, a navíc při­by­ly další, které se v rámci vý­zku­mu uká­za­ly jako pří­nos­né pro všech­ny cí­lo­vé sku­pi­ny.

Nový prů­vod­ce vý­bě­rem pro­duk­tu

No­vin­kou na webu je pře­hled­ný prů­vod­ce, který lai­kům i od­bor­ní­kům po­mů­že při jed­not­li­vých kro­cích vý­bě­ru. Zá­kaz­ní­ci se také mohou in­spi­ro­vat ho­to­vý­mi re­a­li­za­ce­mi obý­va­cích a dět­ských po­ko­jů, lož­nic, ku­chy­ní, kou­pe­len i kan­ce­lá­ří.
Nový web pro spo­leč­nost KO­RA­DO vy­tvo­ři­la di­gi­tál­ní agen­tu­ra Blu­e­Ghost.

Více na www.korado.cz.


Mohlo by vás zajímat: