Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Premiéra skeneru eviXscan 3D FinePrecision

Autor článku: Evatronix   

Tags: 3D skenery | Evatronix | eviXscan 3D | FinePrecision | Hardware

Evixscan 3D-DSCF0051-2113Pol­ská spo­leč­nost Eva­t­ro­nix uved­la 10. břez­na 2021 na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on. Mě­ři­cí za­ří­ze­ní se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí mě­ře­ní a vy­so­kou úrov­ní de­tai­lů ske­no­va­né­ho po­vrchu. Evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on je op­tic­ké mě­ři­cí za­ří­ze­ní pra­cu­jí­cí s mod­rým LED svě­tel­ným zdro­jem. Ske­ner vy­ba­ve­ný dvěma rych­lý­mi 8,9Mpix fo­to­a­pa­rá­ty nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce s CMOS ma­t­ri­ce­mi se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí re­pro­duk­ce i těch nejmen­ších prvků přes­né me­cha­ni­ky.

Tech­no­lo­gie Fi­ne­Pre­ci­si­on umožňuje do­sáh­nout přes­né­ho mě­ře­ní roz­mě­rů ske­no­va­né­ho ob­jek­tu (přes­nost lepší než 6 µm, opa­ko­va­tel­nost méně než 3 µm). De­tai­ly zís­ka­ných skenů jsou vý­sled­kem vy­so­ké hus­to­ty za­zna­me­na­ných bodů (více než 1200 bodů na čtve­reč­ní mi­li­me­tr ske­no­va­né­ho po­vrchu). Je­di­ným ske­no­vá­ním lze sbí­rat na­mě­ře­ná data z ob­je­mu 120 × 60 × 45 mm.

Vý­ho­dou ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on je krát­ká doba ske­no­vá­ní. Kom­bi­na­ce vy­so­ko­rych­lost­ních kamer a mo­der­ní­ho DLP sys­té­mu pro­jek­ce svět­la, jehož sig­nál spouš­tí ka­me­ry po­kaž­dé, když je zob­ra­zen nový vzor, sni­žu­je dobu po­ří­ze­ní skenu na ně­ko­lik sto­vek mi­li­sekund.

eviXscan 3D FinePrecision1-2113

Fi­ne­Pre­ci­si­on ske­nu­je s vy­so­kou úrov­ní de­tai­lů, což je zá­sad­ní při mě­ře­ní prvků přes­né me­cha­ni­ky (mi­k­ro­to­ry, malé plas­to­vé prvky vy­ro­be­né vstři­ko­vá­ním, před­mě­ty vy­rá­bě­né na CNC stro­jích nebo 3D tis­kem). Ske­ner umožňuje také přes­né 3D ske­no­vá­ní ná­stro­jů nebo kom­po­nent s os­t­rý­mi hra­na­mi. Fi­ne­Pre­ci­si­on lze rov­něž po­u­žít při ske­no­vá­ní im­plan­tá­tů, v pro­te­ti­ce, ve vý­ro­bě šper­ků a v ho­di­nář­ském prů­mys­lu. Jeho přes­nost umožňuje po­u­ži­tí při op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­su 3D tisku.

Ske­ner evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on lze také po­u­žít v ob­las­ti pre­dik­tiv­ní údrž­by. Iden­ti­fi­ka­ce mi­k­ro­po­ško­ze­ní klí­čo­vých kom­po­nent vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní (např. lo­pa­tek tur­bí­ny) po­má­há před­chá­zet mož­ným po­ru­chám, což opět sni­žu­je ná­kla­dy na pro­sto­je.

Ske­ner Fine Pre­ci­si­on je k dis­po­zi­ci pro před­ve­de­ní a ob­jed­ná­ní, v sou­čas­nos­ti už by měl být i k do­dá­ní.


Mohlo by vás zajímat: