Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lockheed Martin a Sintavia jsou partnery pro Metal AM

Úterý, 13 Prosinec 2022 00:04

Tags: Aditivní výroba | AM Forward | Kovy | Loc­khe­ed Mar­tin | Sintavia

Lockheed-2250Spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin Corp. a Sin­ta­via ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci na roz­ší­ře­ní vý­zku­mu mož­nos­tí adi­tiv­ní vý­ro­by kovů (AM) jako al­ter­na­ti­vy k od­lit­kům a vý­kov­kům. AM, známá také jako 3D tisk, má schop­nost zvý­šit efek­ti­vi­tu stá­va­jí­cích do­da­va­tel­ských ře­těz­ců od­lit­ků a vý­kov­ků a po­skyt­nout díly s vyšší úrov­ní de­tai­lů a vět­ší­mi mož­nost­mi de­sig­nu.

Sin­ta­via je do­da­va­te­lem AM pro spo­leč­nost Loc­khe­ed Mar­tin a pod­po­ru­je ně­ko­lik pro­gra­mů vý­ro­by a pro­duk­ce ko­vo­vých adi­tiv­ních dílů. Nová spo­lu­prá­ce bude zkou­mat další ob­las­ti tech­no­lo­gie AM, včet­ně la­se­ro­vé fúze v práš­ko­vém loži, de­po­zi­ce ener­gie smě­ro­va­né elek­tro­no­vým pa­prskem a tře­cí­ho mí­chá­ní AM.

Tento po­sí­le­ný vztah na­va­zu­je na ini­ci­a­ti­vu Bí­lé­ho domu "AM For­ward", kte­rou v květ­nu vy­hlá­sil pre­zi­dent Joe Biden, dob­ro­vol­nou do­ho­du za­mě­ře­nou na po­sí­le­ní ame­ric­kých do­da­va­tel­ských ře­těz­ců pod­po­rou za­vá­dě­ní a vy­u­ží­vá­ní AM u do­da­va­te­lů se síd­lem v USA.

O spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin

Loc­khe­ed Mar­tin Corp. se síd­lem v Be­thesdě, MD, je glo­bál­ní bez­peč­nost­ní a le­tec­ká spo­leč­nost, která za­měst­ná­vá při­bliž­ně 114 000 lidí po celém světě a za­bý­vá se pře­de­vším vý­zku­mem, ná­vrhem, vý­vo­jem, vý­ro­bou, in­te­gra­cí a údrž­bou po­kro­či­lých tech­no­lo­gic­kých sys­té­mů, vý­rob­ků a slu­žeb.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.​loc​khee​dmar​tin.​com.

O spo­leč­nos­ti Sin­ta­via

Sin­ta­via na­vr­hu­je a 3D tisk­ne per­spek­tiv­ní po­hon­né a ter­mo­dy­na­mic­ké sys­témy pro zá­kaz­ní­ky v le­tec­kém a obran­ném prů­mys­lu. Sin­ta­via je za­klá­da­jí­cím čle­nem sdru­že­ní Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­rer Green Trade As­so­ci­ati­on, do­dr­žu­je nej­vyš­ší stan­dar­dy kva­li­ty v oboru a je dr­ži­te­lem ně­ko­li­ka akre­di­ta­cí Nad­cap a dal­ších akre­di­ta­cí pro le­tec­ký prů­my­sl.

Další informace naleznete na adrese www.sintavia.com.

 


Mohlo by vás zajímat: