SolidWorks
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

ColorFabb nabízí laserem značkovatelný PLA materiál

ColorFabb Laser Marking PLA-1941Nový, svět­le šedý ma­te­ri­ál Laser Mar­king PLA od Co­lorFa­bbu umož­ňu­je při­dá­vat na 3D tisky z FDM tis­ká­ren loga, čá­ro­vé kódy nebo gra­fi­ku. Na první po­hled ma­te­ri­ál vy­pa­dá jako ja­ké­ko­liv jiné PLA, na­sta­ve­ní tisku a kva­li­ty ma­te­ri­á­lu jsou rov­něž stej­né, s tis­ko­vou tep­lo­tou mezi 195 – 220 °C a do­po­ru­če­nou tep­lo­tou lůžka 50 – 60 °C. Co­lor­Fa­bb do něj však při­mí­chal na laser cit­li­vou pří­sa­du, která re­a­gu­je na roz­sah la­se­ro­vých vl­no­vých délek.

Celý článek...
 

Basemark GPU 1.2 Beta je připraven

gpu-promo-crystal-1941Vývoj na GPU 1.2, ben­chmar­ko­vém tes­tu pro vý­voj čipů a disků, po­stou­pil do fá­ze be­ta ver­ze ur­če­né k tes­to­vá­ní. Vy­dá­ní ost­ré ver­ze se plá­nu­je na ko­nec to­ho­to ro­ku. Base­mark GPU 1.2 při­dá­vá k již pod­po­ro­va­ným ope­rač­ním sys­té­mům An­dro­id, Win­dows a Li­nux také iOS a macOS. Při­by­la pod­po­ra pro gra­fic­ká API Open­GL ES 3.1, Open­GL 4.5, Vul­kan 1.0, Di­rectX 12 a Me­tal. No­vý test umož­ňu­je ta­ké ana­ly­zo­vat vý­kon a kva­li­tu dis­ku u vlo­že­ných za­ří­ze­ní a ne­ná­roč­ných chyt­rých te­le­fo­nů. No­vé funk­ce v Base­mar­ku GPU 1.2 umož­ní ana­ly­zo­vat a po­rov­ná­vat vý­kon 3D gra­fi­ky u růz­ných za­ří­ze­ní – chyt­rých te­le­fo­nů, tab­le­tů, no­te­boo­ků ne­bo stol­ních po­čí­ta­čů s Win­dows a Li­nu­xem.

Celý článek...
 

Hydra Research nabízí 3D tiskárnu Nautilus

Nautilus with Laptop--1941Nau­ti­lus firmy Hydra Re­search je open-sour­ce stol­ní 3D tis­kár­na, ur­če­ná prů­mys­lo­vým uži­va­te­lům, jejíž vel­kou před­nos­tí je mag­ne­tic­ký box s ná­stro­ji, který ob­sa­hu­je ho­tend E3D V6 a pod­po­ru­je rych­lou vý­mě­nu tis­ko­vých try­sek a ši­ro­kou řadu vlá­ken včet­ně abra­ziv­ních ma­te­ri­á­lů jako uh­lí­ko­vá vlák­na či skle­ně­né kom­po­zi­ty. Tis­ko­vá plo­cha tis­kár­ny je 205 × 205 × 220 mm, po­u­žít lze v této zcela uza­vře­né tis­kár­ně ma­te­ri­á­ly jako ABS, PVC a nylon. Kromě mi­ni­mál­ních emisí na­bí­zí tis­kár­na ještě sle­do­vá­ní stavu ná­pl­ně, de­tek­ci ko­li­ze, ob­no­ve­ní tisku po vý­pad­ku elektři­ny, a také funk­ce ji­ných vý­rob­ců jako E3D, Du­e­t3D a Filla­men­tum či kom­pa­ti­bi­li­tu se soft­warem Cura od Ul­ti­ma­ke­ru.

Celý článek...
 

Cortona3D vydává RapidAuthor 12.0

products sidebar catalog-1941Nej­no­věj­ší verze sady pro tvor­bu 2D/3D tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce pro vý­ro­bu a po­pro­dej­ní pod­po­ru slo­ži­tých stro­jů před­sta­vu­je vy­lep­še­ný al­go­rit­mus u im­por­tu CAD dat, op­ti­ma­li­zo­va­nou tvor­bu ná­vo­dů a ka­ta­lo­gů sou­čás­tek, a také ši­ro­ké mož­nos­ti roz­hra­ní a vy­lep­še­ní při vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce v sou­la­du se stan­dar­dem S1000D. Mezi no­vý­mi funk­ce­mi pro do­ku­men­ta­ce kom­pa­ti­bil­ní se S1000D na­jde­me například fil­tro­vá­ní součástí v ka­ta­lo­gu podle čísla mo­de­lu a ser­vis­ní­ho pře­hle­du.

Celý článek...
 

VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně

DSC08646-1941Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel do druhé fáze. Novou ge­ne­ra­ci ko­loběž­ky s bi­o­nic­kou kon­struk­cí z ko­ro­zi­vzdor­né oceli před­sta­vu­jí její kon­struk­té­ři a vý­vo­já­ři na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně. Ino­vo­va­nou ko­loběž­ku je možné si pro­hléd­nout na stán­ku 55 v hale P v ex­po­zi­ci Re­nishaw. VŠB-TU Os­t­ra­va si sou­čas­ně po­ři­zu­je vý­kon­něj­ší 3D tis­kár­nu Re­nishaw AM 500E, se kte­rou bude možné tisk­nout ještě větší ko­vo­vé díly. Během tes­to­vá­ní pro­to­ty­pu v are­á­lu uni­ver­zi­ty zís­kal vý­vo­jář­ský tým uži­teč­né pod­ně­ty pro vývoj ino­vo­va­né ko­loběž­ky, kte­rou v ne­dáv­né době zkon­stru­o­val a vy­ro­bil.

Celý článek...
 

První digitálně nativní CNC systém Sinumerik ONE

DSC08542-1941Si­nu­me­rik ONE je první di­gi­tál­ně na­tiv­ní CNC ří­di­cí sys­tém od spo­leč­nos­ti Si­e­mens, který před­sta­vu­je další krok vpřed na cestě k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Ve spo­lu­prá­ci se soft­warem vy­tvo­ří v rámci jed­no­ho in­že­nýr­ské­ho sys­té­mu ří­di­cí jed­not­ku stro­je a jeho di­gi­tál­ní dvoj­če, a při­spí­vá tak k uce­le­né in­te­gra­ci hard­wa­ru a soft­wa­ru. Díky kon­zis­tent­ní in­ter­ak­ci a ko­mu­ni­ka­ci mezi re­ál­ným a vir­tu­ál­ním svě­tem a vý­kon­né­mu hard­wa­ru vy­tvá­ří nové stan­dar­dy v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty, vý­ko­nu a di­gi­ta­li­za­ce. Jedná se o CNC sys­tém pro ob­rá­bě­cí stro­je, který ob­sto­jí i v bu­dou­cím di­gi­ta­li­zo­va­ném světě vý­ro­by. Uni­ver­zál­ní di­gi­tál­ní dvoj­če pro­duk­tu, vý­ro­by i vý­ko­nu se stává ne­po­stra­da­tel­ným po­moc­ní­kem nejen pro vý­rob­ce stro­jů, ale i je­jich ope­rá­to­ry.

Celý článek...
 

Stratasys oznamuje 3D tiskárnu J750 Digital Anatomy

stratasys-DAP FINAL2-1941Tis­kár­na Di­gi­tal Ana­to­my ob­no­vu­je sku­teč­né živé tkáně, na roz­díl od VR mo­de­lů pra­cu­jí­cích s tká­ně­mi a or­gá­ny zví­řat nebo ze­mře­lých lidí. Do­ve­de repli­ko­vat vjemy, ode­zvu a bi­o­me­cha­ni­ku lid­ské ana­to­mie v lé­kař­ských mo­de­lech, vhod­ných např. pro pří­pra­vu před ope­ra­cí nebo výuku. Tis­kár­na se dá navíc vy­u­žít kde­ko­liv, bez nut­nos­ti spe­ci­a­li­zo­va­ných za­ří­ze­ní. Novou 3D tis­kár­nu již vy­zkou­še­lo ně­ko­lik spo­leč­nos­tí, třeba Ja­cobs In­sti­tu­te, kde s její po­mo­cí opě­tov­ně vy­tvo­ři­li dů­le­ži­té cévní kom­po­nen­ty pro po­kro­či­lé tes­to­vá­ní a pro výuku.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 

Vývoj Rapid Prototypingu

Čtvrtek, 10 Srpen 2017 00:00

Rapid prototyping ilustracniKdyž v roce 1986 Chuck Hull patentoval technologii SLA a založil společnost 3D Systems, vzbudilo to ve světě obrovský rozruch. Byla to revoluční událost, která otevřela dveře vzniku odvětví Rapid Prototyping tak, jak ho známe dnes. Dopad to mělo až takový, že se v roce 1994 rozhodl Ing. Vilém Vrbický založit společnost 3D Tech a do naší republiky přinést technologii, která tu byla velkou neznámou.

Autor článku: Michal Vrbický

Tags: 3D Systems | 3D Tech | 3D tisk | SLA

 

Tilelook – jednoduchý nástroj pro návrhy a vizualizace interiérů

Úterý, 17 Říjen 2017 00:00

tilelook ilustracniKaždý zájemce o počítačové 3D návrhy interiérů si může vybrat z široké nabídky volných i placených programů. Hodně programů je i lokalizováno. Zajímavým a poměrně novým programem je Tilelook italské firmy Tecnobit Srl. Vznikl v roce 2015 a poměrně rychle se rozšířil nejen v Evropě. Již je lokalizován do 11 evropských jazyků včetně češtiny a dále i do čínštiny a arabštiny. Účelem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o tomto zajímavém programu, který si mohou zdarma vyzkoušet.

Autor článku: Libor Štolc

Tags: 3D návrhy | Architektura | Stavebnictví | Tilelook

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci