Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson uvádí na trh tiskárny SureColor SC-T3100M a SC-T5100M

Autor článku: Epson   

Tags: Epson | Hardware | SC-T3100M | SC-T5100M | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

surecolor-sc-t3100m tech scene 2-2047Spo­leč­nost Epson uvádí na trh tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-T3100M a SC-T5100M 3v1 pro firmy, které po­tře­bu­jí mul­ti­funkč­ní vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, ale je­jich pra­cov­ní pro­stor je ome­ze­ný. Kom­pakt­ní, spo­leh­li­vé a ce­no­vě do­stup­né 24" a 36" tis­kár­ny SC-T3100M a SC-T5100M se obe­jdou bez kom­pro­mi­sů z hle­dis­ka tis­ko­vých mož­nos­tí. Tato řada je ide­ál­ní pro tech­nic­ké vý­kre­sy, tisk sou­bo­rů CAD, ge­o­in­for­mač­ních map GIS a ši­ro­ké škály gra­fic­kých ma­te­ri­á­lů pro ma­lo­ob­chod a po­hos­tin­ství.

Tis­kár­ny této série umožňují ske­no­vá­ní do roz­li­še­ní 600 dpi s jed­no­du­chým vklá­dá­ním shora do ske­ne­ru, který přes­ně re­pro­du­ku­je do­ku­men­ty (do délky 2,72m) do mnoha for­má­tů a bez­peč­ně je ode­sí­lá do růz­ných cí­lo­vých za­ří­ze­ní; umožňují také změnu mě­řít­ka ko­pí­ro­va­ných do­ku­men­tů. Koš pro za­chy­tá­vá­ní na­ske­no­va­ných ori­gi­ná­lů před­chá­zí mož­né­mu po­ško­ze­ní hod­not­ných do­ku­men­tů.

 

Tato řada byla na­vr­že­na pro po­u­ži­tí v praš­ném pro­stře­dí – před pra­chem je chrá­ně­na jak kva­li­ta tisku, tak vnitř­ní kom­po­nen­ty, proto je ide­ál­ním ře­še­ním na­pří­klad pro kan­ce­lá­ře na sta­ve­niš­tích. Kom­pakt­ní de­sign mo­de­lu SC-T3100M zna­me­ná, že se vejde i do nejmen­ších pro­sto­rů a umožňuje snad­nou pře­pra­vu z jed­no­ho místa na druhé. Díky níz­kým cel­ko­vým ná­kla­dům na vlast­nic­tví budou mít uži­va­te­lé jis­to­tu, že ná­kla­dy na tisk zů­sta­nou nízké po celou dobu ži­vot­nos­ti tis­kár­ny.
Epson na­bí­zí dvě ve­li­kos­ti in­kous­to­vých kazet, aby vy­ho­věl po­tře­bám všech zá­kaz­ní­ků, ať už se jedná o ma­lo­ob­je­mo­vé či pří­le­ži­tost­né uži­va­te­le, nebo o ty, kteří po­tře­bu­jí tisk­nout pra­vi­del­ně v té nej­vyš­ší kva­li­tě. Tato řada těží ze všech výhod pig­men­to­vých in­kous­tů, které za­jiš­ťu­jí ba­rev­nou sta­bi­li­tu a vo­děo­dol­nost, což zna­me­ná, že jsou ide­ál­ní pro vý­ro­bu pla­ká­tů do vlh­kých pro­stře­dí, jako jsou vý­lo­hy pro­de­jen. Vy­ni­ka­jí­cí odol­nost vůči svět­lu a sta­bi­li­ta in­kous­tů je uži­teč­ná pro tech­nic­ké vý­kre­sy a do­ku­men­ty, které bude nutné ar­chi­vo­vat po delší dobu. Díky stálé tis­ko­vé hlavě má uži­va­tel jis­to­tu, že mu po­stu­pem doby ne­vznik­nou žádné ne­o­če­ká­va­né ná­kla­dy.
Obě tis­kár­ny SC-T3100M a SC-T5100M jsou pod­po­ro­vá­ny plat­for­mou Epson Cloud So­lu­ti­on PORT, která je k dis­po­zi­ci zdar­ma a umožňuje uži­va­te­lům ak­tu­a­li­zo­vat a mo­ni­to­ro­vat za­ří­ze­ní na ně­ko­li­ka mís­tech, od vý­rob­ní dílny až po vzdá­le­ná pra­co­viš­tě. Na celou dobu ži­vot­nos­ti pro­duk­tu je jeho sou­čás­tí rov­něž bez­plat­ná uži­va­tel­ská li­cen­ce k por­tá­lu CANVA, vý­kon­né­mu vše­stran­né­mu ná­vr­hář­ské­mu ná­stro­ji s 1000 do­stup­ných ho­to­vých ša­b­lon a tis­ko­vým roz­hra­ním pro tis­kár­ny Epson.

Hlav­ní vlast­nos­ti:

  •  Ske­no­vá­ní při roz­li­še­ní 600 dpi až do ve­li­kos­ti 2,72 M
  •  Tisk a ske­no­vá­ní přímo z a na USB
  •  Ske­no­vá­ní do šif­ro­va­né­ho PDF, PDF, JPEG, TIFF
  •  Snad­né sdí­le­ní: ske­no­vá­ní na USB, do e-mailu (za­bez­pe­če­ný pře­nos), na FTP ser­ver (za­bez­pe­če­ný pře­nos) nebo do sí­ťo­vé slož­ky
  •  Ko­mu­ni­ka­ce po­mo­cí ve­sta­vě­né­ho roz­hra­ní Wi-Fi, funk­ce Ai­r­Print, při­po­je­ní USB/LAN
  •  Ka­pa­ci­ta role až 100 m, ře­zá­ní listů až do for­má­tu A1
  •  Stálá tis­ko­vá hlava Epson Pre­ci­si­on Core Micro TFP

Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-T3100M bude k dis­po­zi­ci od pro­sin­ce 2020 a tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-T5100M bude do­stup­ná od jara 2021.


Mohlo by vás zajímat: