Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ABB Robotika | Inovace | Robotika | Soutěž | Startupy | Umělá inteligence

ABB Robotics AI Startup Challenge 2024-2422ABB ozná­mi­la spuš­tě­ní ce­lo­svě­to­vé výzvy 2024 Ro­bo­tics AI Startup Chal­len­ge, je­jímž cílem je urych­lit vývoj umělé in­te­li­gen­ce v ro­bo­ti­ce. Výzvy pro start­upy jsou ne­díl­nou sou­čás­tí eko­sys­té­mu ABB pro ino­va­ce. Na zá­kla­dě před­cho­zí výzvy zís­ka­la ABB v lednu to­ho­to roku švý­car­ský start­up Se­ven­sen­se (po­sky­to­va­tel tech­no­lo­gie 3D na­vi­ga­ce s umě­lou in­te­li­gen­cí pro au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty – AMR).

Celý článek...

Tags: 3Dees Industries | Hewlett-Pac­kard | Kovový 3D tisk | Průmysl | Xact Metal

HP Metal Jet S100-Xact Metal XM200G-24223Dees In­dustries re­a­gu­je na vzrůs­ta­jí­cí vý­znam a roli 3D tisku kovů v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě. Díky no­vé­mu part­ner­ství s ame­ric­kým Xact Metal je 3D tisk kovů do­stup­něj­ší. To umožňuje tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Laser Mel­ting (SLM), která do­ká­že vy­tvá­řet ten­kostěn­né i tlus­tostěn­né ge­o­me­t­rie růz­no­ro­dých ve­li­kos­tí z ši­ro­ké­ho port­fo­lia ma­te­ri­á­lů. Další no­vin­kou je roz­ší­ře­ní part­ner­ství s Hewlett-Pac­kard.

Celý článek...

Tags: FlexxCORE | Flexx­bo­tics | He­xa­go­n | Kon­t­ro­la | Ko­nek­ti­vi­ta | Ro­bo­ty

flexxbotics-hexagon-2422Flexx­bo­tics ozná­mil roz­ší­ře­ní ko­nek­ti­vi­ty vy­spě­lých ro­bo­tů pro in-line kon­t­ro­lu kom­pa­ti­bil­ních s celou řadou kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní He­xa­go­nu. Nyní mohou spo­leč­nos­ti umo­ž­nit ro­bo­tic­ky ovlá­da­nou vý­ro­bu s Flexx­bo­tics po­mo­cí He­xa­go­nu a do­sáh­nout tak přes­né kva­li­ty s kon­zis­ten­cí Six Sig­ma (6σ) a krat­ší­mi časy cyklů. Nové mož­nos­ti Flexx­bo­tics umo­ž­ňují vyšší vý­těž­nost a větší pro­pust­nost slo­ži­tých dílů pro zvý­še­ní zisku na díl.

Celý článek...

Tags: CHECKitB4 | CNC | Dušan Libo | ESPRIT EDGE | PIMPEL | Strojírenská inspirace

Virtual CNC-VNCK-2422Spo­leč­nost Pim­pel ozna­mu­je svou účast na pres­tiž­ní akci Stro­jí­ren­ská in­spi­ra­ce, která se usku­teč­ní ve dnech 4. – 6. červ­na 2024 v Plzni. Tato udá­lost se sklá­dá ze dvou hlav­ních částí: Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba a Ve­le­trh au­to­ma­ti­za­ce. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba před­sta­ví nej­no­věj­ší ino­va­ce a tech­no­lo­gie v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ří­ze­ní vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Automatizace | Digitalizace | Robotizace | Strojírenská inspirace | Trade Media Int.

Strojirenska inspirace--2422Mo­der­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce či 3D tisk, zvy­šu­jí kon­ku­ren­ce­schop­nost prů­mys­lo­vých firem. Oč ne­ná­pad­něj­ší se toto tvr­ze­ní může zdát, o to větší dů­le­ži­tost má v sou­čas­né době pros­tá vý­mě­na zku­še­nos­tí i osob­ní se­tká­ní zá­stup­ců prů­mys­lo­vých firem.

Celý článek...

Tags: ANSYS | Konference | Simulace | Software | Techsoft | ugm2024 | Uživatelé

TechSoft-konference-2422Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců soft­wa­ru Ansys z České a Slo­ven­ské re­pub­li­ky. Cel­kem tří­den­ní pro­gram je na­pl­něn jak tech­nic­kým, tak i spo­le­čen­ským pro­gra­mem. Uži­va­te­lé mají mož­nost zde pre­zen­to­vat svoje pro­jek­ty a zjis­tit, jak lépe vy­u­ží­vat soft­ware Ansys pro zlep­še­ní a zrych­le­ní své práce.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Adi­tiv­ní vý­ro­ba | AO Stack | Au­to­ma­tic Ope­rati­onDPR10 | Car­bon

