Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk vydal Revit v2023.1

Autor článku: Autodesk   
Úterý, 06 Prosinec 2022 12:34

Tags: 2023.1 | Autodesk | BIM | Revit | Revit Factory | Software | Stavebnictví

revit-23.1-tm4r-2249Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy a pra­k­­tic­ké po­kro­ky pro všech­ny, jako je mož­nost upra­vo­vat re­vi­ze na více lis­tech, vy­lep­še­ní pro­hlí­že­če pro­jek­tů a funk­cí pří­ka­zů a další. Úplné in­for­ma­ce o verzi na­lez­ne­te v ná­po­vě­dě k pro­duk­tu Revit v části Co je no­vé­ho.

Po­dí­vej­te se na nej­dů­le­ži­těj­ší mo­men­ty:

Pře­mýš­lí­te o up­gra­du? Po­sled­ní verze Re­vi­tu jsou rych­lej­ší, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ší a plné uži­teč­ných funk­cí. Jen v Re­vi­tu 2023 na­jde­te Revit Fac­to­ry:

  • Nové pra­cov­ní po­stu­py sta­tic­ké ana­lý­zy op­ti­ma­li­zo­va­né pro BIM
  • Ana­lý­zu elek­tric­ké­ho za­tí­že­ní pro po­čá­teč­ní fázi ná­vr­hu sys­té­mů
  • Vý­mě­ny dat pro lepší in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu a spo­lu­prá­ci
  • Služ­bu Cloud Pa­ra­me­ter pro kon­zis­tent­něj­ší stan­dar­dy BIM
  • Řadu vy­la­dě­ných vy­lep­še­ní pro vaše do­ku­men­tač­ní úlohy
  • Svěží vzhled a snad­něj­ší po­u­ží­vá­ní Dy­na­ma
  • Množ­ství vý­kon­nost­ních vy­lep­še­ní, která zlep­šu­jí časy na­čí­tá­ní, gra­fic­ký výkon a další funk­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: