Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Autodesk | Cla­ri­ty 2025 | IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies | Rand World­wi­de | Revit | Software

clarity-image2-2422IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Rand World­wi­de, uved­la na trh nej­no­věj­ší verzi Cla­ri­ty, ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci úloh a ana­lý­zu pro pro­duk­ty Au­to­de­sk Revit a BIM 360. Mezi no­vin­ky ve verzi IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2025 patří in­te­gra­ce s Oracle Aco­nex, roz­ší­ře­ná funk­č­nost s ře­še­ním chyb v Au­to­de­sk Re­vi­tu a vy­lep­še­ní mo­du­lu Cla­ri­ty pro pro­gra­mo­vá­ní pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: FEL ČVUT | Open House Praha | Rozšířená realita | Santiniho kaple | Virtuální realita

Kaple Boziho hrobu v Praze-2420Fa­kul­ta elek­tro­tech­nic­ká ČVUT, v je­jímž are­á­lu se ba­rok­ní stav­ba na­chá­zí, je po­pr­vé před­sta­ví v so­bo­tu 18. květ­na 2024 během fes­ti­va­lu Open House Praha. Dílo Jana Bla­že­je San­ti­ni­ho Ai­che­la zpří­stup­ně­né pro všech­ny smys­ly – i tak lze chá­pat účel mo­bil­ní apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, nové webo­vé strán­ky s mož­nos­tí pro­hlí­že­ní 3D mo­de­lu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě a hap­tic­ký model pro ne­vi­do­mé.

Celý článek...

Tags: 3D vizualizace | Forum | Stavebnictví | Trendy | Wie­ner­ber­ger | WOW

Wienerberger forum 2024-2420Ne­nech­te si ujít první Wie­ner­ber­ger fórum roku 2024, které se bude konat 16. květ­na od 9 do 12 hodin ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru WOW (World of Wie­ner­ber­ger). Před­náš­ky ex­per­tů z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry budou již třetí rok obo­ha­ce­ny o vir­tu­ál­ní vi­zu­a­li­za­ce. Zá­jem­ce z řad od­bor­ní­ků i laiků čeká na­bi­tý pro­gram. Před­náš­ky se budou týkat kon­krét­ních pro­duk­tů a je­jich be­ne­fi­tů, při­čemž ne­bu­dou chy­bět ani no­vin­ky a tren­dy z port­fo­lia Wie­ner­ber­geru.

Celý článek...

Tags: Adam Heres Vostárek | Digitalizace | PlanRadar | Stavební zákon | Stavebnictví

PlanRadar Construction 01-2419České sta­veb­nic­tví po­tře­bo­va­lo nový sta­veb­ní zákon jako sůl. Ten má po le­tech pří­prav vejít do praxe po­čí­na­je 1. čer­ven­cem. Celý sys­tém če­ka­jí velké změny včet­ně pře­cho­du na di­gi­tál­ní zpra­co­vá­vá­ní do­ku­men­tů. Cílem je zjed­no­du­šit a urych­lit celý pro­ces po­vo­lo­vá­ní sta­veb. K tomu při­spě­je mimo jiné to, že místo dvou ří­ze­ní (územ­ní­ho a sta­veb­ní­ho) půjde pouze o jedno spo­leč­né ří­ze­ní o po­vo­le­ní zá­mě­ru a řadu ra­zí­tek za­jis­tí za ža­da­te­le přímo sta­veb­ní úřad.

Celý článek...

Tags: PlanHub | SaaS | Soukromé plánovací místnosti | Správa nabídek | Stavebnictví

PlanHub-2417Ame­ric­ký Pla­nHub, před­ní clou­do­vá soft­wa­ro­vá plat­for­ma pro pří­pra­vu sta­veb (SaaS), ozná­mil za­ve­de­ní nové a vy­lep­še­né sou­kro­mé plá­no­va­cí míst­nos­ti. Nový a vy­lep­še­ný sou­kro­mý pla­nro­om Pla­nHu­bu, který vy­chá­zí z již tak roz­sáh­lé na­bíd­ky ná­stro­jů to­ho­to kom­plex­ní­ho ře­še­ní, po­má­há ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům vy­tvá­řet sítě, najít kva­li­fi­ko­va­něj­ší sub­do­da­va­te­le pro své pro­jek­ty a zjed­no­du­šit sprá­vu na­bí­dek jako nikdy před­tím.

Celý článek...

Tags: Allplan | Architektura | BIM | Cloudová řešení | Stavebnictví | Verze 2024-1 | Vylepšené nástroje

Allplan 2024-1-2417ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, před­sta­vil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci All­plan 2024, která zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a ino­vu­je pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu až po vý­stav­bu. Ak­tu­li­za­ce All­plan 2024-1 při­ná­ší roz­ší­ře­né ná­stro­je pro efek­tiv­něj­ší plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ci sta­veb. Nové clou­do­vé pro­ce­sy a vy­lep­še­né BIM funk­ce pod­po­ru­jí udr­ži­tel­něj­ší pro­jek­to­vá­ní a rych­lej­ší re­a­li­za­ci pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: Bezpečnost | BIM | Dokumentace | PlanRadar | QR kódy | Stavebnictví

QR-Codes-in-construction-2414QR kódy za­ží­va­jí v sou­čas­né době boom. Na­jde­te je prak­tic­ky všude: na in­for­mač­ních pla­ká­tech, re­klam­ních le­tá­cích i vstu­pen­kách na kul­tur­ní akce. Řada re­stau­ra­cí je navíc za­ča­la během pan­de­mie co­vi­du-19 umis­ťo­vat na stoly pro bez­do­ty­ko­vé menu a plat­by. Kdo zná po­u­ží­vá­ní QR kódů z praxe, ten ví, jak rych­lé je ske­no­vá­ní a na­čí­tá­ní in­for­ma­cí z nich. Právě díky tomu se roz­ší­ři­ly od zá­kaz­ní­ků až do prů­mys­lo­vých od­vět­ví, sta­veb­nic­tví ne­vy­jí­ma­je.

Celý článek...

Tags: European Robotics Forum | Robotika | Stavebnictví | Wi­e­ner­ber­ger | WLTR | Zdění

WBG zdici robot-2413O ro­bo­tic­kém zdění už se mluví i v me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku. Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru, nově po­jme­no­va­ný WLTR, zís­kal uzná­ní během Ev­rop­ské­ho fóra ro­bo­ti­ky (ERF). Od­ne­sl si druhé místo v sou­tě­ži eu­Ro­bo­tics Tech­no­lo­gy Tran­s­fer za svůj pří­nos a uplat­ně­ní tech­no­lo­gií mezi aka­de­mic­kou a prů­mys­lo­vou sfé­rou. Wi­e­ner­ber­ger má s WL­TRem velké plány. Již letos na stav­by při­bu­dou další ro­bo­ti z první sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Engineer 24 | Nemetschek | Scia | Statické výpočty

SCIA Engineer 24 combines power with speed-2412SCIA, před­ní hráč na ev­rop­ském trhu se soft­warem pro sta­tic­ké vý­po­čty a člen glo­bál­ně ope­ru­jí­cí sku­pi­ny Ne­met­s­chek, před­sta­vu­je SCIA En­gi­neer 24 – vý­znam­ný mil­ník na poli vý­po­čto­vých pro­gra­mů. Srd­cem mise firmy SCIA je zá­va­zek uspo­ko­jo­vat po­tře­by zá­kaz­ní­ků. Tento zá­va­zek je hna­cím mo­to­rem ne­u­stá­lé­ho zdo­ko­na­lo­vá­ní SCIA soft­waru. Nový SCIA En­gi­neer 24 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které zjed­no­du­šu­jí pra­cov­ní po­stu­py a po­sou­va­jí pro­duk­ti­vi­tu na vyšší úroveň.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Automation | Cloud Connector | Construction Cloud | Ideate Software

ideate cloud connector-2411Ide­a­te Soft­ware, part­ner Au­to­de­s­ku v ob­las­ti AEC a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozna­mu­je, že Ide­a­te Au­to­mati­on je nyní in­te­gro­vá­na s Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­dem, port­fo­li­em soft­wa­ru a slu­žeb, které kom­bi­nu­je po­kro­či­lé tech­no­lo­gie, síť sta­vi­te­lů a pre­dik­tiv­ní po­znatky pro sta­veb­ní týmy. Díky no­vé­mu bez­plat­né­mu ko­nek­to­ru Ide­a­te Cloud Con­nec­tor se nyní mohou pro­jek­to­vé týmy bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s mo­de­ly Revit spra­vo­va­ný­mi v apli­ka­cích Au­to­de­sk Build, Au­to­de­sk Docs nebo BIM 360.

Celý článek...

Tags: Aquion | Kanalizace | Liniové stavby | Potrubí | SiteFlow | Vodovody

Aquion-kanalizace vodovod-2409Pro­gram Si­teflow po­mohl dobře a rych­le zvlád­nout pro­jekt re­kon­struk­ce vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí v Mí­ro­vé ulici. V srpnu loňského roku do­kon­čil Ze­pris spolu se svými do­da­va­te­li stav­bu – re­kon­struk­ci ulice Mí­ro­vá v Lysé nad Labem, kde Aqui­on pra­co­val na pro­jek­tu jed­not­né ka­na­li­za­ce, vo­do­vo­du, do­mov­ních pří­po­jek včet­ně re­kon­struk­ce čer­pa­cí sta­ni­ce od­pad­ních vod Litol.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | PlanRadar | Prognóza 2024 | Průzkum | Stavebnictví

PlanRadar-prognoza 2024-2409Oče­ká­vá se, že sou­čas­ný rok bude plný eko­no­mic­kých výzev a ne­jis­tot. Po stag­na­ci v mi­nu­lém roce se si­tu­a­ce na trhu může kdy­ko­liv ob­rá­tit ať už k lep­ší­mu, tak i k hor­ší­mu. Stra­te­gie a pri­o­ri­ty firem se v dů­sled­ku toho musí často a rych­le měnit. To si žádá fle­xi­bil­ní a včas­ná ře­še­ní, během kte­rých mohou být vel­kou opo­rou mo­der­ní tech­no­lo­gie.

Celý článek...

Tags: BIM | Projektování | Revit | Wavin | WavinCzechia | Webinar

Wavin-2407Za­jí­ma­jí vás po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o li­so­va­ných sys­té­mech Wavin či prak­tic­ká ukáz­ka práce s Wavin knihov­na­mi K5/M5 pro pro­gram Revit? Pak se při­hlas­te na bez­plat­ný webi­nář Li­so­va­né sys­témy Wavin – te­o­re­tic­ké aspek­ty a prak­tic­ký návrh v pro­gra­mu Revit, který pro­běh­ne 23. února v čase 10:00 – 10:45 hodin.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>