carbon-ao-stack-cover-2421Car­bon, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem pro­duk­tů a tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by, ozná­mil uve­de­ní AO Stacku, nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do sady ře­še­ní Au­to­ma­tic Ope­rati­on. AO Stack, spe­ci­ál­ně na­vr­že­ný pro tis­kár­ny Car­bon M2 a M3, je dal­ším soft­wa­ro­vým ná­stro­jem ur­če­ným ke zvý­še­ní mož­nos­tí tisku, který umo­ž­ňuje zub­ním la­bo­ra­to­řím tisk­nout mo­de­ly DPR10 v hod­no­tě ně­ko­li­ka se­stav v jedné tis­ko­vé sérii bez do­hle­du.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Efektivita | Prototypy | Rychlost | Webinar

3D Systems webinar-2421Zjis­tě­te, jak do­sáh­nout rych­lých a ná­kla­do­vě efek­tiv­ních ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by s ma­te­ri­á­ly při­pra­ve­ný­mi k vý­ro­bě na webi­ná­ři 3D Sys­tems 29. 5. ve 20 hodin. Ob­jev­te bu­douc­nost adi­tiv­ní vý­ro­by s Fi­gu­re 4. Ul­tra­rych­lá tech­no­lo­gie 3D Sys­tems na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu a šká­lo­va­tel­nost, které splní vaše sou­čas­né i bu­dou­cí vý­rob­ní po­tře­by.

Celý článek...

Tags: Distribuce | ecom | Hardware | Mobilní telefony | Tablety | TTC apki

apki bg-2421TTC apki, do­da­va­tel ře­še­ní pro di­gi­ta­li­za­ci a bez­peč­nost pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, se stala ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní ecom pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. TTC apki tak roz­ši­řu­je na­bíd­ku odol­ných te­le­fo­nů, table­tů a pří­slu­šen­ství pro prů­my­sl, které jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s je­jich apli­ka­ce­mi.

Celý článek...

Tags: Advan­ced En­gi­nee­ring | Altair | Altium | DPS | ECAD | Retry

AE Simulace DPS webinar 2024-06-06-2421Ve spo­lu­prá­ci s lo­kál­ním za­stou­pe­ním spo­leč­nos­ti Al­ti­um, fir­mou Retry, při­pra­vil Advan­ced En­gi­nee­ring spo­leč­ný webi­nář za­mě­ře­ný na mož­nos­ti vzni­ka­jí­cí spo­lu­pra­cí Al­ti­um De­sig­ne­ru s ná­stro­jem Al­tair Poll­Ex. Al­ti­um De­sig­ner je jed­ním s nej­ú­spěš­něj­ších ECAD sys­té­mů na trhu a Al­tair PollEx zase líd­rem v ově­řo­vá­ní ná­vrhů PCB desek.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Das­sault Sys­tè­mes | JLR | Partnerství | Virtuální dvojčata

JLR-front 34-2421Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že pro­dlou­ži­la dlou­ho­do­bé stra­te­gic­ké part­ner­ství s automobilkou Ja­gu­ar Land Ro­ver (JLR) o pět let, čímž před­zna­me­na­la novou éru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v au­to­mo­bil­ce, která po­ve­de ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, spo­lu­prá­ci v ob­las­ti ino­va­cí a udr­ži­tel­nos­ti v celém pod­ni­ku. JLR po­kra­ču­je v ce­lo­svě­to­vém na­sa­zo­vá­ní plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce od Das­sault Sys­tè­mes, která pod­po­ru­je kom­plex­ní vývoj všech je­jích mo­der­ních lu­xus­ních vo­zi­del.

Celý článek...

Tags: DSTV NC data | Klietsch | Ocelové konstrukce | So­lid­Ste­el | So­lid­Works | Statika

SWX Stahlbautag 2024-2421Ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch po­řá­dá So­lid­works Stahl­bau­tag, tedy den oce­lo­vých kon­struk­cí, který se koná 25. červ­na 2024 v Sie­ge­nu. Účast­ní­ci si budou moci na vlast­ní kůži vy­zkou­šet ino­va­tiv­ní soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro na­vr­ho­vá­ní, pře­nos dat do vý­ro­by a kon­strukč­ní ana­lý­zu. Se­znam­te se s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro pro­jek­to­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí a s lidmi, kteří za nimi stojí.

Celý článek...

Tags: CAD | NX X | Produktové inženýrství | Siemens | Software | Xcelerator

siemens-rl24-nx-x-2421Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. Soft­ware NX X, který je zá­klad­ním ka­me­nem clou­do­vé­ho port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Servi­ce, po­sky­tu­je špič­ko­vé funk­ce pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství jako služ­bu a umožňuje zá­kaz­ní­kům uvol­nit zdro­je, aby mohli šká­lo­vat a sou­stře­dit se na ino­va­ce.

Celý článek...

Strana 1 z 768

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>